Obec K A R L O V I C E
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č.3/2014
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Karlovice

Zastupitelstvo obce Karlovice se na svém 21. zasedání dne 11.9.2014  usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

Obecně závazná vyhláška č. 4/2004 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2003 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne 20. února 2004,

Čl. 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

...................................                                                       ..........................................
Alena Cvrčková                                                                 Vlasta Špačková
místostarostka                                                                          starostka

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 16.9.2014
Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:

 

Copyright © 2012 Obec Karlovice. Všechna práva vyhrazena.

| Hlavní stránka | Úvod |