Obec K A R L O V I C E
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č.1/2007

O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Obce Karlovice

Zastupitelstvo Obce Karlovice se na svém zasedání dne 23.2.2007 usnesením č.04/07 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech) a v souladu s § 10. písm. d)   a § 84 odst.2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů , tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1
Základní ustanovení

1) Tato obecně závazná vyhláška (dále jen vyhláška) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebního odpadu vznikajícího na území Obce Karlovice.
2) Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalý pobyt a pro další osoby, které se na území obce zdržují. Dále je vyhláška závazná pro vlastníky a správce nemovitostí na území obce, ve kterých vzniká komunální odpad.

Článek 2
Systém nakládání s komunálním a stavebním odpadem

1) Komunální odpady se třídí na jednotlivé složky, které se ukládají podle následujícího systému :
a) separované odpady

b) objemné odpady
Ve vyhlášených termínech min. 2 krát ročně do přistavených velkoobjemových kontejnerů na předem určených stanovištích.

c) nebezpečné složky komunálního odpadu
Formou ambulantního sběru, odvoz a zneškodnění nebezpečných složek komunálního odpadu, a to v intervalu min. 2x v průběhu kalendářního roku. Tato služba bude realizována přímým odběrem od fyzických osob na předem určených stanovištích a v termínu dohodnutém s oprávněnou osobou.
- léky                                       do určených nádob v lékárnách
- galvanické články a baterie    do určených nádob ve vybraných prodejnách elektro

d) směsný komunální odpad
- Za směsný komunální odpad je pro účely této vyhlášky považován odpad vzniklý po vytřídění jednotlivých odděleně sbíraných složek komunálního odpadu.
- Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a odpad z nich při další manipulaci nevypadával.
Pouze ve výjimečných případech (rekreační nemovitosti) a zejména na místech těžko přístupných svozové technice, lze směsný komunální odpad, s výjimkou popelovin, odkládat do umělohmotných pytlů označených logem oprávněné osoby.

Článek 3
Sběrné nádoby a jejich stanoviště

1) Za sběrné nádoby jsou touto vyhláškou považovány:
a) typizované shromažďovací prostředky (např. popelnice, kontejnery a igelitové pytle označené logem oprávněné osoby) určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
b) barevně odlišené sběrné nádoby označené logem sbírané komodity pro odděleně sbírané a vytříděné druhy komunálního odpadu,
c) odpadkové koše, které slouží pro směsný komunální odpad, který vznikne z titulu užívání veřejného prostranství.

2) Ve sběrných nádobách jsou jednotlivé složky komunálního odpadu shromažďovány do doby jejich svozu oprávněnou osobou.
3) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem svozu.
4) Sběrné nádoby se používají pouze k ukládání odpadu, pro který jsou určeny.
5) Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
6) Mimo sběrné nádoby lze shromažďovat komunální odpad jen v mimořádných případech na předem vyhlášených přechodných stanovištích určených pro daný druh odpadu. Informace jsou zveřejňovány na internetových stránkách a vývěsních deskách obce.

Článek 4
Výkupny

Ve výkupnách lze odložit stanovené složky separovaných odpadů dle pokynů obsluhy v souladu s provozním řádem výkupny.

Článek 5
Sběrné dvory

1) Ve sběrném dvoře v Turnově lze odložit stanovené odpady (separovaný, objemný, nebezpečný,…) dle pokynů obsluhy, v souladu s provozním řádem sběrného dvora.
2)  Sběrné dvory v Turnově se nachází:
Sběrný dvůr Sobotecká, Sobotecká 2055, Turnov, 511 01
Sběrný dvůr Vesecko, areál průmyslové zóny Vesecko

Článek 6
Nakládání se stavebním odpadem

1)Stavební odpad je stavební a demoliční odpad vznikající při činnosti fyzických osob, právnických osob a fyzických osob podnikajících.
2)Stavební odpad není odpadem komunálním.
3)Stavební odpady lze použít zákonem povoleným způsobem nebo předat do sběrného dvora Vesecko.
4)Stavební odpady, mohou fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby podnikající, odložit na sběrném dvoru Vesecko za úplatu dle aktuálního ceníku provozovatele sběrného dvora.

Článek 7
Závěrečná ustanovení

1) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.3.2007.
2)Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška
č. 3/2006, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem.

ing.Bohuslav Havrda
Vlasta Špačková
místostarosta
starostka

Copyright © 2007 Obec Karlovice. Všechna práva vyhrazena.

| Hlavní stránka | Úvod |