Závěrečný účet za rok 2013

1.  Stavy a obraty na bankovních účtech

Počáteční stav  na běžných účtech k 1.1.2013
celkem
2 949 356,10 Kč
 
KomB
376 638,90 Kč
 
RaiffB
0,00 Kč
 
ČSOB
569 843,99 Kč
  ČSOB
2 002 873,21 Kč
Konečný stav k 31.12.2013
celkem
637 468,94 Kč
 
KomB
479 563,60 Kč
 
ČSOB
419,66 Kč
 
ČSOB
134 820,50 Kč
 
ČNB
22 665,18 Kč

2.  Tvorba a čerpání sociálního fondu
Sociální fond  je účtován v rámci běžn.účtu 231 460 u  KB. Stav k 1.1.2013 byl Kč 58 139.96,  tvorba 3% hrubých mezd  36.868,- Kč, čerpání na příspěvek na obědy a dovolenou  celkem  32 530,- Kč.  Konečný zůstatek  62 477,96 Kč

3.  Plnění rozpočtu příjmů a výdajů a financování
/po konsolidaci/

Příjmy celkem
skutečnost
rozpočet schválený
upravený
%
 
15 027 224,93
13 127 000,-
20 596 801,-
72,96
z toho daňové
9 156 900,42
7 833 000,-
9 205 000,-
99,48
nedaňové
4 660 478,51
4 110 000,-
4 693 000,-
99,31
kapitálové
514 545,00
523 000,-
523 000,-
98,38
dotace
695 301,-
661 000,-
705 801,-
98,51
Výdaje celkem
skutečnost
rozpočet schválený
upravený
%
 
16165892,09
14 818 700.00
22 288 501,-
72.53
z toho běžné 
8 624 730,42
12 488 700,-
11 754 501,-
73.37
kapitálové
7 541 161,67
2 330 000,-
10 534 000,-
71.59
Financování -  splátky úvěrů a půjček a zapojení zůstatku min.roku
Příjmy  celkem
skutečnost
rozpočet schválený
upravený
%
celkem
1138667,16
1 691 700,-
1 691 700,-
67,31

Hospodaření obce skončilo rozpočtovým přebytkem    1 138 667,16 Kč

Podrobné členění plnění  příjmů a výdajů na jednotlivé položky a paragrafy je v přílohách k závěrečnému účtu  - výkaz Fin 2-12  / k nahlédnutí na OÚ Karlovice/

4. Vyúčtování fin.vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

neinvest. dotace od  obcí pol.4121
0,-
 
neinvest.dotace od   krajů pol.4122
225 878,-
na výdaje  SDH
neinvest.transfery obcím pol.5321
254 135,-
neinv.náklady škol
   
8 500,-
pro MěU Turnov 
krajům pol.5323
66 870,-
dopr.obslužnost
ost.neinv.transfery pol.5329
44 000,-
mikroregion 
výdaje fin.vypořádání s obcemi pol.5367
0,-
 
                                 s krajem  pol.5366
12 405,-
vratka dotace volby
převody mezi běžnými účty a převody soc.fondu pol. 4134 a 5345
3 414 022,31
 

5.  Vyúčtování fin.vztahů k stát.rozpočtu, stát.fondům

neinvestiční dotace
   
poskytnuto
použito
UZ 13101   4116 z úřadu práce
16 000,-
16 000,-
UZ 13234   4116 z evrop.sociálního fondu a  UP
278 623,-
278 623,-
UZ 14004  4122 od Libereckého kraje
5878,-
5878,-
UZ 14022  4122 od Libereckého kraje
99 500,-
99 500,-
UZ 98008   4111 na volby prezidenta
18 600,--
18 600,-
UZ 98071   4111 na volby do Parlamentu
22 500,-
13 953,-

6.   Majetek – stavy dle rozvahy, inventarizace
stavy v brutto hodnotě  / v rozvaze též v netto hodnotě po provedeném dooprávkování k 31.12.2013 /

 
k 1.1.2013
k 31.12.2013
Stálá  a k t i v a
119 126 604,97
161 501 492,75
z toho   
  
nehmotný majetek   
  
018 – drobný nehm.majetek
108 444.00
108 444,-
019 -  ost. dlouh.nehm.majetek
632 074,80
632 074,80
hmotný majetek   
  
021 -  stavby
108 850 066,20
141 627 952,46
022- samost.movité věci a soubory
3 031 957,88
2 983 356,88
028- drobný dlouh.hmot.majetek
2 693 752,86
2 964 345,46
031- pozemky
2 747 383,37
2 195 691,36
032- umělecká díla a předměty
284 712,00
284 713,-
nedokončený a pořizovaný dlouh.majetek
041 – pořízení dlouh. nehmot.majetku
-
-
042 – pořízení dlouh. hmotn.majetku
1 654 079,90
10 704 914,79
Zásoby
112 – materiál na opravy VO
20 584,-
132 – zboží  pohledy, obraz.publikace 
3 840,-
263 – ceniny
981,-
Pohledávky
314 – zálohy na energie
833 739,86
315 -  pohledávky
181 280,-
311 -  odběratelé
683 953,-
377 -  ost.krátkodobé pohledávky
356 661,28
 
Ostatn í dlouhodobé závazky -  kauce  DPS   - 459
391 806,-
 
Krátkodobé závazky
mzdy a odvody 12/2013-  331 336 342 378
242 072,-
dodavatelé   - 321
2 923 698,47
přijaté zálohy za služby v DPS -   324
476 936,-
daň z přid.hodnoty  -  343
44 103,-
 
Dlouhodobé bank. úvěry  -  451
5 302 500,-

Po dobu splácení úvěru je u Katastálního úřadu veden majetek v zástavě -  účtován na podrozvahových účtech

K 31.12.2013 provedla jmenovaná invet.komise inventarizaci majetku i dokladů.
Zápisy o stavech a pohybech majetku jsou uloženy na OÚ a byly také předmětem kontroly a přezkoumání hospodaření.

7.   Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Zpráva o přezkoumání je přílohou závěrečného účtu. Závěr je - nebyly zjištěny chyby ani nedostatky   /zpráva je k nahlédnutí na  OÚ/

8.   Komentář, ostatní doplňující údaje

         Karlovice    27.5.2014                            Vlasta  Špačková
                                                                               starostka
Zapsala:  Jozífková Ilona, účetní

         Závěrečný účet vyvěšen na úřední desce dne  :  28.5.2014

| Hlavní stránka | Úvod |