Obec K A R L O V I C E
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č.4/2014

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Karlovice

 

Zastupitelstvo obce Karlovice se na svém zasedání dne 11.12.2014 usnesením č. 1 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Karlovice, včetně nakládání se stavebním odpadem.
 2. Vyhláška je závazná pro fyzické osoby.
 3. Původci, kteří produkují komunální odpad ze živností, z úřadů a z průmyslu, včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů (právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání a jim obdobné subjekty), mohou využívat systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů stanovený touto vyhláškou pouze na základě písemné dohody s obcí Karlovice

Čl. 2
Třídění komunálního odpadu

 1. Komunální odpad se třídí na složky:

a) biologické odpady (biologicky odbouratelný  odpad rostlinného původu)
b) papír
c) plasty
d) PET lahve
e) nápojové kartony
f)  sklo
g) kovy
h) nebezpečné komunální odpady
i) objemný odpad
j) směsný komunální odpad.

 1. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i)

Čl. 3
Sběrné nádoby

 1.  Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou:
                       a)  typizované sběrné nádoby popelnice, kontejnery, sběrné pytle určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu
                       b)  zvláštní sběrné nádoby, kontejnery a sběrné pytle pro odděleně sbírané a tříděné druhu komunálního odpadu
                       c)  velkoobjemové kontejnery určené k ukládání objemného odpadu, označené logem oprávněné osoby zajišťující svoz a likvidaci odpadů.
 1. Do sběrných nádob, zvláštních sběrných nádob, velkoobjemových kontejnerů je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

Čl. 4
Shromažďování tříděného odpadu

 1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob čl. 2 na komunální odpad (dále jen „sběrné nádoby“) v nichž jsou jednotlivé složky komunálního odpadu shromažďovány do doby jejich svozu.
 2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích, která jsou uvedena v příloze č.1 této vyhlášky. Sběrné pytle pro odděleně sbírané a tříděné druhy komunálního odpadu jsou k dispozici na OÚ Karlovice a ukládají se na sběrné místo č. 1 (prodejna Sedmihorky).
 3. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a) papír – barva modrá (kontejner) 
b) PET lahve – barva žlutá (kontejner)
c) sklo - barva bílá, zelená (kontejner)
d) plasty – barva žlutá (pytel)
e) nápojové kartony – barva oranžová (pytel).

Čl. 5
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 1. Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu2) je zajišťován dvakrát ročně, formou ambulantního sběru, odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány v dostatečném předstihu na úřední desce obecního úřadu, webových stránkách www.karlovice-sedmihorky.cz a pomocí SMS zpráv. 
 2. Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanovených v čl. 3 odst. 2).

Čl. 6
Sběr a svoz objemného odpadu

 1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek … ).
 2. Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován jedenkrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány v dostatečném předstihu na úřední desce obecního úřadu, webových stránkách www.karlovice-sedmihorky.cz a pomocí SMS zpráv. 
 3. Objemný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře Vesecko dle č. 10 odst. 1 písm. a) za úplatu.
 4. Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanovených v čl. 3 odst. 2).

Čl. 7
Sběr a svoz kovového odpadu

 1. Sběr kovového odpadu je zajišťován 1x ročně formou ambulantního sběru ve spolupráci s SDH Karlovice. Informace o sběru jsou zveřejňovány v dostatečném předstihu na úřední desce obecního úřadu, webových stránkách obce www.karlovice-sedmihorky.cz a pomocí SMS zpráv.
 2. Shromažďování kovového odpadu podléhá požadavkům stanovených v čl. 3 odst. 2).

Čl. 8
Shromažďování biologického odpadu

 1. Biologickým odpadem se rozumí takový odpad, který je rostlinného původu a v zemi rozložitelný jako např. listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.
 2. Biologický odpad se shromažďuje do sběrných nádob čl. 3 odst. 1)  na stanovištích příloha č.2  od 1. dubna do 31. října v daném roce.  
 3. Shromažďování biologického odpadu podléhá požadavkům stanovených v čl. 3 odst. 4).

Čl. 9
Shromažďování směsného komunálního odpadu

 1. Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob čl. 2 odst 1).
 2. Směsný odpad se ukládá do sběrných nádob tak, aby při manipulaci s nimi z nich nevypadával, nesmí být žádným způsobem hutněn (např. sešlapaváním ), ani zaléván vodou.
 3. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

Čl. 10
Nakládání se stavebním odpadem

 1. Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
 2. Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.
 3. Pro odložení stavebního odpadu je možné využít sběrný dvůr Vesecko dle č. 10 odst. 1 písm. a) za úplatu.

Čl. 11
Sběrný dvůr

Ve sběrném dvoře lze odkládat za úplatu stanovené druhy odpadů ( tříděný odpad, velkoobjemový odpad, nebezpečný odpad atp. ) dle pokynů obsluhy, v souladu s provozním řádem. Lze využít tento sběrný dvůr:

     Sběrný dvůr Vesecko, areál průmyslové zóny Vesecko, 511 01 Turnov

Čl. 12
Závěrečná ustanovení

 1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2009 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Karlovice
 2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2015

                 .............................................                                             …………………………….                                                                                         
                      Mgr. Ondřej Havrda                                                                Vlasta Špačková 
                           místostarosta                                                                              starostkaVyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne : 15.12.2014

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: …………………………..

Příloha č. 1

Seznam stanovišť a počet kusů zvláštních sběrných nádob  pro tříděný odpad

Lokalita číslo

Stanoviště

PET
lahve
počet

Papír
počet

Sklo
tmavé
počet

Sklo
čiré

počet

Nápojové kartony

Plasty

1

Sedmihorky - prodejna

2

2

1

1

sběrné stanoviště

sběrné stanoviště

2

Autocamp Sedmihorky - recepce celoroční provoz

1

2

1

1

   

3

Autocamp Sedmihorky-letní provoz ( duben - září)

5

4

1

     

4

Sedmihorky - sport. areál bowling

 

1

       

5

Svatoňovice

1

 

1

     

6

Roudný

1

1

1

1

   

7

Radvánovice - atriové domky

2

2

1

1

   

8

Radvánovice - prodejna

3

2

1

1

   

9

Radvánovice - č.p. 107

1

1

1

1

   

Příloha č. 2

Seznam stanovišť pro shromažďování biologického odpadu v době od 1. dubna do 31. října

Lokalita číslo

Stanoviště

Umístění

1

Karlovice - Přáslavice

u hřbitovní zdi vedle místa shromažďování odpadu ze hřbitova

2

Radvánovice - č.p. 107

vedle parkoviště a trafostanice proti č.p. 107

3

Sedmihorky - sport. areál

v zadní části za fotbalovým hřištěm

4

Roudný

nad nově  upravenou částí mostku u místní komunikace

 

Copyright © 2014 Obec Karlovice. Všechna práva vyhrazena.

| Hlavní stránka | Úvod |