Obec K A R L O V I C E
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č.1/2003

- o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

Zastupitelstvo obce Karlovice schválilo dne 11.7.2003 v souladu s ustanovením §1 písm. i) a § 10c zákona č.565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 12 a § 84 odst. 1 a odst.2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace.

ČLÁNEK I
Základní ustanovení

1) Obec Karlovice stanoví ve smyslu ustanovení § 1, písmeno i) zákona č.565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace (dále jen "poplatek").

2) Stavebním pozemkem se v souladu s § 16 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů rozumí:

a) nezastavěné pozemky evidované v katastru nemovitostí (dále jen "KN") v jednotlivých druzích pozemků, které byly vydaným územním rozhodnutím určeny k zastavění,

b) pozemky evidované v KN v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří,
v druhu pozemku ostatní plochy - staveniště nebo ostatní plochy, které jsou již zastavěny, a v druhu pozemku zahrady a ostatní plochy, které tvoří jednotný funkční celek se stavbou a pozemkem evidovaným v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří za účelem jejich společného využití a jsou ve vlastnictví stejného subjektu,

c) plochy pozemků skutečně zastavěné stavbami bez ohledu na evidovaný stav
v KN.

3) Správu poplatku vykonává Obecní úřad Karlovice (dále jen "správce poplatku") a při řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní
a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

ČLÁNEK II
Poplatník

1) Poplatek platí vlastník stavebního pozemku (dále jen "poplatník") v katastru obce Karlovice, zhodnoceného možností připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace (dále jen "zhodnocený pozemek"). Má-li k tomuto pozemku vlastnické právo více subjektů, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
2) Poplatek se platí obci, na jejímž území se nachází stavební pozemek uvedený v odstavci 1.

ČLÁNEK III
Sazby poplatku

1) Sazba poplatku je:

a) pro zhodnocené pozemky uvedené v KN v druhu pozemku jako zastavěné plochy a nádvoří nebo pozemky k tomuto účelu již užívané podle přílohy č.1 Tabulky sazeb sloupec A.

b) pro zhodnocené pozemky uvedené v KN jako zahrada nebo ostatní plocha, které tvoří jednotný funkční celek se stavbou a stavebními pozemky podle odst. a), podle přílohy č.1 Tabulky sazeb sloupec A.

c) pro zhodnocené nezastavěné pozemky evidované v KN v jednotlivých druzích pozemků určené k zastavění rozhodnutím o umístění stavby nebo stavebním povolením nebo pozemky uvedené v katastru nemovitostí jako ostatní plocha - staveniště podle přílohy č.1 Tabulky sazeb sloupec B.

2) Ceny uvedené v tabulkách přílohy č.1 vychází z rozdílu cen stavebních pozemků bez možnosti připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu a kanalizace a cen stavebních pozemků s touto možností, které byly určeny podle vyhlášky Ministerstva financí č. 540/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů.

3) Pro zvláštní případy, neuvedené v příloze č.1, bude ocenění rozdílu provedeno znaleckým posudkem vyhotoveným na náklady poplatníka.

ČLÁNEK IV
Vznik poplatkové povinnosti

Poplatková povinnost vzniká ke dni účinnosti této obecní vyhlášky. Poplatníkem je vlastník nebo vlastníci stavebního pozemku ke dni její účinnosti.

ČLÁNEK V
Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný jednorázově, a to do konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

2) Poplatek lze zaplatit:

a) bankovním převodem na č.účtu 6626-581/0100 KB Turnov pod přiděleným variabilním symbolem
b) složenkou typu A-V směrovanou na účet pod přiděleným VS
c) hotově v pokladně Obecního úřadu Karlovice

ČLÁNEK VI
Ustanovení společná a závěrečná

1) Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši,vyměří správce poplatku vždy platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až o 50%. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

2) Pokud poplatník nesplní svou oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou touto vyhláškou,lze dlužné poplatky vyměřit do tří let do konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

3) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo
k jeho dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu spraven.
Vyměřit a doměřit poplatek však lze nejpozději do deseti let od konce období, v němž vznikla povinnost podat hlášení o poplatku, nebo v němž vznikla poplatková povinnost, aniž by zde v současné době byla povinnost poplatek přiznat nebo jej ohlásit.

4) Obec, která poplatek spravuje, může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti
v jednotlivých případech poplatek snížit.

ČLÁNEK VII
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.8.2003.

ing.Bohuslav Havrda                                    Vlasta Špačková
         zástupce                                            starostky starostka
Vyhláška byla vyvěšena na úřední desce obce od 14.7.2003 do 30.7.2003

| Hlavní stránka | Úvod |