Obec K A R L O V I C E
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č.3/2004

kterou se mění obecně závazná vyhláška
č.01/2003 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace


Zastupitelstvo obce Karlovice schválilo dne 20.2.2004 v souladu s ustanovením §14 odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen "OZV").

ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení

Čl. 1

Obec Karlovice zavádí a vybírá místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace (dále jen "poplatek").

Výkon správy místních poplatků provádí obecní úřad v Karlovicích (dále jen "správce poplatku"). Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o místních poplatcích") , stanoveno jinak.

ČÁST DRUHÁ
Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

Čl. 2
Poplatník

1) Poplatek platí vlastník stavebního pozemku (1) (dále jen "poplatník") v katastru obce Karlovice, zhodnoceného možností připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace po nabytí účinnosti zákona o vodovodech a kanalizacích. (dále jen "zhodnocený pozemek"). Má-li k tomuto pozemku vlastnické právo více subjektů, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

2) Poplatek se platí obci, na jejímž území se nachází stavební pozemek uvedený v odstavci 1).

(1) Stavebním pozemkem se rozumí pozemky ve smyslu ustanovení §9 odst. 1 písm. a) zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 3
Sazby poplatku

1) Sazba poplatku je:

a) pro zhodnocené pozemky uvedené v KN v druhu pozemku jako zastavěné plochy a nádvoří nebo pozemky k tomuto účelu již užívané podle příl. č.1 Tabulky sazeb sloupec A.

b) pro zhodnocené pozemky uvedené v KN jako zahrada nebo ostatní plocha, které tvoří jednotný funkční celek se stavbou a stavebními pozemky podle odst. a), podle přílohy č.1 Tabulky sazeb sloupec A.

c) pro zhodnocené nezastavěné pozemky evidované v KN v jednotlivých druzích pozemků určené k zastavění rozhodnutím o umístění stavby nebo stavebním povolením nebo pozemky uvedené v katastru nemovitostí jako ostatní plocha - staveniště podle přílohy č.1 Tabulky sazeb sloupec B.

2) Ceny uvedené v tabulkách přílohy č.1 vychází z rozdílu cen stavebních pozemků bez možnosti připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu a kanalizace a cen stavebních pozemků s touto možností, které byly určeny podle zvláštního právního předpisu. (2)

(2) Vyhláška Ministerstva financí č. 540/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 4
Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný jednorázově, a to do konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 5
Sankce při neplnění povinností poplatníka

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
(2) Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost vyplývající z této OZV nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy ve smyslu ustanovení § 37 a § 37 a) citovaného zákona.

Čl. 6

(1) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
(2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn krok směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve které poplatková povinnost vznikla.

Čl. 7

Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

ČÁST TŘETÍ
Zrušovací ustanovení

Čl.8

Ruší se obecně závazná vyhláška č. 1/2003 ze dne 11.7. 2003

ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost

Zl.9

Tato OZV nabývá účinnosti dne 8.března 2004.


ing.Bohuslav Havrda                                    Vlasta Špačková
         zástupce                                            starostky starostka

OZV byla vyvěšena na úřední desce obce od 20.2.2004 do 8.3.2004


Obec K A R L O V I C E
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č.3/2004

- o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

Příloha č.1
Tabulka sazeb za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu:

 
sl. A
sl. B
 výroba
0 Kč/m2
1, 00 Kč/m2
 zemědělství
0 Kč/m2
0, 90 Kč/m2
 bytové domy
0 Kč/m2
2, 00 Kč/m2
 garáže
0 Kč/m2
1, 60 Kč/m2
 rodinné domy
0 Kč/m2
2, 55 Kč/m2

Tabulka sazeb za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace:

 
sl. A
sl. B
 výroba
0 Kč/m2
1, 40 Kč/m2
 zemědělství
0 Kč/m2
1, 25 Kč/m2
 bytové domy
0 Kč/m2
2, 80 Kč/m2
 garáže
0 Kč/m2
2, 25 Kč/m2
 rodinné domy
0 Kč/m2
3, 60 Kč/m2

Tabulka sazeb za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu i kanalizace:

 
sl. A
sl. B
 výroba
0 Kč/m2
2, 40 Kč/m2
 zemědělství
0 Kč/m2
2, 15 Kč/m2
 bytové domy
0 Kč/m2
4, 80 Kč/m2
 garáže
0 Kč/m2
3, 85 Kč/m2
 rodinné domy
0 Kč/m2
6, 15 Kč/m2
Ceny uvedené v tabulkách přílohy č.1 vychází z rozdílu cen stavebních pozemků bez možnosti připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu a kanalizace a cen stavebních pozemků s touto možností, které byly určeny podle vyhlášky Ministerstva financí č. 540/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů.

| Hlavní stránka | Úvod |