1)
2)
3)
4)
5)

Obec K A R L O V I C E

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

č.1/01

- O nakládání s komunálním a stavebním odpadem

schválenou usnesením č. 15/2001 na 15. zasedání Obecního zastupitelstva dne 7.12.2001 v souladu s ustanovením §10 odstavce a) zákona 128/2000 Sb. O obcích, v platném znění a v souladu s §17 odst.2 zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech, v platném znění.

ODDÍL I

Čl. I

Úvodní ustanovení

(1) Vyhláška stanoví systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního a stavebního odpadu vznikajícího na území obce.

(2) Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalý pobyt a pro další osoby, které se na území obce zdržují. Dále je vyhláška závazná pro vlastníky a správce nemovitostí, ve kterých vzniká komunální odpad.

(3) Původci odpadů (právnické a fyzické osoby podnikající), kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů     jako odpad ze živností (znak skupiny 20), mohou využít systému sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů stanovených touto vyhláškou na základě písemné dohody s Obcí Karlovice, uzavřené prostřednictvím oprávněné osoby, která je zmocněna obcí.

Čl. II

Základní pojmy

(1) Odpad je movitá věc, která se pro vlastníka stala nepotřebnou a vlastník se jí zbavuje s úmyslem ji odložit, nebo která byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu     . Okruh věcí, které se za dále stanovených podmínek považují za odpad, je uveden v příloze č.1 zák. č. 125/1997 Sb., o odpadech (dále jen zákon o odpadech), ve znění pozdějších předpisů.

(2) Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, pro kterou nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Komunální odpad je také odpad vznikající při čištění veřejných komunikací a prostranství, při údržbě veřejné zeleně včetně hřbitovů a odpad, který je ukládán do odpadkových košů umístěných na veřejných prostranstvích.

(3) Separovaný odpad je složka komunálního odpadu vzniklá odděleným sběrem za účelem dalšího využití, např. železný šrot, sklo, duté plastové obaly.

(4) Objemný odpad je složka komunálního odpadu, pro kterou nelze použít běžnou sběrnou nádobu s ohledem na jeho rozměr, hmotnost nebo vlastnosti, např. nábytek, koberce, čalounění,… .

(5) Nebezpečný odpad je odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona o odpadech, např. olej (motorové oleje), tuk, barva, lepidlo, pryskyřice, rozpouštědlo, kyselina, hydroxid, detergenty, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, léky, pesticidy, galvanický článek suchý nebo mokrý ( akumulátory včetně elektrolytu), zářivky, odpad s obsahem rtuti, zařízení s obsahem chlorfluorovodíků, televize,ledničky.

(6) Směsný komunální odpad je složka komunálního odpadu, která vznikla po vytřídění odpadů uvedených v článku 2 odst. 3, 4, 5 této vyhlášky. Směsný komunální odpad je i odpad odložený do odpadkových košů, umístěných na veřejných prostranstvích.

(7) Původce komunálního odpadu je obec, která se jím stává v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném; (popřípadě do nádoby k tomuto odložení určené). Obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu.

(8) Oprávněná osoba je právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona o odpadech nebo podle zvláštních předpisů a se kterou obec Karlovice uzavřelo smlouvu týkající se odpadového hospodářství.

(9) Sběrná nádoba je typizovaná nádoba ve vlastnictví oprávněné osoby (popřípadě ve vlastnictví obce či občana), splňující technické parametry, určená k bezpečnému a hygienicky nezávadnému ukládání odpadů.

(10) Dostatečný objem sběrné nádoby na směsný komunální odpad je takový objem sběrné nádoby (nádob), který při zvolené frekvenci svozu a při daném počtu osob užívajících objekt, umožňuje odložit veškerý směsný komunální odpad , vznikající při provozu domácností v objektu, do sběrné nádoby. Za dostatečný objem sběrné nádoby se ve smyslu této vyhlášky považuje 25 litrů/osobu/týden .

(11) Stanoviště sběrné nádoby na směsný komunální nebo separovaný odpad je místo určené k umístění sběrné nádoby.

(12) Pytle na separovaný odpad jsou zelené pytle s potiskem a logem oprávněné osoby, potisk informuje o druzích materiálů, které lze do těchto pytlů odkládat.

(13) Řízená zabezpečená skládka odpadů je zařízení nebo místo, které je určeno k trvalému uložení odpadů za účelem jejich zneškodnění a minimalizování působení negativních vlivů odpadů na životní prostředí.

(14) Vlastník objektu je pro potřeby této vyhlášky fyzická nebo právnická osoba, která má k objektu nebo jiné nemovitosti kde komunální odpad vzniká vlastnické právo, popřípadě správce nebo oprávněný uživatel, na základě dohody s touto fyzickou nebo právnickou osobou.

ODDÍL II
Systém nakládání s komunálním odpadem

Čl. III

Shromažďování odpadů

Komunální odpady se třídí na jednotlivé složky a ukládají podle následujícího systému:
a) Separované odpady:
- papír, lepenka - do výkupny nebo sběrného dvora v Turnově
- sklo - do označených nádob na separovaný odpad
    - do výkupny
- obaly PET - do označených nádob na separovaný odpad
- krabice od nápojů Tetra Pak - do označených pytlů na separovaný odpad
- sběrový textil - do označených pytlů na separovaný odpad
- kovové předměty - ve vyhlášených termínech, zpravidla 1 krát ročně, formou sběru
    - do výkupny
     
Svozu pytlů s tříděným odpadem bude prováděn ve vyhlášených termínech.
b) Objemné odpady:  
- objemné odpady - ve vyhlášených termínech, zpravidla 1 až 2 krát ročně, do přistavených velkoobjemových kontejnerů.
c) Nebezpečné odpady:  
Formou ambulantního sběru, odvoz a zneškodnění nebezpečných složek komunálního odpadu, a to v intervalu 2x v průběhu kalendářního roku. Tato služba bude realizována přímým odběrem od fyzických osob na předem určených stanovištích a v termínu předem dohodnutém s oprávněnou osobou.
- léky - do určených nádob v lékárnách
- galvanické články a baterie - do určených nádob ve vybraných prodejnách elektro
   
d) Autovraky: - lze zneškodnit prostřednictvím oprávněné osoby za úplatu podle ceníku služeb
     
e) Směsný komunální odpad: - do sběrných nádob o objemu 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 360 l, 660 l, 770 l a 1100 l.
Pouze ve výjimečných případech (rekreační nemovitosti), zejména na místech těžko přístupných svozové technice, lze směsný komunální odpad, s výjimkou popelovin, odkládat do umělohmotných vaků označených logem oprávněné osoby.
     
(1) Sběrné nádoby a umělohmotné pytle budou jednotlivým poplatníkům přiřazeny dle "Přílohy č.1 vyhlášky č.01/2001".V této příloze bude určen i interval svozu ( 1x týdně, 1x za 14 dnů). Tento základní svoz směsného komunálního odpadu je plně hrazen z poplatku.
(2) Další mimořádný svoz odpadu lze zajistit na základě dohody mezi vlastníkem nemovitosti a obecním úřadem za úplatu.

Čl. IV

Nádoby na směsný komunální odpad

(1) Stanoviště sběrné nádoby na směsný komunální odpad určí vlastník objektu na svém vlastním pozemku, na cizím pozemku na základě dohody s jeho vlastníkem a vždy po dohodě s oprávněnou osobou.
(2) Přistavení sběrné nádoby za účelem svozu k pozemní komunikaci (zpravidla chodníku) zajišťuje oprávněná osoba, a to nejvýše do vzdálenosti 5 m od pozemní komunikace. Při delší vzdálenosti stanoviště než je uvedeno, zajistí přistavení sběrné nádoby vlastník objektu, a to nejpozději v den svozu do 5:00 hodin . Invalidní občané mají na vyžádání přistavování zajištěno oprávněnou osobou.
(3) Po vyprázdnění je oprávněná osoba povinna nádobu vrátit na stálé stanoviště, a to nejvýše do vzdálenosti 5 m od pozemní komunikace. Při větší vzdálenosti vrací nádobu vlastník objektu.
(4) Oprávněná osoba zajišťuje svoz odpadu s frekvencí 1 x za 7 dní .

Čl. V

Označené nádoby na separovaný odpad

(1) Jejich stanoviště se určuje dohodou mezi Obcí a oprávněnou osobou a stanovuje se podle optimální donáškové vzdálenosti a hustoty zástavby.
(2) Nádoby na separovaný odpad jednoznačně stanovují druh odpadu, který lze do nich odkládat, označení je odlišeno barvou a nápisem:
  - zelený kontejner - pro sklo a skleněné obaly
  - žlutý kontejner - pro PET lahve a ostatní plasty
(3) Frekvence vyvážení nádob na separovaný odpad se určuje dohodou mezi Obcí a oprávněnou osobou.

Čl. VI

Pytle na separovaný odpad

(1) Tyto pytle obdrží občané zdarma na obecním úřadě. Pytle jsou určeny pro shromažďování těch druhů separovaného odpadu, které jsou na nich vyznačeny.
(2) Svoz pytlů se separovaným odpadem bude prováděn pouze ve vyhlášených termínech (zpravidla 2 krát ročně. Termín se určuje dohodou mezi Obcí a oprávněnou osobou. Pytel se separovaným odpadem mohou občané odložit na sběrové trase pouze ve vyhlášeném termínu a to v den svozu do 7:00 ráno , případně večer před tímto dnem. Odložené pytle nesmí tvořit překážku na chodníku ani na vozovce a musí být viditelné z projíždějícího auta.

Čl. VII

Výkupny

Ve výkupnách lze odložit stanovené složky separovaných odpadů dle pokynů obsluhy v souladu s provozním řádem výkupny.

Čl. VIII

Sběrné dvory

Ve sběrném dvoře v Turnově lze odložit stanovené odpady (separovaný, objemný, nebezpečný,…) dle pokynů obsluhy, v souladu s provozním řádem sběrného dvora a za úplatu podle ceníku služeb

ODDÍL III

Čl. IV

Povinnosti fyzických osob a původců odpadů napojených na systém

(1) Každý je povinen předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti.
(2) Odpady lze upravovat, využívat nebo zneškodňovat pouze v zařízeních, místech a objektech k tomu určených, ve smyslu zákona o odpadech nebo za podmínek stanovených zvláštními předpisy     . Při této činnosti nesmí být ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí, tzn. že směsný komunální odpad nelze např. spalovat či skládkovat v zařízeních, místech a objektech, které nejsou k tomuto užití určeny.
(3) Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti této vyhlášky komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití nebo zneškodnění podle systému stanoveného touto vyhláškou.
(4) Nádoby na směsný komunální odpad lze využívat pouze k účelu, pro který jsou určeny.
(5) Směsný komunální odpad lze odkládat do sběrné nádoby tak, aby jej bylo možno řádně uzavřít a odpad z ní při další manipulaci nevypadával.
(6) Nelze odkládat:
a) odpad mimo sběrné nádoby a znečišťovat jejich stanoviště,
b) do sběrných nádob nebezpečné složky komunálního odpadu,
c) do sběrných nádob žhavý popel, zeminu, stavební suť, cihly, kamení, uhynulá zvířata, vánoční stromky,
d) do odpadkových košů na veřejném prostranství odpad z domácností a živností,
e) do nádob určených k separaci odpadů jiné druhy odpadů, než pro které jsou určeny.
(7) Fyzické osoby a původci odpadů napojení na systém jsou povinni:
a) udržovat čistotu na stanovišti sběrných nádob určených k jejich nemovitosti,
b) provádět veškerá dostupná opatření k ochraně nádob pro ně určených

Čl. X

Povinnosti oprávněné osoby

(1) Oprávněná osoba zajistí:
a) dostatečný počet sběrných nádob, odpovídající podmínkám této vyhlášky a to do 1 týdne od obdržení požadavku,
b) svoz směsného komunálního odpadu dle harmonogramu svozu ve všech částech svozové oblasti a upřesní místo přistavení sběrných nádob v době svozu odpadu,
c) v případě znečištění prostranství při manipulaci se sběrnými nádobami jeho okamžité odstranění,
d) v případě poruchy svozového vozidla či nesjízdnosti vozovky náhradní svoz, a to v nejbližším možném termínu, pokud možno následující den.
(2) Oprávněná osoba má za povinnost:
a) kontrolovat technický stav sběrných nádob na tříděný i komunální odpad,
b) provést vizuální kontrolu obsahu všech sběrných nádob před manipulací,
c) zcela vyprázdnit sběrné nádoby takovým způsobem, aby nedocházelo k hygienickým závadám,
d) vrátit zcela vyprázdněné sběrné nádoby na jejich stanoviště,
e) v den svozu pytlů s tříděným odpadem projet určenou trasu a všechny pytle odvést.

ODDÍL IV

Čl. VI

Stavební odpad

Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob, popřípadě právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, bude odkládán do velkokapacitních kontejnerů oprávněné osoby, které budou odvezeny na náklady fyzické osoby, právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání k využití či zneškodnění na řízenou skládku odpovídající skupiny. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si využití či zneškodnění tohoto odpadu jinými prostředky v souladu se zákonem o odpadech a zvláštními předpisy.

ODDÍL V

Čl. VII

Sankce

(1) Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude postihováno podle zvláštních předpisů.
(2) Kontrolu plnění povinností uložených touto vyhláškou provádějí pověření pracovníci Obecního úřadu v Karlovicích a členové OZ.

Čl. VIII

Závěrečná ustanovení Ruší se obecně závazná vyhláška Obce Karlovice č.6/97
STANOVUJÍCÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE KARLOVICE

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2002.

ing.Bohuslav Havrda
Vlasta Špačková
zástupce starostky
starostka

 

Vysvětlivky:
1) Vyhláška MŽP ČR č. 337/1997 Sb.- Katalog odpadů.
2) Např. zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami(zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů. Zákon ČNR č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon ČNR č. 200/1990 Sb. O přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

| Hlavní stránka | Úvod |