Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

1. Název

Obec Karlovice

2. Důvod a způsob založení:

Obec Karlovice jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.

Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.

V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

3. Organizační struktura:

  • Starosta obce
  • Místostarosta obce
  • Rada obce – 5 členů
  • Zastupitelstvo obce – 15 členů
   • Kontrolní výbor – 3 členové
   • Finanční výbor – 3 členové

Aktuální složení zastupitelstva zde

Aktuální složení rady obce

 • Obecní úřad
  • Kancelář starosty a místostarosty
  • Kancelář referentky a účetní
 • Příspěvkové organizace zřizované obcí
  • Mateřská škola Karlovice

4. Kontaktní spojeni:

4.1 Kontaktní poštovní adresa:
Karlovice čp.12 , 511 01 Turnov
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
Karlovice čp.12 , 511 01 Turnov
4.3 Úřední hodiny: Po, St : 8 – 12 ,13 – 17
4.4 Telefonní čísla: +420 481 389 580
4.5. Fax – obec nemá fax
4.6 Adresa internetové stránky: www.karlovice-sedmihorky.cz
4.7 Adresa e-podatelny: www.karlovice-sedmihorky.cz/podatelna
4.8. Další elektronické adresy
e-mail: obec@karlovice-sedmihorky.cz
účetní OÚ: uctarna@karlovice-sedmihorky.cz

ID datové schránky zq4bnua

5. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení: název banky:  KB Turnov č.účtu 6626581/0100

 • bezhotovostně na BÚ
 • v hotovosti v kanceláři OÚ

6. IČ:

00275824

7. DIČ:

CZ00275824

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů
Územní plán obce – územní plán obce a návrh zadání územního plánu obce zde
8.2 Aktuální rozpočty obce včetně rozpočtových opatření na elektronické Úřední desce obce zde

9. Žádosti o informace

 • Kde získat informace:
 • ústní dotaz na Obecním úřadě
 • písemný dotaz: na adrese Obecního úřadu; pomocí mailu: obec@karlovice-sedmihorky.cz
 • e-podatelna na www.karlovice-sedmihorky.cz
 • datová schránka zq4bnua

10. Příjem žádostí a dalších podání:

PODATELNA

11. Opravné prostředky:

Co když orgán žádosti nevyhoví

Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle InfZ, kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 InfZ.

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen “stížnost”) může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
 • Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.
 • Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

12. Formuláře, žádosti:

 Formuláře, kterými se lze obracet na obec formuláře zde

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací:

 • projednáním na OÚ

14. Předpisy:

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění právních předpisů je dostupné na
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

14.2 Vydané právní předpisy
Obecně závazné vyhlášky obce zde

Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách obce na Úřední desce.

Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací obec nemá

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata.

16. Licenční smlouvy

16.1 Licenčních smlouvy obec nemá

16.2 Výhradní licence

Obec v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

17. Výroční zpráva podle zák. č.106/1999 Sb.

Výroční zprávy na elektronické Úřední desce obce zde, archiv ÚD zde

18. Vyžádané informace

 • Vyžádané informace a výroční zpráva je zveřejněna na úřední desce obce zde