Závěrečný účet za rok 2010

1.  Stavy a obraty na bankovních účtech
Počáteční stav  na běžných účtech k 1.1.2010  celkem       873 071,05  Kč
                                                                          KomB    164 769,05 Kč
                                                                           RaiffB    708 302,00 Kč

                  Konečný stav k 31.12.2010   celkem      863 190,11 Kč
                                                                  KomB    325 694,53 Kč
                                                                    RaiffB   537 495,58 Kč

2.  Tvorba a čerpání sociálního fondu
Sociální fond  je účtován v rámci běžn.účtu 231 460 u  KB. Stav k 1.1.2010 byl Kč 49 322.96,  tvorba 3% hrubých mezd  37 435,- Kč, čerpání na příspěvek na obědy a dovolenou  celkem  28 400,- Kč.  Konečný zůstatek  58 357,96 Kč

3.  Plnění rozpočtu příjmů a výdajů a financování
/po konsolidaci/

Příjmy celkem
skutečnost
rozpočet schválený
upravený
%
 
12 977 957,68
12 560 000,-
13 005 495,-
99,79
z toho daňové
7 669 252,55
7 200 000,-
7 345 000,-
104,41
nedaňové
3 780  214,13
3 968 000,-
4 115 000,-
91,86
kapitálové
177 535,00
193 000,-
193 000,-
91.99
dotace
1 350 956, 00
1 235 000,-
1 388 495,-
97,29
Výdaje celkem
skutečnost
rozpočet schválený
upravený
%
 
11 877 838.62
12 333 000,-
12 778 495,-
92,95
z toho běžné
8 202 497,26
10 619 000,- 
9 380 211,-
87,44
kapitálové
3 675 341,36
1 750 000,-
3 434 284,-
107.02
Financování -  splátky úvěrů a půjček a zapojení zůstatku min.roku
Příjmy  celkem skutečnost rozpočet schválený upravený %
celkem
-  1 110 119.06
-   227 000,-
-  227 000,-
484,63

Hospodaření obce skončilo rozpočtovým přebytkem    1 100 119,06  Kč

Podrobné členění plnění  příjmů a výdajů na jednotlivé položky a paragrafy je v přílohách k závěrečnému účtu  - výkaz Fin 2-12  / k nahlédnutí na OU Karlovice/

4. Vyúčtování fin.vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

neinvest. dotace od  obcí
pol.4121
3 000,-
na zeleň
neinvest.dotace od   krajů
pol.4122
20 136,-
 
z toho
 
10 000,-
na sport. Areál – úroky
   
4 931,-
na výdaje  SDH
   
5 205,-
na výdaje SDH
neinvest.transfery obcím
pol.5321
380 611,40
neinv.náklady škol
krajům
pol.5323
64 350,-
dopr.obslužnost
ost.neinv.transfery
pol.5329
15 136,-
mikroregion 
výdaje fin.vypořádání s obcemi
pol.5367
26 948,-
vyúčtování škol
převody mezi běžnými účty a převody soc.fondu
pol. 4134 a 5345
1 637 435,-
 
       
       

5.  Vyúčtování fin.vztahů k stát.rozpočtu, stát.fondům

neinvestiční dotace
   
poskytnuto
použito
UZ 13101 4116 aktiv.politika zaměstnanosti
7 924,-
12/2009
UZ 13234 4116 evropský sociální fond - UP
323 537,-
309 710,-
UZ 98187 4111 výdaje voleb
20 000,-
15 765,-
UZ 98071 4111 výdaje voleb
20 000,-
14 579,-
UZ 98005 4111 výdaje na sčítání lidu
6 075,-
1 468,-
       
investiční dotace
UZ  89517  4213 rekonstrukce míst.komunikace
152 257,-
152 257,-
UZ 89518  4213 rekonstrukce míst.komunikace Roudný - Blatec
609 027,-
609 027,-

6.   Majetek – stavy dle rozvahy, inventarizace
stavy a pohyby majetku v r. 2010

 
k 1.1.2010
obrat
k 31.12.2010
Stálá  a k t i v a
115 486 485,85
 
119 126 604.97
z toho      
nehmotný majetek      
018 – drobný nehm.majetek
67 200,-
13 800,- 
81 000,-
019 -  ost. dlouh.nehm.majetek
632 074,80
 
632 074,80
hmotný majetek      
021 -  stavby
106 869 917,69
2 061 564,71
108 931 482,40
022- samost.movité věci a soubory
2 366 883,88
-16 000,00
2 350 883,88
028- drobný dlouh.hmot.majetek
2 466 175,88
-20 898,24
2 445 277,64
031- pozemky
2 031 405,35
20 605, 00
2 052 010,35
032- umělecká díla a předměty
249 259,00
 
249 259,-
nedokončený a pořizovaný dlouh.majetek      
041 – pořízení dlouh. nehmot.majetku
-
-
-
042 – pořízení dlouh. hmotn.majetku
803 569,25
1 581 047,65
2 384 616,90
Zásoby      
112 – materiál na opravy VO    
16 584,-
132 – zboží  pohledy, obraz.publikace     
3 840,-
263 – ceniny    
908,-
Pohledávky      
314 – zálohy na energie    
665 810,-
315 -  pohledávky    
244 711,-
311 -  odběratelé    
483 621,-
343 -  odpočet DPH    
199 350,-
377 -  ost.krátkodobé pohledávky    
310 878,39
       
Ostatn í dlouhodobé závazky -  kauce  DPS   - 459    
378 932,-
       
Krátkodobé závazky      
mzdy a odvody 12/2010-  331 336 342 378    
199 736,-
dodavatelé   - 321    
313 819,12
přijaté zálohy za služby v DPS -   324    
436 062,-
       
Dlouhodobé bank. úvěry  -  451    
8 340 000,-
       

/po dobu splácení úvěru je u Katast.úřadu veden majetek v zástavě -  účtován na podrozvahových účtech/        

K 31.12.2010 provedla jmenovaná invet.komise   inventarizaci majetku i dokladů.
Zápisy o stavech a pohybech majetku jsou uloženy na OU a byly také předmětem kontroly a přezkoumání hospodaření.

7.   Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Zpráva o přezkoumání je přílohou závěrečného účtu. Závěr je - nebyly zjištěny chyby ani nedostatky   /zpráva je k nahlédnutí na  OÚ/         

8.   Komentář, ostatní doplňující údaje

         Karlovice    31.5.2011                             Vlasta  Špačková
                                                                               starostka
Zapsala:  Segečová Jana, účetní

         Závěrečný účet vyvěšen na úřední desce dne  :  1. 6. 2011

| Hlavní stránka | Úvod |