Rozpočet

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KARLOVICE
NA ROK 2015

PŘÍJMY

 

Skutečnost
r.2014

Rozpočet
r.2015

Daně a poplatky

pol.1111 daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti
1 433 000 Kč
1 500 000 Kč
pol.1112 daň z příjmů fyz.osob ze sam.výdělečné činnosti
19 000 Kč
20 000 Kč
pol.1113 daň z příjmů fyz.osob,z kapit.výnosů
163 000 Kč
170 000 Kč
pol.1121 daň z příjmů práv.osob
1 565 000 Kč
1 600 000 Kč
pol.1122 daň z příjmů práv.osob za obce
750 000 Kč
900 000 Kč
pol.1211 daň z přidané hodnoty
3 073 000 Kč
3 000 000 Kč
pol.1334 odvody za odnětí půdy z půd.fondu
1 000 Kč
5 000 Kč
pol.1337 poplatek za likvidaci komunál.odpadů 
393 000 Kč
400 000 Kč
pol.1341 poplatek ze psů
10 000 Kč
10 000 Kč
pol.1342 poplatek za rekreačního pobytu
762 000 Kč
800 000 Kč
pol.1344 poplatek ze vstupného
108 000 Kč
100 000 Kč
pol.1345 poplatek z ubytovací kapacity
139 000 Kč
140 000 Kč
pol.1347 poplatek za provoz. hrací automat
0 Kč
0 Kč
pol.1355odvod z výher.hrac.přístrojů
48 000 Kč
50 000 Kč
pol.1351 odvod výtěžků z loterií
24 000 Kč
20 000 Kč
 pol. 1361 správní poplatky
12 000 Kč
15 000 Kč
pol.1511 daň z nemovitostí
957 000 Kč
1 000 000 Kč
pol.4111 neinvest.přijaté dotace z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu
41 800 Kč
0 Kč
pol.4112 neinvest.přijaté dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhr.dotač.vztahů 
134 600 Kč
132 800 Kč
pol.4116 ostatní neinvest.přijaté dot. ze st. rozp. včetně úřadu práce
527 600 Kč
300 000 Kč
pol.4122 neinvestiční dotace od krajů
33 000 Kč
30 000 Kč
pol.4134 převody z rozpočtových účtů
35 000 Kč
30 000 Kč
pol.4139 ostatní převody z vlastních fondů
0 Kč
0 Kč
pol.4213 invest.dotace ze státních fondů
763 000 Kč
1 627 000 Kč
pol.4222 invest.dotace od krajů
0 Kč
0 Kč
pol.4121 neinvest.dotace od obcí
0 Kč
0 Kč
pol.4216 ostatní invest.dotace 
4 900 000 Kč
0 Kč
pol.2459 splátky půjčky od ost.    /HS/
0 Kč
0 Kč
     

Ostatní nedaňové příjmy

 

Skutečnost
r. 2014

Rozpočet
r. 2015

par.2143 cestovní ruch
0 Kč
0 Kč
par.2212 pozemní komunikace
0 Kč
0 Kč
par.2310 pitná voda
169 000 Kč
90 000 Kč
par.2321 stočné-odvádění a čišť.odp.vod
122 000 Kč
120 000 Kč
par.2349 pronájem rybníka,voda v zem.krajině
290 000 Kč
290 000 Kč
par.3392 pronájmy KD
100 000 Kč
100 000 Kč
par.3612 nájemné -byty,služby (čp.47,12)
202 000 Kč
202 000 Kč
par.3613 nájemné –nebytové prostory
1 093 000 Kč
1 093 000 Kč
par.3421 volnočasové aktivity mládeže
1 200 Kč
1 200 Kč
par.3632 pohřebnictví
240 Kč
2 000 Kč
par.3639 pol.3111příjmy z prodeje pozemků a pronájmu
0 Kč
10 000 Kč
par.3725 využívání a zneškodňování komun.odpadu
110 000 Kč
110 000 Kč
par.3633 plynofikace
377 000 Kč
0 Kč
par.3745 ochrana přírody a krajiny,zeleň 
39 000 Kč
5 000 Kč
par.4351 sociální péče DPS – nájmy čp.100,107
2 045 000 Kč
2 100 000 Kč
par.6171 činnost místní správy 
2 300 Kč
2 000 Kč
par.6310 úroky z účtů
1 050 Kč
1 000 Kč
par.3314 knihovna
450 Kč
500 Kč
     
Příjmy celkem 
20 444 240 Kč
15 976 500 Kč

VÝDAJE

 

Skutečnost
r. 2014

Rozpočet
r.2015

par.2143 vnitřní obchod, služby a turismus
26 000 Kč
10 000 Kč
par.2212 silnice
763 000 Kč
1 200 000 Kč
par.2221 dopravní obslužnost 
67 320 Kč
66 420 Kč
par.2310 pitná voda - vodovody 
250 000 Kč
250 000 Kč
par.2321 odvádění a čištění odp.vod 
3 430 000 Kč
150 000 Kč
par.2219ost.záležitosti pozem.komunikací – chodníky
3 212 000 Kč
250 000 Kč
par.2333 vodní toky
780 000 Kč
100 000 Kč
par.3113 transfery obcím neinv.náklady ZŠ
0 Kč
0 Kč
par.3314 činnost knihovnická
8 600 Kč
10 000 Kč
par.3319 ost.os.náklady - kronika apod.
12 500 Kč
15 000 Kč
par.3392 záležitosti kultury,provoz KD,…
507 000 Kč
50 000 Kč
par.3399 činnost SPOZ, vkl.knížky dětem 
68 000 Kč
80 000 Kč
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce
294 000 Kč
300 000 Kč
par.3421 využití volného času mládeže
4 000 Kč
5 000 Kč
par.3612 bytové hospodářství 
77 000 Kč
40 000 Kč
par.3613 nebytové hospodářství
253 000 Kč
250 000 Kč
par.3631 veřejné osvětlení 
180 000 Kč
180 000 Kč
par.3632 pohřebnictví 
41 000 Kč
20 000 Kč
par.5212 ochrana obyvatelstva
0 Kč
5 000 Kč
par.3639 komun.služby a územní rozvoj,veřejně prospěšné práce + pozemky
602 000 Kč
600 000 Kč
par.3722 sběr a svoz komunál.odpadů
605 000 Kč
930 000 Kč
par.3745 péče o vzhled obce a veř.zeleň 
330 000 Kč
300 000 Kč
par.4351 pečovatelská služba  DPS
1 950 000 Kč
2 300 000 Kč
par.5512 požární ochrana 
251 000 Kč
300 000 Kč
par.6112 místní zastupitelské orgány 
983 000 Kč
1 000 000 Kč
par.6115 volby do kraj.úřadů  a  par.6118 volby prezidenta 2013
0 Kč
0 Kč
par.6171 činnost místní správy - provoz OÚ 
827 000 Kč
2 960 000 Kč
par.6310 služby peněžních ústavů
21 000 Kč
30 000 Kč
par.6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
0 Kč
30 000 Kč
par.6399 platby daní a poplatků
770 000 Kč
1 000 000 Kč
par.6402 finanční vypořádání minulých let 
8 500 Kč
9 354 Kč
par.6409 ost.činnost-nespecifikované rezervy
0 Kč
3 410 726 Kč
Par.3633 inžen.sítě - plynofikace
2 256 000 Kč
180 000 Kč
     

Výdaje celkem

18 576 920 Kč
16 031 500 Kč

NÁVRH ROZPOČTU NA  ROK 2015

zapojený zůstatek na účtech z r. 2014 / tj. pol 8115   FINANCOVÁNÍ /
1 310 000 Kč
 
 
příjmy daňové, nedaňové, kapitálové
14 186 700 Kč
dotace
1 789 800 Kč
příjmy   c e l k e m
15 976 500 Kč
 
 
výdaje   /včetně par.6409 rezervy /
16 031 500 Kč
Výdaje celkem
16 031 500 Kč
 
 
splátky úvěru  /tj pol 8124   FINANCOVÁNÍ /
1 255 000 Kč

| Hlavní stránka | Úvod |