Obec K A R L O V I C E
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č.2/2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Karlovice

Zastupitelstvo obce Karlovice se na svém zasedání dne 26. února 2015 usnesením č. 3 usneslo vydat podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Základní ustanovení

Tato vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Karlovice.

Čl. 2
Třídění komunálního odpadu

 1. Komunální odpad se třídí na složky:
  a) papír,
  b) sklo, které se třídí na:
     1) sklo barevné,
     2) sklo bílé,
  c) plasty, které se třídí na:
     1)PET lahve,
     2) směsné plasty,
  d) kovy,
  e) nápojové kartony,
  f) biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu,
  g) nebezpečný odpad
  h) objemný odpad,
  i) směsný odpad
 2. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob a pytlů (např. koberce, matrace, nábytek).
 3. Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1 písm. a) až h).
 4. Oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu se provádí prostřednictvím sběrných nádob (zvláštních a typizovaných), velkoobjemových kontejnerů a pytlů, do kterých mohou být odkládány pouze složky komunálního odpadu, pro který jsou určeny.
   

Čl. 3
Oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu

  1. Zvláštní sběrné nádoby (kontejnery) označené logem oprávněné osoby a příslušnými nápisy jsou určené k odkládání:
   a) papíru - barva modrá,
   b) skla barevného – barva zelená,
   c) skla bílého – barva bílá,
   d)PET lahví – barva žlutá.
  2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky.
  3. Pytle označené logem oprávněné osoby a příslušnými nápisy jsou určené k odkládání:
   a) směsných plastů - barva žlutá,
   b) nápojových kartonů - barva oranžová,
   c) kovů – barva šedá.
  4. Pytle je možné vyzvednout na obecním úřadě. Naplněné a zavázané pytle se odkládají na stanoviště Sedmihorky – prodejna.
  5. Oddělené soustřeďování kovů je dále zajišťováno minimálně jednou ročně mobilním svozem. Kovy jsou odebírány na předem vyhlášených přechodných stanovištích, a to přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Obec o termínech a místech sběru informuje vyvěšením oznámení na úřední desce obecního úřadu, na webových stránkách obce a prostřednictvím SMS zpráv.
  6. Oddělené soustřeďování biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu je zajišťováno v období od 1. dubna do 31. října každého roku, a to jejich odkládáním do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích uvedených v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této vyhlášky.
  7. Oddělené soustřeďování nebezpečného odpadu je zajišťováno dvakrát ročně mobilním svozem. Nebezpečný odpad je odebírán na předem vyhlášených přechodných stanovištích, a to přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Obec o termínech a místech sběru informuje vyvěšením oznámení na úřední desce obecního úřadu, na webových stránkách obce a prostřednictvím SMS zpráv.

Čl. 4
Oddělené soustřeďování objemného odpadu

Oddělené soustřeďování objemného odpadu je zajišťováno minimálně jedenkrát ročně mobilním svozem. Objemný odpad je odebírán na předem vyhlášených přechodných stanovištích, a to přímo do velkoobjemového kontejneru k tomuto sběru určenému. Obec o termínech a místech sběru informuje vyvěšením oznámení na úřední desce obecního úřadu, na webových stránkách obce a prostřednictvím SMS zpráv.

Čl. 5
Oddělené soustřeďování směsného odpadu

 1. Směsný odpad se shromažďuje do:
  a) typizovaných sběrných nádob  - popelnice a kontejnery označené logem oprávněné osoby,
  b) pytlů označených logem oprávněné osoby a příslušnými nápisy, určených ke shromažďování směsného odpadu produkovaného v nemovitostech, které nejsou trvale obydleny, v místech těžko přístupných svozové technice a dále pro případy, kdy pro odložení směsného odpadu nepostačuje typizovaná sběrná nádoba.
 2. Stanoviště sběrných nádob a pytlů je místo, kde jsou trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
 3. Pytle je možné vyzvednout na obecním úřadě. Po jejich naplnění a zavázání se odkládají v den svozu na svozovou trasu.

Čl. 6
Zrušovací ustanovení  

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška obce Karlovice č. 4/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Karlovice, ze dne 11. prosince 2014.

Čl. 7
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

………………………………..

…………………………………

Mgr. Ondřej Havrda
místostarosta

Vlasta Špačková
starostka

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:
Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:


Příloha č. 1
k obecně závazné vyhlášce č. 1/2015

Stanoviště a počet zvláštních sběrných nádob na oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu

Lokalita číslo

Stanoviště

PET lahve

Papír 

Sklo barevné        

Sklo bílé  

Nápojové kartony
(pytle)   

Směsné plasty
(pytle)  

1

Sedmihorky - prodejna

2

2

1

1

sběrné stanoviště

sběrné stanoviště

2

Autocamp Sedmihorky - recepce celoroční provoz

1

2

1

1

   

3

Autocamp Sedmihorky-letní provoz ( duben - září)

5

4

1

     

4

Sedmihorky - sport. areál bowling

 

1

       

5

Svatoňovice

1

 

1

     

6

Roudný

1

1

1

1

   

7

Radvánovice - atriové domky

2

2

1

1

   

8

Radvánovice - prodejna

3

2

1

1

   

9

Radvánovice - č.p. 107

1

1

1

1

   


Příloha č. 2
k obecně závazné vyhlášce č. 1/2015

Seznam stanovišť pro oddělené soustřeďování biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu v době od 1. dubna do 31. října

Lokalita číslo

Stanoviště

Umístění

1

Karlovice - Přáslavice

u hřbitovní zdi vedle místa shromažďování odpadu ze hřbitova

2

Radvánovice - č.p. 107

vedle parkoviště a trafostanice proti č.p. 107

3

Sedmihorky - sport. areál

v zadní části za fotbalovým hřištěm

4

Roudný

nad nově  upravenou částí mostku u místní komunikace

Copyright © 2014 Obec Karlovice. Všechna práva vyhrazena.

| Hlavní stránka | Úvod |