Obec K A R L O V I C E
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č.2/2007

O poplatku za komunální odpad 

Zastupitelstvo Obce Karlovice se na svém zasedání dne 23.2.2007 usnesením č.04/2007 usneslo vydat na základě § 17a odst.1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech) a v souladu s § 10. písm. d)   a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů , tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1
Úvodní ustanovení

Obec Karlovice vybírá poplatek za komunální odpad (dále jen poplatek) vznikající na jejím území.


Článek 2
Poplatník a plátce

(1) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální      odpad. Plátcem je vlastník nemovitosti v katastrálním území obce Karlovic.

Článek 3
Sazba a splatnost poplatku

Pro poplatníky využívající nádobu (popelnici) na směsný komunální odpad se výše poplatku stanovuje takto :

výše poplatku  =   [cena popelnice s DPH (dle ceníku)  + (70 x A)]

A - počet osob trvale hlášených k pobytu v nemovitosti

Celková roční sazba poplatku je složena ze dvou částí. První část je určena objemem nádoby vlastníka nemovitosti a zvoleným intervalem svozu netříděného komunálního odpadu. Druhá část:  70.- Kč/ za osobu trvale hlášenou k pobytu v nemovitosti je stanovena na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání s vekoobjemovým komunálním odpadem.

(2) Pro poplatníky, kteří mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba je poplatek 300,- Kč .  Nárok na 5 ks plastových pytlů o objemu 110 l.

(3) Vlastník nemovitosti bez sběrné nádoby zaplatí roční poplatek za komunální odpad ve výši 200.- Kč za každou osobu přihlášenou k trvalému pobytu v nemovitosti. Nárok na  plastové pytle  110 l dle tabulky č.1.

 

    Tabulka č.1

počet osob

poplatek

plastové pytle 110 l

1 osoba

200.- Kč

3 ks 110 l

2 osoby

400.- Kč

6 ks 110 l

3 osoby

600.- Kč

 9 ks 110 l

4 osoby

800.- Kč

12 ks 110 l

5 osob

1000.- Kč

15 ks 110 l

6 osob

1200.- Kč

17 ks 110 l

7 osob

1400.- Kč

20 ks 110 l

(4) Plátce poplatku je povinen zaplatit poplatek za kalendářní rok ve dvou shodných splátkách a to první splátku do 15. 2. a druhou splátku do 15.8. kalendářního roku.

(5) Poplatek 500.-Kč a nižší, je plátce poplatku povinen zaplatit za daný rok celý, v jedné splátce do 15.2. daného roku.

(6) Poplatek lze zaplatit:

- bankovním převodem na č. ú. 6626-581/0100 pod přiděleným variabilním symbolem (číslo výměru nebo faktury)
- složenkou typu A-V směrovanou na č. ú. 6626-581/0100 pod přiděleným VS (číslo výměru nebo faktury)
- hotově v pokladně Obecního úřadu Karlovice

Článek 4
Závěrečná ustanovení

1) Řízení ve věcech poplatků za komunální odpad se vede dle ustanovení zákona o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 1).

2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.3.2007.

3) Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č.4/2006, o poplatku za  komunální odpad.

ing.Bohuslav Havrda
Vlasta Špačková
místostarosta
starostka

Copyright © 2007 Obec Karlovice. Všechna práva vyhrazena.

| Hlavní stránka | Úvod |