Závěrečný účet za rok 2012

1.  Stavy a obraty na bankovních účtech

Počáteční stav  na běžných účtech k 1.1.2012
celkem
1 156 644,75  Kč
 
KomB
228 480,41 Kč
 
RaiffB
918 408,04 Kč
 
ČSOB
9  756.30 Kč
Konečný stav k 31.12.2012
celkem
2 949 356,10 Kč
 
KomB
376 638,90 Kč
 
ČSOB
569 843,99 Kč
 
ČSOB
2 002 873,21 Kč

2.  Tvorba a čerpání sociálního fondu
Sociální fond  je účtován v rámci běžn.účtu 231 460 u  KB. Stav k 1.1.2012 byl Kč 55 240.96,  tvorba 3% hrubých mezd  28 409,- Kč, čerpání na příspěvek na obědy a dovolenou  celkem  25 510,- Kč.  Konečný zůstatek  58 139,96 Kč

3.  Plnění rozpočtu příjmů a výdajů a financování
/po konsolidaci/

Příjmy celkem
skutečnost
rozpočet schválený
upravený
%
 
14 678 276,25
13 632 000,-
14 449 937,-
101,58
z toho daňové
8 087 169,85
7 458 000,-
7 973 000,-
101,43
nedaňové
4 950 200,40
4 777 600,-
4 837 100,-
102,34
kapitálové
194 000,00
203 000,-
193 000,-
100.52
dotace
1 446 906, 00
1 193 400,-
1 446 837,-
100,00
Výdaje celkem
skutečnost
rozpočet schválený
upravený
%
 
11 705 109.90
13 531 000,-
14 348 937,-
81,57
z toho běžné
9 065 808,90
10 977 000,-
11 273 437,-
80,42
kapitálové
2 639 301,00
2  554 000,-
3 075 500,-
85.82
Financování -  splátky úvěrů a půjček a zapojení zůstatku min.roku
Příjmy  celkem
skutečnost
rozpočet schválený
upravený
%
celkem
-  2 973 166.35
-   101 000,-
-  101 000,-
2 943,73

Hospodaření obce skončilo rozpočtovým přebytkem    2 973 166,35 Kč

Podrobné členění plnění  příjmů a výdajů na jednotlivé položky a paragrafy je v přílohách k závěrečnému účtu  - výkaz Fin 2-12  / k nahlédnutí na OÚ Karlovice/

4. Vyúčtování fin.vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

neinvest. dotace od  obcí
pol.4121
0,-
 
neinvest.dotace od   krajů
pol.4122
115 437,-
 
z toho
    z toho
112 401,-
na opravu kluboven v čp.12
   
3 036,-
na výdaje  SDH
neinvest.transfery obcím
pol.5321
434 577,-
neinv.náklady škol
   
9 570,-
pro MěU Turnov
krajům
pol.5323
66 600,-
dopr.obslužnost
ost.neinv.transfery
pol.5329
44 000,-
mikroregion 
výdaje fin.vypořádání s obcemi
pol.5367
0,-
 
                                 s krajem pol.5366
3 963,-
vratka dotace na sčítání lidu
převody mezi běžnými účty a převody soc.fondu
pol. 4134 a 5345
3 647 931,56
 

5.  Vyúčtování fin.vztahů k stát.rozpočtu, stát.fondům

neinvestiční dotace
   
poskytnuto
použito
UZ 13101   4116 z úřadu práce
160 069,-
184 522,-
UZ 13234   4116 z evrop.sociálního fondu a  UP
40 000,-
47 805,-
UZ 13305   4116 na poskytování sociálních služeb
122 000,-
122 000,-
UZ 98193   4111 na volby do senátu a zastup.krajů
33 000,-
21 595,-
UZ 98008   4111 na volby prezidenta
1 000,-
-
       
investiční dotace
UZ  89517  4213 rekonstrukce míst.komunikace
165 600,-
163 630,-
UZ 89518  4213 rekonstrukce míst.komunikace
662 400,-
654 518,-

6.   Majetek – stavy dle rozvahy, inventarizace
stavy v brutto hodnotě  / v rozvaze též v netto hodnotě po provedeném dooprávkování k 31.12.2012 /

 
k 1.1.2012
k 31.12.2012
Stálá  a k t i v a
119 126 604,97
120 002 471,01
z toho    
nehmotný majetek    
018 – drobný nehm.majetek
81 000,-
108 444,-
019 -  ost. dlouh.nehm.majetek
632 074,80
632 074,80
hmotný majetek    
021 -  stavby
106 347 397,20
108 850 066,20
022- samost.movité věci a soubory
3 071 957,88
3 031 957,88
028- drobný dlouh.hmot.majetek
2 623 828,86
2 693 752,86
031- pozemky
2 063 600,35
2 747 383,37
032- umělecká díla a předměty
249 259,00
284 712,-
nedokončený a pořizovaný dlouh.majetek    
041 – pořízení dlouh. nehmot.majetku
-
-
042 – pořízení dlouh. hmotn.majetku
1 571 895,90
1 654 079,90
Zásoby    
112 – materiál na opravy VO  
16 584,-
132 – zboží  pohledy, obraz.publikace   
3 840,-
263 – ceniny  
441,-
Pohledávky    
314 – zálohy na energie  
774 109,86
315 -  pohledávky  
60 583,-
311 -  odběratelé  
315 139,-
377 -  ost.krátkodobé pohledávky  
462 618,76
     
Ostatn í dlouhodobé závazky -  kauce  DPS   - 459  
361 619,-
     
Krátkodobé závazky    
mzdy a odvody 12/2012-  331 336 342 378  
146 861,-
dodavatelé   - 321  
127 519,94
přijaté zálohy za služby v DPS -   324  
551 416,-
daň z přid.hodnoty  -  343  
35 151,-
     
Dlouhodobé bank. úvěry  -  451  
6 560 100,-

Po dobu splácení úvěru je u Katastálního úřadu veden majetek v zástavě -  účtován na podrozvahových účtech

K 31.12.2012 provedla jmenovaná invet.komise inventarizaci majetku i dokladů.
Zápisy o stavech a pohybech majetku jsou uloženy na OÚ a byly také předmětem kontroly a přezkoumání hospodaření.

7.   Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Zpráva o přezkoumání je přílohou závěrečného účtu. Závěr je - nebyly zjištěny chyby ani nedostatky   /zpráva je k nahlédnutí na  OÚ/

8.   Komentář, ostatní doplňující údaje

         Karlovice    27.5.2013                            Vlasta  Špačková
                                                                               starostka
Zapsala:  Segečová Jana, účetní

         Závěrečný účet vyvěšen na úřední desce dne  :  29. 5. 2013

| Hlavní stránka | Úvod |