Obec K A R L O V I C E
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č.1/2016

o užívání plakátovacích ploch

Zastupitelstvo obec Karlovice se na svém zasedání dne 25.2.2016  usnesením č. 5  usneslo vydat na základě ust. § 10 písm. a) a c) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1
Úvodní ustanovení

1.1. Cílem a účelem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je stanovení pravidel pro užívání plakátovacích ploch v majetku obce.
1.2. Plakáty se pro účely této vyhlášky rozumí mimo plakátů i reklamní a propagační letáky, inzeráty, obchodní nabídky a další obdobné tiskoviny určené k vylepení.
1.3. Vylepováním plakátů se pro účel této vyhlášky rozumí jakýkoliv způsob přichycení plakátu, ať už připíchnutím nebo přilepením.

Čl.2
Podmínky pro vylepování plakátů

2.1. Vylepování lze provádět pouze na plakátovacích plochách obce, kterými jsou tyto:

- plakátovací plocha u vjezdu k Motorestu Even                      č.p. 1088 k.ú. Karlovice
- plakátovací plocha u obchodu Karlovice                               č.p. 256 k.ú. Karlovice
- plakátovací plocha hasičská zbrojnice Svatoňovice                č.p. 601 k.ú. Karlovice
- plakátovací plocha hasičská zbrojnice Roudný                       č.p. 463 k.ú. Karlovice
- plakátovací plocha obchod Radvánovice                               č.p.295 k.ú. Karlovice

2.2. Vylepování si provádí jednotlivé subjekty individuálně a bezúplatně.

2.3. Výlep plakátů na jiných zařízeních obce a to zejména na zařízení obce, která slouží potřebám veřejnosti, na stavby a stromy tvořící veřejnou zeleň nebo veřejně prospěšná zařízení je zakázán.

Čl.3
Sankce

3.1. Porušování této vyhlášky bude posuzováno jako přestupek a bude řešeno ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 4
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška obce Karlovice č. 3/2015, o užívání plakátovacích ploch, ze dne 1. prosince 2015.

Čl. 5
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti k 1.4.2016Vlasta Špačková                                                  Mgr. Ondřej Havrda
místostarostka                                                               starosta


Vyvěšeno na úřední desce dne: 29.2.2016

Sejmuto z úřední desky dne: ..............

Copyright © 2016 Obec Karlovice. Všechna práva vyhrazena.

| Hlavní stránka | Úvod |