Obec K A R L O V I C E
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č.1/2015

o poplatku za komunální odpad

Zastupitelstvo obce Karlovice se na svém zasedání dne 26. února 2015 usnesením č. 3 usneslo vydat na základě § 17a odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Obec Karlovice touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen „vyhláška“) stanoví poplatek za komunální odpad, který vzniká na území obce (dále jen „poplatek“).
 2. Správu poplatku vykonává obec Karlovice. Na řízení ve věcech poplatku se vztahují zvláštní právní předpisy)

Čl. 2
Poplatník a plátce

 1. Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad.
 2. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti na území obce Karlovice, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky).

Čl. 3
Sazba poplatku 

Na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce Karlovice na rok 2015, vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky, podle počtu a objemu nádob, určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti a frekvenci svozu činí sazba poplatku na kalendářní rok:
Vlastní nádoba:

Velikost nádoby

Frekvence svozu

Poplatek

60 l

Týdenní/52

1 824 Kč

14-denní/26

1 289 Kč

Kombinovaný

1 556 Kč

80 l

Týdenní/52

2 113 Kč

14-denní/26

1 470 Kč

Kombinovaný

1 791 Kč

110 l
120 l

Týdenní/52

2 551 Kč

14-denní/26

1 734 Kč

Kombinovaný

2 142 Kč

Pronajatá nádoba:

Velikost nádoby

Frekvence svozu

Poplatek

60 l

Týdenní/52

1 946 Kč

14-denní/26

1 411 Kč

Kombinovaný

1 678 Kč

80 l

Týdenní/52

2 234 Kč

14-denní/26

1 592 Kč

Kombinovaný

1 912 Kč

110 l
120 l

Týdenní/52

2 681 Kč

14-denní/26

1 864 Kč

Kombinovaný

2 272 Kč

Pytlový svoz:

Plastové pytle 110l

Poplatek

3 ks

311 Kč

6 ks

621 Kč

9 ks

932 Kč

12 ks

1 242 Kč

15 ks

1 553 Kč

18 ks

1 863 Kč

21 ks

2 174 Kč

 
Čl. 4
Splatnost poplatku

 1. Poplatek, je splatný)
  a) jednorázově nejpozději do 15. dubna příslušného kalendářního roku, pokud jeho celková výše nečiní více než 500 Kč,
  b) ve dvou shodných splátkách, a to vždy nejpozději do 15. dubna a 15. srpna příslušného kalendářního roku, pokud jeho celková výše činí 500 Kč a více. I v tomto případě lze poplatek zaplatit jednorázově nejpozději do 15. dubna příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 5
Sankce

V případě včas nebo ve správné výši nezaplaceného poplatku se postupuje podle zvláštních právních předpisů).

Čl. 6
Závěrečná ustanovení

 1. Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 5/2014 o poplatku za komunální odpad vznikající na území Obce Karlovice ze dne 11. prosince 2014.
 2. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

………………………………..

…………………………………

Mgr. Ondřej Havrda
místostarosta

Vlasta Špačková
starostka

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:
Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:
 

Copyright © 2014 Obec Karlovice. Všechna práva vyhrazena.

| Hlavní stránka | Úvod |