Obec K A R L O V I C E
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č.5/2003

- o místním poplatku ze vstupného

Zastupitelstvo obce Karlovice vydalo dne 4.12.2003 podle ustanovení §14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení

Čl. 1
Obec Karlovice zavádí a vybírá poplatek ze vstupného

Výkon správy místních poplatků provádí obecní úřad v Karlovicích. Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů , stanoveno jinak.

ČÁST DRUHÁ
Poplatek ze vstupného

Čl. 2
Předmět poplatku

(1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní a reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.
(2) Z akci, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí

Čl. 3
Vstupné

Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.

Čl. 4
Poplatník

Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

Čl. 5
Oznamovací povinnost

(1) Poplatník je povinen nejpozději 5 dnů před konáním akce oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu druh akce, datum a hodinu jejího konání a výši vstupného.
(2) Poplatník je povinen správci poplatku sdělit příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo , rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
(3) Do 15 dnů po skončení akce je poplatník povinen oznámit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.
(4) U akcí, jejichž celý výtěžek je předem určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, je poplatník povinen tuto skutečnost správci poplatku prokázat.

Čl.6
Sazba poplatku

Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného činí pro :
a) kulturní akce ………. 10 %
b) sportovní akce ….…. 10 %
c) prodejní akce …..….. 20 %
d) reklamní akce …..…. 20 %

Čl.7
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne pořádání akce.

Čl.8
Sankce při neplnění povinností poplatníka

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
(2) Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost vyplývající z této vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 a § 37 a) citovaného zákona.

Čl.9

(1) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
(2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn krok směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve které poplatková povinnost vznikla.

Čl.10

Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

ČÁST TŘETÍ
Zrušovací ustanovení

Čl.11

Ruší se obecně závazná vyhláška č. 1/1991 ze dne 8.2.1991 a její novela ze dne 3.6.1994.

ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost

Čl.12

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.ledna 2004.

ing.Bohuslav Havrda                                    Vlasta Špačková
         zástupce                                            starostky starostka
Vyhláška byla vyvěšena na úřední desce obce od 8.12.2003 do 30.12.2003

| Hlavní stránka | Úvod |