Závěrečný účet za rok 2014

1.  Stavy a obraty na bankovních účtech

Počáteční stav  na běžných účtech k 1.1.2014
celkem 637 468,94 Kč
  KomB 479 563,60 Kč
  ČNB  22 665,18 Kč
  ČSOB 419,66 Kč
  ČSOB 134 820,50 Kč
Konečný stav k 31.12.2014
celkem 1 310 634,77 Kč
  KomB 431 751,10 Kč
  ČSOB 832 337,27 Kč
  ČNB  46 546,40 Kč
  ČNB dotace 0,00 Kč

2.  Tvorba a čerpání sociálního fondu
Sociální fond  je účtován v rámci běžn.účtu 231 600 u  KB. Stav k 1.1.2014 byl Kč 62 477,96,  tvorba 3% hrubých mezd  38 085,-- Kč, čerpání na příspěvek na obědy a dovolenou  celkem  33 640,- Kč.  Konečný zůstatek  66 922,96 Kč.

3.  Plnění rozpočtu příjmů a výdajů a financování
/po konsolidaci/

Příjmy celkem
skutečnost
rozpočet schválený
upravený
%
 
20 526 572,48
14 453 000,00
20 977 815,48
97,85
z toho daňové
9 459 014,72
9 170 400,00
9 320 400,00
101,49
nedaňové
4 466 919,28
4 504 000,00
4 653 400,00
95,99
kapitálové
188 000,00
144 000,00
188 000,00
100,00
dotace
6 412 638,48
634 600,00
6 816 015,48
94,08
Výdaje celkem
skutečnost
rozpočet schválený
upravený
%
 
18 614 437,65
13 832 400,00
20 357 215,48
91,44
z toho běžné 
9 310 424,44
9 406 400,00
10 461 958,26
88,99
kapitálové
9 304 013,21
4 426 000,00
9 895 257,22
94,02
Financování -  splátky úvěrů a půjček a zapojení zůstatku min.roku
Příjmy  celkem
skutečnost
rozpočet schválený
upravený
%
celkem
1 912 134,83
620 600,00
620 600,00
308,11

Podrobné členění plnění  příjmů a výdajů na jednotlivé položky a paragrafy je v přílohách k závěrečnému účtu  - výkaz Fin 2-12  / k nahlédnutí na OÚ Karlovice/

4. Vyúčtování fin.vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

neinvest. dotace od  obcí pol.4121
0,-
neinvest.dotace od   krajů pol.4122
25 500,00
na výdaje  SDH
neinvest.transfery obcím pol.5321
9 000,00
pro MÚ Turnov 
 
krajům pol.5323
67 320,00
dopr.obslužnost
ost.neinv.transfery pol.5329
44 000,-
mikroregion 
výdaje fin.vypořádání s obcemi pol.5367
0,-
                                 s krajem  pol.5366
8 547,00
vratka dotace volby
převody mezi běžnými účty a převody soc.fondu pol. 4134 
9 303 504,72

5.  Vyúčtování fin.vztahů k stát.rozpočtu, stát.fondům

neinvestiční dotace
poskytnuto
použito
UZ 13234  pol.4116 ÚP
354 623,00
390 623,00
UZ 13305   pol. 4116 MPSV ČR
173 000,00
173 000,00
UZ 98187   pol. 4111 volby do zastupitelstev obcí
22 000,00
16 328,00
UZ 98348   pol. 4111 volby do Evropského parl.
19 800,00
16 118,00
UZ 14004  pol. 4122 MV ČR
8 037,00
8 037,00
investiční dotace
UZ 15833  pol. 4216 Fond soudržnosti
4 911 264,49
1 764 473,22
UZ 90877     pol. 4213 St. fond životního prostř. ČR
224029,99
0,00
UZ 91628    pol.4213 SFDI
539 784,00
539 784,00

6.   Majetek – stavy dle rozvahy, inventarizace
stavy v brutto hodnotě  / v rozvaze též v netto hodnotě po provedeném dooprávkování k 31.12.2014 /

K 1.1.2014
K 31.12.2014
Stálá  aktiva, pasiva
     
nehmotný majetek      
018 – drobný nehm.majetek
108 444.00
117 156,00
019 -  ost. dlouh.nehm.majetek
632 074,80
632 074,80
hmotný majetek
  
  
021 -  stavby
141 627 952,46
151 716 754,62
022- samost.movité věci a soubory
2 983 356,88
2 983 356,88
028- drobný dlouh.hmot.majetek
2 964 345,46
2 867 728,46
031- pozemky
2 195 691,36
2 250 854,67
032- umělecká díla a předměty
284 713,00
473 713,00
nedokončený a pořizovaný dlouh.majetek
041 – pořízení dlouh. nehmot.majetku
-
-
042 – pořízení dlouh. hmotn.majetku
10 704 914,79
7 919 734,62
Zásoby
112 – materiál na opravy VO
20 584,00
179 734,00
132 – zboží  pohledy, obraz.publikace 
3 840,00
3 840,00
263 – ceniny
976,00
Pohledávky
314 – zálohy na energie
237 949,20
315 -  pohledávky
181 280,00
128 309,50
311 -  odběratelé
361 018,00
377 -  ost.krátkodobé pohledávky
221 818,98
Ostatn í dlouhodobé závazky -  kauce  DPS   - 459
271 277,00
Krátkodobé závazky
mzdy a odvody 12/2013-  331 336 342 378
225 763,00
dodavatelé   - 321
2 593,00
přijaté zálohy za služby v DPS -   324
476 997,00
daň z přid.hodnoty  -  343
51 602,00
Dlouhodobé bank. úvěry  -  451
4 044 900,00

Po dobu splácení úvěru je u Katastálního úřadu veden majetek v zástavě -  účtován na podrozvahových účtech

K 31.12.2014 provedla jmenovaná invet.komise inventarizaci majetku i dokladů.
Zápisy o stavech a pohybech majetku jsou uloženy na OÚ a byly také předmětem kontroly a přezkoumání hospodaření.

7.   Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Zpráva o přezkoumání je přílohou závěrečného účtu. Závěr je - nebyly zjištěny chyby ani nedostatky   /zpráva je k nahlédnutí na  OÚ/

8.   Komentář, ostatní doplňující údaje

         Karlovice    18.5.2015                            Vlasta  Špačková
                                                                               starostka
Zapsala:  Jozífková Ilona, účetní

         Závěrečný účet vyvěšen na úřední desce dne  :  19.5.2015

| Hlavní stránka | Úvod |