Rozpočet

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KARLOVICE
NA ROK 2012

PŘÍJMY

 

Skutečnost
r.2011

Rozpočet
r.2012

Daně a poplatky

pol.1111 daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti
1 197 000 Kč
1 000 000 Kč
pol.1112 daň z příjmů fyz.osob ze sam.výdělečné činnosti
109 000 Kč
100 000 Kč
pol.1113 daň z příjmů fyz.osob,z kapit.výnosů
104 000 Kč
90 000 Kč
pol.1121 daň z příjmů práv.osob
1 081 000 Kč
1 100 000 Kč
pol.1122 daň z příjmů práv.osob za obce
540 000 Kč
530 000 Kč
pol.1211 daň z přidané hodnoty
2 476 000 Kč
2 400 000 Kč
pol.1334 odvody za odnětí půdy z půd.fondu
5 000 Kč
10 000 Kč
pol.1337 poplatek za likvidaci komunál.odpadů 
368 000 Kč
390 000 Kč
pol.1341 poplatek ze psů
10 000 Kč
10 000 Kč
pol.1342 poplatek za rekreačního pobytu
723 000 Kč
700 000 Kč
pol.1344 poplatek ze vstupného
8 000 Kč
70 000 Kč
pol.1345 poplatek z ubytovací kapacity
156 000 Kč
130 000 Kč
pol.1347 poplatek za provoz. hrací automat
18 000 Kč
10 000 Kč
pol.1348 poplatek za zhodnocení staveb. pozemku
         
pol.1351 odvod výtěžků z loterií
4 000 Kč
3 000 Kč
pol.1361 správní poplatky
17 000 Kč
15 000 Kč
pol.1511 daň z nemovitostí
919 000 Kč
900 000 Kč
pol.4111 neinvest.přijaté dotace z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu
4 000 Kč
              
pol.4112 neinvest.přijaté dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhr.dotač.vztahů 
147 000 Kč
147 400 Kč
pol.4116 ostatní neinvest.přijaté dot. ze st. rozp. včetně úřadu práce
194 000 Kč
100 000 Kč
pol.4122 neinvestiční dotace od krajů
88 000 Kč
118 000 Kč
pol.4134 převody z rozpočtových účtů
1 364 000 Kč
36 000 Kč
pol.4139 ostatní převody z vlastních fondů
pol.4213 invest.dotace ze státních fondů
         
828 000 Kč
pol.4222 invest.dotace od krajů
         
              
pol.4121 neinvest.dotace od obcí
         
pol.4216 ostatní invest.dotace 
              
pol.2459 splátky půjčky od ost.    /HS/
         
900 000 Kč
     

Ostatní nedaňové příjmy

 

Skutečnost
r. 2011

Rozpočet
r. 2012

par.2143 cestovní ruch
4 000 Kč
3 000 Kč
par.2212 pozemní komunikace
72 000 Kč
              
par.2310 pitná voda
58 000 Kč
60 000 Kč
par.2321 stočné-odvádění a čišť.odp.vod
105 000 Kč
100 000 Kč
par.2349 pronájem rybníka,voda v zem.krajině
270 000 Kč
270 000 Kč
par.3392 pronájmy KD
47 000 Kč
50 000 Kč
par.3612 nájemné -byty,služby (čp.47,12)
171 000 Kč
170 000 Kč
par.3613 nájemné –nebytové prostory
1 336 000 Kč
1 315 600 Kč
Par.3421 volnočasové aktivity mládeže
1 000 Kč
1 000 Kč
par.3632 pohřebnictví
4 000 Kč
2 000 Kč
par.3639 pol.3111příjmy z prodeje pozemků a pronájmu
111 000 Kč
9 000 Kč
par.3725 využívání a zneškodňování komun.odpadu
128 000 Kč
100 000 Kč
par.3722 sběr a svoz KO – za pytle
         
              
par.3745 ochrana přírody a krajiny,zeleň 
10 000 Kč
par.4351 sociální péče DPS – nájmy čp.100,107
1 966 000 Kč
1 934 000 Kč
par.6171 činnost místní správy 
14 000 Kč
5 000 Kč
par.6310 úroky z účtů
1 000 Kč
1 000 Kč
Par.5512 požární ochrana
3 000 Kč
60 000 Kč
Par.6399   /vratka DPH/
199 000 Kč
Par.3314 knihovna
1 000 Kč
     

Příjmy celkem

14 035 000 Kč
13 668 000 Kč

VÝDAJE

 

Skutečnost
r. 2011

Rozpočet
r.2012

par.2143 vnitřní obchod, služby a turismus
22 000 Kč
10 000 Kč
par.2212 silnice
936 000 Kč
2 539 000 Kč
par.2221 dopravní obslužnost 
66 000 Kč
67 000 Kč
par.2310 pitná voda - vodovody 
33 000 Kč
320 000 Kč
par.2321 odvádění a čištění odp.vod 
342 000 Kč
192 000 Kč
par.1032 lesní hospodářství  
 
par.2349 voda v zeměd.krajině    
par.3113 transfery obcím neinv.náklady ZŠ
374 000 Kč
350 000 Kč
par.3314 činnost knihovnická
4 000 Kč
10 000 Kč
par.3319 ost.os.náklady - kronika apod.
4 000 Kč
10 000 Kč
par.3392 záležitosti kultury,provoz KD,…
37 000 Kč
214 000 Kč
par.3399 činnost SPOZ, vkl.knížky dětem 
60 000 Kč
50 000 Kč
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce
754 000 Kč
580 000 Kč
par.3421 využití volného času mládeže
24 000 Kč
5 000 Kč
par.3612 bytové hospodářství 
112 000 Kč
130 000 Kč
par.3613 nebytové hospodářství
1 061 000 Kč
159 000 Kč
par.3631 veřejné osvětlení 
197 000 Kč
150 000 Kč
par.3632 pohřebnictví 
10 000 Kč
10 000 Kč
Par.5269 krizové stavy – povodně
 
 
par.3639 komun.služby a územní rozvoj,veřejně prospěšné práce + pozemky 
596 000 Kč
170 000 Kč
par.3722 sběr a svoz komunál.odpadů
544 000 Kč
600 000 Kč
par.3745 péče o vzhled obce a veř.zeleň 
261 000 Kč
200 000 Kč
par.4351 pečovatelská služba  DPS
1 842 000 Kč
1 806 000 Kč
par.5512 požární ochrana 
2 241 000 Kč
80 000 Kč
par.6112 místní zastupitelské orgány 
913 000 Kč
915 000 Kč
par.6114 volby do parl.,senátu apod. 
 
 
par.6171 činnost místní správy -provoz OÚ 
916 000 Kč
826 000 Kč
par.6310 služby peněžních ústavů
27 000 Kč
20 000 Kč
par.6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
1 364 000 Kč
36 000 Kč
par.6399 platby daní a poplatků
454 000 Kč
530 000 Kč
par.6402 finanční vypořádání minulých let 
23 000 Kč
4 000 Kč
par.6409 ost.činnost-nespecifikované rezervy
 
3 584 000 Kč
Par.6115 volby do zastupitelstev USC
 
 
     

Výdaje celkem

13 220 000 Kč
13 567 000 Kč

NÁVRH ROZPOČTU NA  ROK 2012

zapojený zůstatek na účtech z r. 2011 / tj. Pol 8115   FINANCOVÁNÍ /
1 156 600 Kč
daňové příjmy
8 440 000 Kč
nedaňové příjmy
4 081 600 Kč
dotace
1 146 400 Kč
příjmy   c e l k e m
14 824 600 Kč
   
   
výdaje   /včetně par.6409 rezervy /
13 567 000 Kč
splátky úvěru  /tj pol 8124   FINANCOVÁNÍ /
1 257 600 Kč
výdaje   c e l k e m
14 824 600 Kč

| Hlavní stránka | Úvod |