Obec K A R L O V I C E
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č.5/2014

o poplatku za komunální odpad vznikající na území Obce Karlovice

Zastupitelstvo Obce Karlovice se na svém zasedání dne 11.12.2014 usnesením č.2 usneslo vydat na základě § 17a odst.1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech) a v souladu s § 10  písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Obec Karlovice touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen „vyhláška“) stanoví poplatek za komunální odpad, který vzniká na území obce (dále jen „poplatek“).
 2. Správu poplatku vykonává obec Karlovice.  Na řízení ve věcech poplatků za komunální odpad se vztahují zvláštní právní předpisy.

Čl. 2
Poplatník a plátce

Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti v katastrálním území obce Karlovice, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.

Čl. 3
Sazba poplatku 

Na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce Karlovice na rok 2015, vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených podle počtu a objemu nádob, určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti a frekvenci svozu činí sazba na jednoho plátce poplatku a kalendářní rok:

Vlastní nádoba

Objem nádoby

Frekvence svozu

Poplatek za rok

60 l

Týdenní/52

1 824,00 Kč

14-denní/26

1 290,00 Kč

Kombinovaný

1 556,00 Kč

80 l

Týdenní/52

2 113,00 Kč

14-denní/26

1 470,00 Kč

Kombinovaný

1 791,00 Kč

110 l
120 l

Týdenní/52

2 551,00 Kč

14-denní/26

1 735,00 Kč

Kombinovaný

2 143,00 Kč

Pronajatá  nádoba

Objem nádoby

Frekvence svozu

Poplatek za rok

60 l

Týdenní/52

1 946,00 Kč

14-denní/26

1 412,00 Kč

Kombinovaný

1 678,00 Kč

80 l

Týdenní/52

2 235,00 Kč

14-denní/26

1 592,00 Kč

Kombinovaný

1 913,00 Kč

110 l
120 l

Týdenní/52

2 681,00 Kč

14-denní/26

1 865,00 Kč

Kombinovaný

2 273,00 Kč


Plastové pytle

Plastové pytle 110 l

Poplatek

3 ks

311,00 Kč

6 ks

621,00 Kč

9 ks

932,00 Kč

12 ks

1 242,00 Kč

15 ks

1 553,00 Kč

18 ks

1 863,00 Kč

21 ks

2 174,00 Kč

 

Čl. 4
Splatnost poplatku 

 1. Poplatek, jehož celková výše  nečiní více než 500,- Kč včetně je splatný do 15.4.  příslušného kalendářního roku.
 2. Poplatek, jehož celková výše činí více než 500,- Kč je splatný ve dvou shodných  splátkách, a to první splátka do 15.4.  a druhá splátka do 15.8. příslušného kalendářního roku. Poplatek lze zaplatit i jednorázově v termínu do 15.4. kalendářního roku. 
 3. Poplatek lze zaplatit:
  1. bankovním převodem na č. ú. 6626-581/0100 pod přiděleným variabilním symbolem
  2. složenkou typu A-V směrovanou na č. ú. 6626-581/0100 pod přiděleným variabilním symbolem
  3. hotově v pokladně Obecního úřadu Karlovice.

Čl. 5
Sankce

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku dle § 11 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 6
Závěrečná ustanovení

 1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce č. 2 / 2012 o poplatku za komunální odpad
 2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2015

                 .............................................                                             …………………………….                                                                                         
                      Mgr. Ondřej Havrda                                                               Vlasta Špačková 
                       místostarosta                                                                              starostka

Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.12.2014
Sejmuto z úřední desky dne:

Copyright © 2014 Obec Karlovice. Všechna práva vyhrazena.

| Hlavní stránka | Úvod |