Obec K A R L O V I C E
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č.2/2003

- o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo obce Karlovice vydalo dne 4.12.2003 podle ustanovení §14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení

Čl. 1
Obec Karlovice zavádí a vybírá poplatek ze psů.

Výkon správy místních poplatků provádí obecní úřad v Karlovicích. Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů , stanoveno jinak.

ČÁST DRUHÁ
Poplatek ze psů

Čl. 2
Předmět poplatku

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců

Čl. 3
Poplatník

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo v uzemním obvodu obecního úřadu v Karlovicích.

Čl. 4
Oznamovací povinnost

(1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 15 ti dnů vznik poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti.
(2) Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozena. Důvod pro osvobození musí poplatník správci poplatku prokázat.
(3) Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
(4) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen současně sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, trvalý pobyt nebo sídlo, rodné číslo nebo IČ.

Čl. 5
Identifikace psů, zákaz volného pohybu psů

(1) Správce poplatku vydá poplatníkovi za úhradu evidenční známku pro psa s vyznačením jména obce a evidenčního čísla psa, a to bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož držitele. Držitelé psů jsou povinni zajistit, aby psi známku skutečně nosili. Ztrátu nebo odcizení evidenční známky je poplatník povinen ohlásit do 15 ti dnů ode dne zjištění správci poplatku.
(2) Držitel psa je povinen zajistit ho tak, aby nedocházelo k volnému pohybu psů v územním obvodu obce a tím také k ohrožování občanů.

Čl. 6
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil stáří tří měsíců. Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc.
(2) Zanikne-li poplatková povinnost (např. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej), poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc.

Čl.7
Sazba poplatku

Poplatek činí za kalendářní rok :
a) za psa 75.- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa 300.- Kč

Čl.8
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný nejpozději do 15.února příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.

Čl.9
Osvobození

Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je
a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu,
b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
c) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,
d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Čl.10
Sankce při neplnění povinností poplatníka

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
(2) Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost vyplývající z této vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 a § 37 a) citovaného zákona.

Čl.11

(1) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
(2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn krok směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve které poplatková povinnost vznikla.

Čl.12

Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

ČÁST TŘETÍ
Zrušovací ustanovení

Čl.13

Ruší se obecně závazná vyhláška č. 7/1998 ze dne 5.12. 1997

ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost

Čl.14

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.ledna 2004.

ing.Bohuslav Havrda                                    Vlasta Špačková
         zástupce                                            starostky starostka
Vyhláška byla vyvěšena na úřední desce obce od 8.12.2003 do 30.12.2003

| Hlavní stránka | Úvod |