1)

Obec K A R L O V I C E

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

č.2/01

- O poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

schválenou usnesením č.15/2001na 15. zasedání Obecního zastupitelstva dne 7.12. 2001 v souladu s ustanovením §10 písmene a) a §84 odstavce 2 písmene i) zákona 128/2000 Sb. O obcích, v platném znění a podle §15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění.

Čl. I

Úvodní ustanovení

(1) Obec Karlovice vybírá místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek).

(2) Výkon správy tohoto poplatku provádí Obecní úřad Karlovice. Při řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona o správě daní a poplatků č. 337/1992 Sb.

Čl. II

Poplatník

(1) Poplatníkem je každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.

(2) Poplatníkem je také každá fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čl. III

Sazba a splatnost poplatku

(1) První část poplatku podle §10b odstavec (3) písmeno a) stanovuje obec Karlovice na 250,- Kč.

(2) Druhá část poplatku podle §10b odstavec (3) písmeno b) je stanovena na základě skutečných nákladů na svoz netříděného komunálního odpadu v předchozím roce na 250,- Kč.

Skutečné náklady obce v roce 2001:
  směsný komunální odpad
161 157,-
  velkoobjemový odpad
41 017,-
  Celkem
202 174,-
     
Očekávaný počet poplatníků:
  trvale žijících obyvatel
666
  neobydlených staveb indiv. rekreace
90
  Celkem
756

(3) Celková roční sazba poplatku tedy činí 500,- Kč na osobu (41,-Kč na osobu za měsíc).

(4) Poplatník, který platí poplatek sám nebo prostřednictvím společného zástupce domácnosti je povinen zaplatit poplatek za daný rok ve dvou shodných splátkách a to první splátku ve výši poloviny poplatku do 15. 2. daného roku, druhou splátku do 15. 8. daného roku.

(5) Poplatek 500.- Kč a nižší je poplatník povinen zaplatit za daný rok celý, v jedné splátce do 15.2. daného roku.

(6) Poplatek lze zaplatit:
a) bankovním převodem na č.ú. 6626-581/0100 pod přiděleným VS (číslo výměru nebo číslo faktury)
b) složenkou typu A-V směrovanou na účet pod přiděleným VS (číslo výměru nebo číslo faktury)
c) hotově v pokladně Obecního úřadu Karlovice

Čl. IV

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen podat na Obecním úřadě v Karlovicích písemné přiznání k poplatku do 15. dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

(2) V tomto přiznání je poplatník povinen uvést jméno, adresu trvalého bydliště a své rodné číslo. Pokud bude poplatek odváděn prostřednictvím zástupce nebo vlastníka domu nebo správce domu, lze jeho prostřednictvím podat též písemné přiznání. Pokud je osoba poplatníkem podle článku 2 odstavce (2), pak uvede také parcelní číslo rekreační nemovitosti a její evidenční nebo popisné číslo (bylo-li přiděleno).

(3) Změny ve skutečnostech rozhodných pro výši poplatku nebo zánik poplatkové povinnosti je poplatník povinen písemně oznámit OÚ v Karlovicích nejdéle do 15. dnů od této skutečnosti.

(4) Přiznání k poplatku a veškeré změny musí poplatníci ohlašovat správci poplatku na formuláři "Příloha č.1 vyhlášky č. 02/2001

Čl. V

Úlevy a osvobození

(1) Poplatek neplatí:
- občané dlouhodobě umístění ve zdravotnickém nebo sociálním zařízení
- občané zdržující se trvale mimo ČR
- občané ve věznici
- občané vykonávající základní vojenskou službu
Nutno doložit příslušným potvrzením.
(2) Poplatníkům, kteří se z důvodu studia nezdržují v místě bydliště a prokáží se v daném roce potvrzením o studiu a ubytování na internátě či koleji VŠ se poplatek snižuje na polovinu.
(3) Poplatníkům je možné poskytnout slevu poplatku. Maximálně však 60% z celkové výše stanoveného poplatku . O přiznání slevy rozhoduje v jednotlivých případech Finanční komise.

Čl. VI

Závěrečná ustanovení

(1) Porušení povinností při placení poplatku bude postihováno podle zvláštních předpisů .

(2) Kontrolu plnění povinností uložených touto vyhláškou provádějí pověření pracovníci Obecního úřadu v Karlovicích a členové Finanční a kontrolní komise.

(3) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2002.

ing.Bohuslav Havrda
Vlasta Špačková
zástupce starostky
starostka

 

Vysvětlivky: 1) Zákon číslo 565/1991 Sb., o místních poplatcích, v platném znění a zákon číslo 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění.

| Hlavní stránka | Úvod |