Obec K A R L O V I C E
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č.2/2009

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Karlovice

Zastupitelstvo obce Karlovice se na svém zasedání dne18.6.2009. usnesením č. 15  usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1)  Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících
na území obce Karlovice, včetně nakládání se stavebním odpadem.

2) Vyhláška je závazná pro fyzické osoby.

3) Původci2), kteří produkují komunální odpad ze živností, z úřadů a z průmyslu, včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů (právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání a jim obdobné subjekty), mohou využívat systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů stanovený touto vyhláškou pouze na základě písemné dohody s obcí Karlovice.

Čl. 2

Sběrné nádoby na komunální odpad a jejich stanoviště

1)  Sběrné nádoby na komunální odpad (dále jen „sběrné nádoby“) jsou nádoby, v nichž jsou jednotlivé složky komunálního odpadu shromažďovány do doby jejich svozu. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou:
       a) typizované sběrné nádoby popelnice, kontejnery, sběrné pytle určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu
       b) zvláštní sběrné nádoby, kontejnery pro odděleně sbírané a  tříděné druhy komunálního odpadu,
       c) velkoobjemové kontejnery, určené k ukládání objemného odpadu

2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby  trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění komunálního odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

3) Sběrné nádoby se používají pouze k ukládání odpadu, pro který jsou určeny.

4) Sběrné nádoby se umísťují na stanovištích určených obcí tak, aby byly dobře přístupné pro odkládání, shromažďování a odvoz odpadů.

5) Mimo sběrné nádoby lze shromažďovat komunální odpad jen v mimořádných případech, kdy obec pro určitý druh odpadu (objemný odpad, nebezpečné složky komunálního odpadu, železný odpad) určí na vymezenou dobu zvláštní místa pro shromáždění a odvoz tohoto odpadu Informace o době a místech město oznámí v dostatečném předstihu  nejméně 14 dní zveřejněním na úřední desce obecního úřadu, obvyklých vývěsních plochách a internetových stránkách obce.

6)  Sběr a svoz komunálního odpadu zajišťuje obec prostřednictvím oprávněné osoby.

Čl. 3
Třídění komunálního odpadu

1)   Komunální odpad se třídí na:
      a) tříděný odpad, kterým je papír a lepenka, sklo barevné a směsné,  sklo bílé, obaly PET
      b) objemný odpad,
      c) nebezpečné složky komunálního odpadu,
      d) kovový odpad,
      e) směsný odpad.

2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle
odst. 1 písm. a), b), c), d).

Čl. 4
Shromažďování tříděného odpadu

1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích, která jsou uvedena v  příloze č. 1 této vyhlášky.

3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
    a) Papír a lepenka - barva modrá.
    b) sklo barevné, směsné - barva zelená.
    c) sklo bílé - barva bílá.
    d) PET obaly -  barva žlutá.

Čl. 5
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

1) Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů vedeném v Katalogu odpadů1) a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu o odpadech.

2) Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu je uskutečňován 2x ročně formou ambulantního sběru. Informace o době a místech budou oznámeny v dostatečném předstihu  nejméně 14 dní zveřejněním na úřední desce Obecního úřadu, obvyklých vývěsních plochách a internetových stránkách obce.

 Čl. 6
Sběr objemného odpadu

1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek , sanitární předměty… ).

2) Minimálně 2x ročně lze velkoobjemový odpad ukládat do přistavených velkoobjemových kontejnerů. Informace o době a místech budou oznámeny v dostatečném předstihu nejméně 14 dní zveřejněním na úřední desce Obecního úřadu, obvyklých vývěsních plochách a internetových stránkách obce.

Čl. 7
Sběr kovového odpadu

1) Sběr kovového odpadu je zajišťován 1x ročně formou ambulantního sběru ve spolupráci s SDH Karlovice. Informace o době konání sběru budou oznámeny v dostatečném předstihu nejméně 14 dní zveřejněním na úřední desce Obecního úřadu, obvyklých vývěsních plochách a internetových stránkách obce.

Čl. 8
Shromažďování směsného odpadu

1) Směsný odpad se do doby svozu shromažďuje do sběrných nádob, kterými jsou
       a)   popelnice, kontejnery, sběrné pytle, označené logem oprávněné osoby zajišťující svoz a likvidaci odpadů

2) Směsný odpad se ukládá do sběrných nádob tak, aby při manipulaci s nimi z nich nevypadával, nesmí být žádným způsobem hutněn (např. sešlapaváním), ani zaléván vodou.

3) Směsný komunální odpad se shromažduje v popelnicích, pouze ve výjimečných případech (např. u rekreačních objektů ), zejména na místech těžko přístupných svozové technice, lze směsný komunální odpad, s výjimkou popelovin odkládat do plastových pytlů označených logem oprávněné osoby.

Čl. 9
Nakládání se stavebním odpadem

1) Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

2) Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem nebo předat na sběrný dvůr Vesecko dle č. 10 odst. 1 písm. a) za úplatu.

Čl. 10
Sběrné dvory, výkupny

1) Ve sběrném dvoře lze odkládat stanovené druhy odpadů ( tříděný odpad, velkoobjemový odpad, nebezpečný odpad atp. ) dle pokynů obsluhy, v souladu s provozním řádem. Lze využít tyto sběrný dvůr:
     a) Sběrný dvůr Vesecko, areál průmyslové zóny Vesecko, 511 01 Turnov
     b) Stanovené složky tříděných odpadů lze odkládat ve výkupně dle pokynů obsluhy a v souladu s provozním řádem výkupny. Výkupna se nachází na adrese:

            Turnov, Nudvojovice – telefon: 723219081
majitel výkupny: JUNG TRADE, s.r.o., Ovocný trh 572/11, Praha 1

Čl. 11
Závěrečná ustanovení

1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje  Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Karlovice.

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 7.7.2009.

         Alena Cvrčková                                                           Vlasta Špačková
         místostarostka                                                                   starostka

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 19.6.2009.
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 7.7.2009   

Příloha č. 1

Seznam stanovišť a počet kusů zvláštních sběrných nádob  pro tříděný odpad
(papír a lepenka, sklo, PET obaly, textil, kovový odpad)

 

Lokalita č.1 – Karlovice u prodejny potravin
2 ks PET, 1 ks sklo bílé, 1 ks sklo barevné, 1 ks papír

Lokalita č.2 – Sedmihorky u restaurace koupaliště a v areálu ATC
1 ks PET, 1 ks sklo bílé, 1 ks sklo barevné, 1 ks papír

Lokalita č.3 – Svatoňovice u hasičské zbrojnice
1 ks PET

Lokalita č.4 – Roudný u hasičské zbrojnice
1 ks PET, 1 ks sklo bílé, 1 ks sklo barevné, 1 ks papír

Lokalita č.5 – Radvánovice u atriových domků
2 ks PET, 1 ks sklo bílé, 1 ks sklo barevné, 1 ks papír

Lokalita č.6 – Radvánovice pod prodejnou potravin
2 ks PET, 1 ks sklo bílé, 1 ks sklo barevné, 1 ks papír

Lokalita č. 7 – Radvánovice u bytovky čp. 107
                         1 ks PET

Lokalita č. 8 – Sedmihorky – areál ATC
                         5 ks PET, 1 ks sklo bílé, 2 ks sklo barevné, 3 ks papír

Lokalita č. 9 – Sedmihorky u Bowlingu
                         1 ks papír

Copyright © 2009 Obec Karlovice. Všechna práva vyhrazena.

| Hlavní stránka | Úvod |