Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Přítomní členové:  Václav Richter, Mgr. Ondřej Havrda, Petr Šafář ml., omluveni: Vlasta Špačková, Jiří Drahoňovský

1/ Liberecký kraj zasílá žádost o pomoc při aktualizaci Databáze brouwnfields LK. Rada neeviduje žádnou budovu určenou k zapsání do databáze chátrajících objektů

2/ Městský úřad Turnov zasílá kolaudační souhlas s užíváním stavby „Replika hradu Trosky s rozhlednou v Radvánovicích“

3/ Rozhodnutím hejtmana LK byla vyhlášena doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Období zvýšeného nebezpečí ukončeno ke dni 19. srpna 2015,

4/ Žádost o přidělení bytu v DPS manželé Trakalovi, Zuzana Dlouhá – žádosti budou evidovány

5/ Na žádost povoleno vedení objízdné trasy v osadě Radvánovice z důvodu uzavírky v Rovensku pod Troskami do 30.9.2015

6/ Městský úřad Turnov zasílá rozhodnutí o vyhlášení lípy srdčité v osadě Svatoňovice za památný strom s označením „Svatoňovická lípa“.

7/ Městský úřad Turnov zasílá oznámení o zahájení územního řízení – místní komunikace Karlovice, osada Sedmihorky. Územní řízení je následně přerušeno s ohledem k trvalému vynětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu.

8/ Diakonie Broumov zasílá poděkování za uspořádání sbírky ošacení a dalšího charitativního materiálu.

9/ Policie ČR žádá pracovní hodnocení na občana …………….

10/ Rada projednala ukončení činnosti a výpověď nájemní smlouvy Motorest Zvadilka k 30.11.2015. Bude vypsáno nové výběrové řízení.

11/ Liberecký  kraj informuje o podání žádosti s názvem „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“. V případě schválení projektu budou mít občané možnost o dotaci na kotel požádat. Předpokládaná alokovaná částka je 140 mil. Kč.

12/ Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zasílá aktualizovaný seznam nemovitého majetku s nedostatečně identifikovatelným majitelem. Seznam je vyvěšen na úřední desce a na webu obce.

13/ Okresní státní zastupitelství v Semílech žádá o posudek na osobu ………….

14/ ČEZ distribuce zasílá informaci „ Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů „ informace vyvěšena na úřední desce a na webu obce.

15/ Severočeské  komunální služby informují o sběru komunálního dopadu, který proběhne 7.listopadu 2015. Harmonogram svozu bude upřesněn.

16/ Rada schválila podpis smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje – Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje.

17/ Rada obce byla informována o průběhu výběrového řízení na poskytovatele elektronické aukce – výběr dodavatele svozu komunálního odpadu.

18/ Vzhledem  ke změnám v cenách pojištění budov a možnostem získání lepších podmínek pojistných smluv rada rozhodla o využití služeb České pojišťovny

19/ Rada schválila uvolnění finančních rezerv obce na uhrazení faktur/ č.4/2015 vystavené na práce související s úpravu vodoteče v osadě Roudný.

20/ Byla zadána studie na umístění mateřské školy v lokalitě Přáslavice

21/ Rada schválila prodloužení nájemní smlouvy s firmou Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na pronájem nebytových prostor v domě č.p. 47 Radvánovice.

22/ Rada neschválila spoluúčast na prodloužení vodovodu a kanalizace pro stavbu rodinných domů, žádost manželé Bínovi. Z hlediska majetkových vztahů ( absence obecních pozemků v dané lokalitě) je zpětné získání vynaložených prostředků vysoce rizikové.

23/ Policie ČR informuje o možnosti využití telefonního čísla 481 322 333 jedná se o přímou linku na oddělení v Turnově. V případě podezření na páchání trestné činnosti mohou občané tuto linku využít.

21.9.2015                                                                                  zapsal: Mgr. Ondřej Havrda