Obec K A R L O V I C E
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č.7/2003

- o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo obce Karlovice vydalo dne 4.12.2003 podle ustanovení §14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení

Čl. 1
Obec Karlovice zavádí a vybírá poplatek za užívání veřejného prostranství

Výkon správy místních poplatků provádí obecní úřad v Karlovicích. Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů , stanoveno jinak.

ČÁST DRUHÁ
Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl. 2
Předmět poplatku

(1) Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
(2) Z akcí, pořádaných na veřejném prostranství,jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

Čl. 3
Veřejné prostranství

Za veřejná prostranství se považují všechny silnice, ulice, místní komunikace, chodníky, hřiště, parkoviště, prostranství před kulturním domem v Přáslavicích, prostory autobusových a železničních zastávek, veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Čl. 4
Poplatník

Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl.2.

Čl. 5
Oznamovací povinnost

(1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu užívání veřejného prostranství nejméně 5 dní před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 5 dní je nutno splnit tuto povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství některým ze způsobů zvláštního užívání. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen oznamovací povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
(2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo , rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
(3) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen oznámit tuto skutečnost správci poplatku stejným způsobem jako v odstavci (1) do 2 dnů a nahlásit rozsah záboru v m2.

Čl.6
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v čl.2 až do dne, kdy toto užívání skončilo.

Čl.7
Sazba poplatku

(1) Poplatek činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného prostranství:

 a) za provádění výkopových prací  5.- Kč
 b) za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování prodeje  5.- Kč
 c) za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování služeb  5.- Kč
 d) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje  5.- Kč
 e) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb  5.- Kč
 f) za umístění stavebního zařízení  5.- Kč
 g) za umístění reklamního zařízení  50.- Kč
 h) za umístění a provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí  50.- Kč
 i) za umístění skládek  10.- Kč
 j) za užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce  5.- Kč

(2) V případě déletrvajícího nebo opakujícího se užívání veřejného prostranství může obec využít tzv. paušální částku, a to bez dohody s poplatníkem. Poplatek za užívání veřejného prostranství pak činí :
(2.1)
- za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování prodeje
- za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování služeb
- za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje
- za umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb
a) za trvalé umístění -3.000,- Kč ročně za m2
b) za krátkodobé užívání - 300,- Kč měsíčně za m2
(2.2)
- za umístění reklamního zařízení
a) za trvalé umístění reklamního zařízení do 2 m2 se stanovuje poplatek 2.000,- Kč za rok, u reklamních zařízení nad 2 m2 2.000,- Kč za každý i započatý metr a rok.
b) za krátkodobé umístění reklamního zařízení do 2 m2 200,- Kč za každý i započatý měsíc, u reklamních zařízení nad 2 m2 200,- Kč za každý započatý m2 a měsíc.
(3) Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí

Čl.8
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 5 dnů nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato.
b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 5 dnů nejpozději v den, kdy užívání veřejného prostranství skončilo.
c) poplatek stanovený týdenní nebo měsíční paušální částkou je splatný poslední den v příslušném týdnu nebo měsíci.
d) poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do 30.11. příslušného kalendářního roku.

Čl.9
Sankce při neplnění povinností poplatníka

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
(2) Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost vyplývající z této vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 a § 37 a) citovaného zákona.

Čl.10

(1) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
(2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn krok směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve které poplatková povinnost vznikla.

Čl.11

Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

ČÁST TŘETÍ
Zrušovací ustanovení

Čl.12

Ruší se obecně závazná vyhláška č. 1/1991 ze dne 8.2.1991 a její novela ze dne 3.6.1994.

ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost

Čl.13

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.ledna 2004.

ing.Bohuslav Havrda                                    Vlasta Špačková
         zástupce                                            starostky starostka
Vyhláška byla vyvěšena na úřední desce obce od 8.12.2003 do 30.12.2003

| Hlavní stránka | Úvod |