Obec K A R L O V I C E
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č.1/2010

o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Zastupitelstvo obce Karlovice se na svém zasedání dne 1. dubna 2010 usnesením č. 20 se usneslo vydat na základě § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky

Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je opatření k ochraně před hlukem, v době nočního klidu v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků obce a vytváření příznivých podmínek pro život v obci.
Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví a směřující k ochraně  před následnými škodami a újmami na zájmech chráněných obcí  Karlovice jako územním samosprávným celkem. 

Čl. 2
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, je: rušení nočního klidu.

Čl. 3
Noční klid

l) Noční klid je dobou od 23.00 do 06.00 hodin.. V této době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.
2) Ustanovení odst. 1 se nevztahuje na noc z  31. 12. na 1. 1., kdy noční klid je od 02:00 do 08:00 hodin dne 1.1. daného roku.

Čl. 4
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

                                      
Alena Cvrčková                                                       Vlasta Špačková  
  místostarostka                                                              starostka

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 2.4.2010.       
Sejmuto z úřední desky dne: 

Copyright © 2010 Obec Karlovice. Všechna práva vyhrazena.

| Hlavní stránka | Úvod |