Obec K A R L O V I C E
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č.1/2006

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u pozemků a ze staveb

Zastupitelstvo obce Karlovice se na svém zasedání dne 9.6.2006 usneslo vydat na základě § 6 odst. 4 písm. b) a § 11 odst. 3) písm.a) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Stanovení koeficientu pro jednotlivé části obce

                    osady : Karlovice, Sedmihorky, Roudný, Svatoňovice, Radvánovice.

U stavebních pozemků (§ 6, odst. 2) a odst. 3) zákona č. 338/1992 Sb.) a u staveb obytných domů a staveb tvořících příslušenství k nim (§ 11 odst. 1) písm. a) zákona č. 338/1992 Sb.) se stanovuje koeficient 1,0.

Čl. 2
Účinnost

 Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2007.                                                                                                                             

ing.Bohuslav Havrda
Vlasta Špačková
zástupce starostky
starostka
 

| Hlavní stránka | Úvod |