Obec K A R L O V I C E
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č.3/1994

- o čistotě obce

Obecní zastupitelstvo obce Karlovice se podle §36 odst.1 písm.f zákona ČNR č.410/1992 Sb., o obcích, usneslo dne 11.2.1994 a vydává dle §16 odst.1 tohoto zákona tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. I
Úvodní ustanovení

1.Čistota a pořádek je vizitkou kulturnosti občanů obce.
2.Udržování pořádku a čistoty je povinností všech obyvatel i návštěvníků obce, všech podniků, zařízení a institucí působících na jejím území.

3.Všichni občané, návštěvníci, podniky, zařízení a instituce jsou povinni zachovávat čistotu veřejných prostranství,veřejně přístupných objektů a veřejně prospěšných zařízení, zdržovat se všeho, co vede k jejich znečišťování a znehodnocování.

4.Občané, právnické osoby nebo podnikatelé jsou povinni udržovat čistotu a pořádek i na pozemcích, které jsou jejich vlastnictvím nebo je užívají.

Čl. II
Udržování čistoty veřejného prostranství

1.Za veřejné prostranství se podle této vyhlášky považují všechna místa, která slouží k veřejnému užívání. Jsou to zejména komunikace, parkoviště a odstavné plochy, lesy, zelené plochy kolem obytných a jiných objektů apod. V pochybnostech je obecní rada oprávněna rozhodnout, zda ve sporném případě jde o veřejné prostranství.
2.Pro uchování vzhledu obce, v zájmu zdraví občanů a jejich bezpečnosti je znečišťování veřejného prostranství zakázáno.

Zakázáno je zejména:

     odhazovat a zahazovat smetí, papíry, obaly, zbytky jídel a ovoce
     znečišťovat veřejná prostranství splaškovými vodami nebo jinými znečišťujícími tekutinami, jakož i mytím motorových vozidel
     znečišťovat místa uvedená v bodě 1 pliváním a nedopalky cigaret
     nechat psy a jiná zvířata znečišťovat místa uvedená v bodě 1 a nechat je na těchto místech volně pobíhat
     poškozovat dopravní značky, směrové a informační tabule, turistické značky a orientační označení, sloupy veřejného osvětlení
     poškozovat zeleň
     odkládat odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa nebo neoprávněně zakládat skládky
     vypalovat trávu a spalovat na otevřeném prostranství odpadky
     spalovat v topidlech na tuhá paliva jakékoliv látky, jejichž hořením vznikají škodlivé zplodiny.

Čl. III
Udržování čistoty veřejně přístupných objektů a veřejně prospěšných zařízení

1.Za veřejně přístupné objekty a veřejně prospěšná zařízení se považují zejména všechna zařízení autobusové a vlakové dopravy, prostory kulturních a sportovních zařízení, obecního úřadu a pošty. V pochybnostech je Obecní rada oprávněna rozhodnout, zda se v daném případě o veřejný objekt či zařízení jedná.
2.V zájmu bezpečnosti, zdraví občanů a vzhledu všech veřejně přístupných míst je zakázáno zejména:
     v místech uvedených v bodě 1 zahazovat jakékoli odpadky, včetně zbytků jídel mimo vyhrazené, k tomu účelu sloužící nádoby
     znečišťovat tato místa odhazováním nedopalků cigaret
     nechat psy a jiná zvířata znečišťovat tato místa a nechat je zde volně pobíhat
     jakýmkoliv způsobem poškozovat a neoprávněně zabírat veřejně přístupné objekty a veřejně přístupná zařízení
     pobývat na místech uvedených v bodě 1 za jiným účelem , než ke kterému jsou určena
     kouřit v prostorách uvedených pod bodem 1, pokud je to provozovatelem zakázáno

Čl. IV
Udržování čistoty vodních toků, nádrží a rybníků

1.Do koryt vodních toků a nádrží je zakázáno vhazovat jakékoliv předměty, jakož i ukládat na březích vodních toků a nádrží a na místech, z nichž by mohly být splaveny do toků, předměty a látky, které by mohly způsobit závady ze zdravotního nebo bezpečnostního hlediska.
2.Je zakázáno vylévat nebo jinak vypouštět do kanalizace povrchových vod a v blízkosti ochranného pásma zdrojů pitné vody tekutiny nebo rozpustné látky závadné z hlediska zdravotního a bezpečnostního, jako zbytky olejů, tekutých pohonných látek, postřikové látky k ničení plevelů, látky k ochraně plodin a vegetace před škůdci, žíraviny a jiné tekutiny, které by mohly ohrozit zdraví uživatelů vody, poškodit je, nebo které hrubě porušují vodní toky.
3.Rovněž je zakázáno na březích toků, rybníků a vodních nádrží provádět údržbu a čistit motorová vozidla nebo jinak narušovat pořádek, čistotu a estetický vzhled kolem vodních toků a nádrží.

Čl. V
Podmínky pro jízdu vozidel

1.V obci je zakázána jízda vozidel, která sama nebo svým nákladem znečišťují nebo poškozují vozovku. Vozidla musí být zbavena nečistot ještě před vjezdem na veřejné komunikace.
2.Dopravovaný náklad musí být zabezpečen tak, aby rozprašováním, rozsypáváním nebo odkapáváním neznečišťoval vozovku nebo ovzduší. Dokonale musí být zabezpečeny sypké materiály.
3.Zjistí-li řidič na vozidle nebo nákladu závadu, která může vést k znečištění veřejného prostranství, je povinen závadu neprodleně odstranit.

Čl. VI
Instalování reklamních tabulí, panelů a reklam

1.Reklamní tabule, panely, vývěsní skříňky, reklamy a označení mohou být instalovány jen na základě projednání s Obecním úřadem v Karlovicích.

Čl. VII
Závěrečná ustanovení

1.Porušování tohoto nařízení právnickou osobou a podnikatelem může být potrestáno dle zákona č.410/92 Sb. o obcích pokutou až do výše 100 tis.Kč. Porušování tohoto nařízení občanem může být potrestáno dle zák.č.124/93 Sb. o přestupcích až do výše 50 tisíc. Kč ve správním řízení nebo blokovou pokutou do výše 500,-Kč
2.Na dodržování této vyhlášky dohlíží členové obecního zastupitelstva a pracovníci Obecního úřadu v Karlovicích.
3.Vyhláška nabývá účinnosti dne 1.března 1994.

ing.Bohuslav Havrda
Vlasta Špačková
zástupce starostky
starostka

Obec K A R L O V I C E
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č.2/2006

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.3/94.

o čistotě  obce 

Zastupitelstvo obce KARLOVICE se na svém zasedání dne 9.června 2006, usnesením č.16/06 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku: 

Čl. 1

 Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/94.  O ČISTOTĚ OBCE

Čl. 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.                        

ing.Bohuslav Havrda
Vlasta Špačková
zástupce starostky
starostka

| Hlavní stránka | Úvod |