Nařízení
Obce Karlovice č. 1/2004

- o zónách provozu zdrojů znečišťování ovzduší

Rada obce Karlovice se na svém zasedání dne 8. 12. 2004 usnesla vydat na základě § 50 odst. 1 písm. g) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (dále jen "Zákon o ochraně ovzduší") a v souladu s § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, toto nařízení:

Článek 1

V obci se stanovuje tato zóna s omezením zdrojů znečišťování ovzduší:

Plynofikované části obce Karlovice - osady Karlovice , Radvánovice, Sedmihorky

Článek 2

V zóně uvedené v článku 1 zavádí orgán ochrany ovzduší tato opatření k omezení znečišťování ovzduší:

a) Dle přílohy č. 11 zákona o ochraně ovzduší se v malých zdrojích znečišťování zakazuje spalování těchto paliv:

Druh paliva
Poznámka
Hnědé uhlí energetické


Jedná se o méně kvalitní paliva s vyšším obsahem síry a příměsí dalších látek, které mají při jejich spalování
nepříznivý vliv na kvalitu ovzduší.

Lignit
Uhelné kaly
Proplástky

b) Palivo dodávané pro spalování v malých zdrojích znečišťování ovzduší musí splňovat kvalitativní požadavky dle Vyhlášky MŽP č. 357/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší. Kontrolu těchto požadavků zajišťuje Česká obchodní inspekce (§ 47 písm. a), zákona o ochraně ovzduší.

Druh paliva
Limitní měrná sirnatost paliva (g / MJ )
Hnědé uhlí tuzemské
1,07
Hnědé uhlí dovážené
0,50
Černé uhlí tuzemské
0,78
Černé uhlí dovážené
0,50
Brikety tuzemské
0,60
Brikety dovážené
0,50

Při nabídce paliva výrobce, dovozce a prodávající osvědčují jeho kvalitu. Osvědčení musí obsahovat údaje dané § 7 odst.2 písm. a) až g) Vyhlášky MŽP č. 357/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší.

c) Orgán obce, jako dotčený správní orgán v územním a stavebním a kolaudačním řízením z hlediska ochrany ovzduší uloží jako podmínku při povolování nových malých zdrojů na tuhá paliva :

Článek 3

Kontrolu plnění tohoto nařízení bude provádět pověřený pracovník Obecního úřadu v Karlovicích, který si min. 1x ročně vyžádá záznamy České obchodní inspekce o kontrolách paliv dodávaných spotřebitelům na území obce.

Článek 4

Porušení povinností provozovatelů malých stacionárních zdrojů znečišťování, které jsou uvedeny v § 12 zákona č. 86/2002 Sb., ochrana ovzduší, budou sankciovány podle § 40 téhož zákona.

Článek 5

Toto nařízení nabývá účinnosti 15. 12. 2004.

| Hlavní stránka | Úvod |