Rozpočet

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KARLOVICE
NA ROK 2013

Příloha k tabulce

PŘÍJMY

 

Skutečnost
r.2012

Rozpočet
r.2013

Daně a poplatky

pol.1111 daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti
1 219 000 Kč
1 200 000 Kč
pol.1112 daň z příjmů fyz.osob ze sam.výdělečné činnosti
165 000 Kč
170 000 Kč
pol.1113 daň z příjmů fyz.osob,z kapit.výnosů
124 000 Kč
130 000 Kč
pol.1121 daň z příjmů práv.osob
1 215 000 Kč
1 200 000 Kč
pol.1122 daň z příjmů práv.osob za obce
579 000 Kč
600 000 Kč
pol.1211 daň z přidané hodnoty
2 213 000 Kč
2 200 000 Kč
pol.1334 odvody za odnětí půdy z půd.fondu
0 Kč
10 000 Kč
pol.1337 poplatek za likvidaci komunál.odpadů 
386 000 Kč
390 000 Kč
pol.1341 poplatek ze psů
9 000 Kč
10 000 Kč
pol.1342 poplatek za rekreačního pobytu
903 000 Kč
700 000 Kč
pol.1344 poplatek ze vstupného
45 000 Kč
50 000 Kč
pol.1345 poplatek z ubytovací kapacity
202 000 Kč
150 000 Kč
pol.1347 poplatek za provoz. hrací automat
0 Kč
0 Kč
pol.1355odvod z výher.hrac.přístrojů
27 000 Kč
30 000 Kč
pol.1351 odvod výtěžků z loterií
18 000 Kč
13 000 Kč
pol.1361 správní poplatky
10 000 Kč
10 000 Kč
pol.1511 daň z nemovitostí
970 000 Kč
970 000 Kč
pol.4111 neinvest.přijaté dotace z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu
34 000 Kč
27 300 Kč
pol.4112 neinvest.přijaté dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhr.dotač.vztahů 
147 000 Kč
133 700 Kč
pol.4116 ostatní neinvest.přijaté dot. ze st. rozp. včetně úřadu práce
322 000 Kč
100 000 Kč
pol.4122 neinvestiční dotace od krajů
115 000 Kč
400 000 Kč
pol.4134 převody z rozpočtových účtů
3 676 000 Kč
36 000 Kč
pol.4139 ostatní převody z vlastních fondů
 
 
pol.4213 invest.dotace ze státních fondů
828 000 Kč
0 Kč
pol.4222 invest.dotace od krajů
         
              
pol.4121 neinvest.dotace od obcí
         
 
pol.4216 ostatní invest.dotace 
 
              
pol.2459 splátky půjčky od ost.    /HS/
900 000 Kč
0 Kč
     

Ostatní nedaňové příjmy

 

Skutečnost
r. 2012

Rozpočet
r. 2013

par.2143 cestovní ruch
14 000 Kč
3 000 Kč
par.2212 pozemní komunikace
124 000 Kč
              
par.2310 pitná voda
0 Kč
180 000 Kč
par.2321 stočné-odvádění a čišť.odp.vod
96 000 Kč
110 000 Kč
par.2349 pronájem rybníka,voda v zem.krajině
280 000 Kč
280 000 Kč
par.3392 pronájmy KD
52 000 Kč
50 000 Kč
par.3612 nájemné -byty,služby (čp.47,12)
181 000 Kč
180 000 Kč
par.3613 nájemné –nebytové prostory
1 241 000 Kč
1 250 000 Kč
Par.3421 volnočasové aktivity mládeže
1 000 Kč
1 000 Kč
par.3632 pohřebnictví
0 Kč
2 000 Kč
par.3639 pol.3111příjmy z prodeje pozemků a pronájmu
47 000 Kč
390 000 Kč
par.3725 využívání a zneškodňování komun.odpadu
115 000 Kč
120 000 Kč
par.3722 sběr a svoz KO – za pytle
         
              
par.3745 ochrana přírody a krajiny,zeleň 
30 000 Kč
10 000 Kč
par.4351 sociální péče DPS – nájmy čp.100,107
1 999 000 Kč
2 050 000 Kč
par.6171 činnost místní správy 
4 000 Kč
5 000 Kč
par.6310 úroky z účtů
6 000 Kč
1 000 Kč
Par.5512 požární ochrana
50 000 Kč
0 Kč
Par.6399   /vratka DPH/
0 Kč
0 Kč
Par.3314 knihovna
1 000 Kč
1 000 Kč
   
 
Příjmy celkem 
18 355 000 Kč
13 163 000 Kč

VÝDAJE

 

Skutečnost
r. 2012

Rozpočet
r.2013

par.2143 vnitřní obchod, služby a turismus
3 000 Kč
5 000 Kč
par.2212 silnice
2 879 000 Kč
200 000 Kč
par.2221 dopravní obslužnost 
67 000 Kč
67 000 Kč
par.2310 pitná voda - vodovody 
294 000 Kč
120 000 Kč
par.2321 odvádění a čištění odp.vod 
305 000 Kč
250 000 Kč
par.2219ost.záležitosti pozem.komunikací – chodníky
 
2 250 000 Kč
par.2349 voda v zeměd.krajině
225 000 Kč
0 Kč
par.3113 transfery obcím neinv.náklady ZŠ
435 000 Kč
150 000 Kč
par.3314 činnost knihovnická
4 000 Kč
10 000 Kč
par.3319 ost.os.náklady - kronika apod.
6 000 Kč
10 000 Kč
par.3392 záležitosti kultury,provoz KD,…
255 000 Kč
70 000 Kč
par.3399 činnost SPOZ, vkl.knížky dětem 
56 000 Kč
60 000 Kč
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce
552 000 Kč
520 000 Kč
par.3421 využití volného času mládeže
0 Kč
5 000 Kč
par.3612 bytové hospodářství 
250 000 Kč
270 000 Kč
par.3613 nebytové hospodářství
295 000 Kč
200 000 Kč
par.3631 veřejné osvětlení 
134 000 Kč
190 000 Kč
par.3632 pohřebnictví 
2 000 Kč
10 000 Kč
par.5212 ochrana obyvatelstva
0 Kč
2 000 Kč
par.3639 komun.služby a územní rozvoj,veřejně prospěšné práce + pozemky
543 000 Kč
330 000 Kč
par.3722 sběr a svoz komunál.odpadů
565 000 Kč
600 000 Kč
par.3745 péče o vzhled obce a veř.zeleň 
199 000 Kč
200 000 Kč
par.4351 pečovatelská služba  DPS
2 029 000 Kč
2 200 000 Kč
par.5512 požární ochrana 
156 000 Kč
370 000 Kč
par.6112 místní zastupitelské orgány 
890 000 Kč
915 000 Kč
Par.6115 volby do kraj.úřadů  a  par.6118 volby prezidenta 2013
22 000 Kč
27 300 Kč
par.6171 činnost místní správy -provoz OÚ 
887 000 Kč
1 550 000 Kč
par.6310 služby peněžních ústavů
35 000 Kč
30 000 Kč
par.6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
3 676 000 Kč
36 000 Kč
par.6399 platby daní a poplatků
615 000 Kč
650 000 Kč
par.6402 finanční vypořádání minulých let 
4 000 Kč
12 400 Kč
par.6409 ost.činnost-nespecifikované rezervy
 
4 802 600 Kč
     

Výdaje celkem

15 381 000 Kč
14 854 700 Kč

NÁVRH ROZPOČTU NA  ROK 2013

zapojený zůstatek na účtech z r. 2011 / tj. Pol 8115   FINANCOVÁNÍ /
2 949 300 Kč
 
 
příjmy daňové, nedaňové, kapitálové
12 502 000 Kč
dotace
661 000 Kč
příjmy   c e l k e m
13 163 000 Kč
 
 
výdaje   /včetně par.6409 rezervy /
14 854 700 Kč
Výdaje celkem
14 854 700 Kč
 
 
splátky úvěru  /tj pol 8124   FINANCOVÁNÍ /
1 257 600 Kč

| Hlavní stránka | Úvod |