Obec K A R L O V I C E
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č.1/2009

O poplatku za komunální odpad 

Zastupitelstvo Obce Karlovice se na svém zasedání dne 18.6.2009. usnesením č.15  usneslo vydat na základě § 17a odst.1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech) a v souladu s § 10  písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1
Úvodní ustanovení

1) Obec Karlovice touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen „vyhláška“) stanoví poplatek za komunální odpad, který vzniká na území obce (dále jen „poplatek“).

2) Správu poplatku vykonává obec Karlovice.  Na řízení ve věcech poplatků za komunální odpad se vztahují zvláštní právní předpisy.

Článek 2
Poplatník a plátce

Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti v katastrálním území obce Karlovice, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.

Článek 3
Sazba poplatku 

Na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce Karlovice na rok 2009, vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených podle počtu a objemu nádob, určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti a frekvenci svozu činí sazba na jednoho poplatníka a kalendářní rok:

Vlastní nádoba


Velikost nádoby

Frekvence svozu

Poplatek

 

60 l

Týdenní/52

1.729,-

14-denní/26

1.223,-

Kombinovaný

1.476,-

 

80 l

Týdenní/52

2.002,-

14-denní/26

1.398,-

Kombinovaný

1.700,-

110 l
120 l

Týdenní/52

2.416,-

14-denní/26

1.648,-

Kombinovaný

2.033,-

Pronajatá nádoba


Velikost nádoby

Frekvence svozu

Poplatek

 

60 l

Týdenní/52

               1.855,-

14-denní/26

               1.349,-

Kombinovaný

               1.602,-

 

80 l

Týdenní/52

               2.128,-

14-denní/26

               1.524,-

Kombinovaný

               1.826,-

110 l
120 l

Týdenní/52

               2.516,-

14-denní/26

               1.783,-

Kombinovaný

               2.167,-

Pytlový svoz


Plastové pytle 110l

Poplatek

3 ks

280,-

6 ks

560,-

9 ks

840,-

12 ks

1.120,-

15 ks

1.400,-

18 ks

1.680,-

21 ks

1.960,-

Článek 4
Splatnost poplatku

1) Poplatek, jehož celková výše  nečiní více než 500,- Kč včetně je splatný do 15.4.  příslušného kalendářního roku.

2) Poplatek, jehož celková výše činí více než 500,- Kč je splatný ve dvou shodných  splátkách, a to první splátka do 15.4.  a druhá splátka do 15.8. příslušného kalendářního roku. Poplatek lze zaplatit i jednorázově v termínu do 15.4. kalendářního roku.

3) Poplatek lze zaplatit:
    a) bankovním převodem na č. ú. 6626-581/0100 pod přiděleným variabilním symbolem
    b) složenkou typu A-V směrovanou na č. ú. 6626-581/0100 pod přiděleným variabilním symbolem
    c) hotově v pokladně Obecního úřadu Karlovice.

Článek 5
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o poplatku za komunální odpad včetně všech změn a dodatků.

Článek 6
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti  dnem 7.7.2009.

                  .............................................                                                  ...........................................................             
                      Alena Cvrčková                                                                      Vlasta Špačková 
                       místostarostka                                                                              starostka

Vyvěšeno na úřední desce dne: 19.6.2009.
Sejmuto z úřední desky dne: 7.7.2009.

Copyright © 2009 Obec Karlovice. Všechna práva vyhrazena.

| Hlavní stránka | Úvod |