Obec K A R L O V I C E
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č.6/2003

- o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Zastupitelstvo obce Karlovice vydalo dne 4.12.2003 podle ustanovení §14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení

Čl. 1
Obec Karlovice zavádí a vybírá poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

Výkon správy místních poplatků provádí obecní úřad v Karlovicích. Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů , stanoveno jinak.

ČÁST DRUHÁ
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

Čl. 2
Předmět poplatku

Poplatku podléhá každý povolený výherní hrací přístroj.

Čl. 3
Poplatník

Poplatek platí provozovatel výherního hracího přístroje.

Čl. 4
Oznamovací povinnost

(1) Poplatník je povinen oznámit písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku do 15 dnů uvedení výherního hracího přístroje do provozu. Tuto skutečnost doloží protokolem *). Stejným způsobem a ve stejné lhůtě oznámí poplatník správci poplatku ukončení provozu výherního hracího přístroje.
(2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické osoby, sídlo , IČO, čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
*) §5 vyhlášky č.223/1993Sb., o hracích přístrojích

Čl. 5
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatek se platí ode dne uvedení povoleného výherního hracího přístroje do provozu.
(2) Poplatková povinnost zaniká dnem, ve kterém byl provoz výherního hracího přístroje ukončen.

Čl.6
Sazba poplatku

Sazba poplatku na tři měsíce činí 5 000.- Kč.

Čl.7
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný najednou vždy při vydání povolení k provozování výherního hracího přístroje, nejpozději v den vydání rozhodnutí (povolení k provozu).

Čl.8
Sankce při neplnění povinností poplatníka

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
(2) Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost vyplývající z této vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 a § 37 a) citovaného zákona.

Čl.9

(1) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
(2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn krok směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve které poplatková povinnost vznikla.

Čl.10

Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

ČÁST TŘETÍ
Zrušovací ustanovení

Čl.11

Ruší se obecně závazná vyhláška č. č. 2/ 1998 ze dne 15.5.1998.

ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost

Čl.12

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.ledna 2004.

ing.Bohuslav Havrda                                    Vlasta Špačková
         zástupce                                            starostky starostka
Vyhláška byla vyvěšena na úřední desce obce od 8.12.2003 do 30.12.2003

| Hlavní stránka | Úvod |