Závěrečný účet za rok 2011

1.  Stavy a obraty na bankovních účtech
Počáteční stav  na běžných účtech k 1.1.2011  celkem       863 190,11  Kč
                                                                          KomB    325 694,53 Kč
                                                                           RaiffB    537 495,58 Kč

                  Konečný stav k 31.12.2011   celkem      1 156 644,75 Kč
                                                                 KomB        228 480,41 Kč
                                                                  RaiffB        918 408,04 Kč
                                                                 ČSOB            9 756,30 Kč

2.  Tvorba a čerpání sociálního fondu
Sociální fond  je účtován v rámci běžn.účtu 231 460 u  KB. Stav k 1.1.2011 byl Kč 58 357.96,  tvorba 3% hrubých mezd  34 263,- Kč, čerpání na příspěvek na obědy a dovolenou  celkem  37 380,- Kč.  Konečný zůstatek  55 240,96 Kč              

3.  Plnění rozpočtu příjmů a výdajů a financování
/po konsolidaci/

Příjmy celkem
skutečnost
rozpočet schválený
upravený
%
 
12 671 136,96
11 628 000,-
12 163 689,-
104,17
z toho daňové
7 734 372,49
7 472 000,-
7 500 000,-
103,12
nedaňové
4 298 402,47
3 762 000,-
4 026 000,-
106,77
kapitálové
205 710,00
143 000,-
205 000,-
100,35
dotace
432 652,00
251 000,-
432 689,-
99,99
Výdaje celkem
skutečnost
rozpočet schválený
upravený
%
 
11 855 382.32
11 381 000,-
12 504 389,-
94,81
z toho běžné
8 367 018,32
10 301 000,-
8 889 253,-
94,12
kapitálové
3 488 364,00
1 080 000,-
3 615 136,-
96,49
Financování -  splátky úvěrů a půjček a zapojení zůstatku min.roku
Příjmy  celkem
skutečnost
rozpočet schválený
upravený
%
celkem
-  815 754.64
-   247 000,-
-  340 700,-
239,63

Hospodaření obce skončilo rozpočtovým přebytkem    815 754,64  Kč

Podrobné členění plnění  příjmů a výdajů na jednotlivé položky a paragrafy je v přílohách k závěrečnému účtu  - výkaz Fin 2-12  / k nahlédnutí na OU Karlovice/

4. Vyúčtování fin.vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

neinvest. dotace od  obcí
pol.4121
0,-
 
neinvest.dotace od   krajů
pol.4122
87 714 ,-
 
z toho
    z toho
10 000,-
na volný čas mládeže
   
77 390 ,-
na výdaje  SDH
   
324,-
na výdaje SDH
neinvest.transfery obcím
pol.5321
373 893,-
neinv.náklady škol
   
12 960,-
pro MěU Turnov
krajům
pol.5323
66 420,-
dopr.obslužnost
ost.neinv.transfery
pol.5329
43 000,-
mikroregion 
výdaje fin.vypořádání s obcemi
pol.5367
9 163,-
vyúčtování škol
                                 s krajem pol.5366
14 263,-
volby 2010
převody mezi běžnými účty a převody soc.fondu
pol. 4134 a 5345
1 364 263,-
 
       
       

5.  Vyúčtování fin.vztahů k stát.rozpočtu, stát.fondům

neinvestiční dotace
   
poskytnuto
použito
UZ 13234 4116 evropský sociální fond - ÚP
193 975,-
187 924,-
UZ 98005 4111 výdaje na sčítání lidu
3 963,-
0,-
       
investiční dotace
UZ  89517  4213 rekonstrukce míst.komunikace
0,-
1 970,-
UZ 89518  4213 rekonstrukce míst.komunikace
0,-
7 882,-

6.   Majetek – stavy dle rozvahy, inventarizace
stavy v brutto hodnotě  / v rozvaze též v netto hodnotě po provedeném dooprávkování k 31.12.2011 /

 
k 1.1.2011
k 31.12.2011
Stálá  a k t i v a
119 126 604,97
116 641 018.99
z toho    
nehmotný majetek    
018 – drobný nehm.majetek
81 000,-
81 000,-
019 -  ost. dlouh.nehm.majetek
632 074,80
632 074,80
hmotný majetek    
021 -  stavby
108 931 482,40
106 347 397,20
022- samost.movité věci a soubory
2 350 883,88
3 071 957.88
028- drobný dlouh.hmot.majetek
2 445 277,64
2 623 828,86
031- pozemky
2 052 010,35
2 063 600,35
032- umělecká díla a předměty
249 259,00
249 259,-
nedokončený a pořizovaný dlouh.majetek    
041 – pořízení dlouh. nehmot.majetku
-
-
042 – pořízení dlouh. hmotn.majetku
2 384 616,90
1 571 895,90
Zásoby    
112 – materiál na opravy VO  
16 584,-
132 – zboží  pohledy, obraz.publikace   
3 840,-
263 – ceniny  
669,-
Pohledávky    
314 – zálohy na energie  
689 993,86
315 -  pohledávky  
179 966,-
311 -  odběratelé  
347 756,-
377 -  ost.krátkodobé pohledávky  
409 184,69
316 - návratné fin.vypomoci – HS  
900 000,-
     
Ostatn í dlouhodobé závazky -  kauce  DPS   - 459  
371 370,-
     
Krátkodobé závazky    
mzdy a odvody 12/2011-  331 336 342 378  
171 011,-
dodavatelé   - 321  
114 878,64
přijaté zálohy za služby v DPS -   324  
463 027,-
daň z přid.hodnoty  -  343  
13 316,-
     
Dlouhodobé bank. úvěry  -  451  
7 817 700,-

/po dobu splácení úvěru je u Katast.úřadu veden majetek v zástavě -  účtován na podrozvahových účtech/

K 31.12.2011 provedla jmenovaná invet.komise   inventarizaci majetku i dokladů.
Zápisy o stavech a pohybech majetku jsou uloženy na OU a byly také předmětem kontroly a přezkoumání hospodaření.

7.   Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Zpráva o přezkoumání je přílohou závěrečného účtu. Závěr je - nebyly zjištěny chyby ani nedostatky   /zpráva je k nahlédnutí na  OÚ/

8.   Komentář, ostatní doplňující údaje

         Karlovice    28.5.20112                            Vlasta  Špačková
                                                                               starostka
Zapsala:  Segečová Jana, účetní

         Závěrečný účet vyvěšen na úřední desce dne  :  29. 5. 2012

| Hlavní stránka | Úvod |