Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

JEDNACÍ ŘÁD
zasedání zastupitelstva obce Karlovice

§ 1
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

(1) Zastupitelstvo  obce  vydá  na základě § 96 zákona č.128/2000  Sb.,  o  obcích  (obecní  zřízení),ve znění pozdějších předpisů jednací  řád  zasedání zastupitelstva obce (dále jen zasedání ZO) ,  v němž stanoví podrobnosti o jednání zastupitelstva obce.

(2) Jednací řád zasedání ZO upravuje přípravu, obsah jednání , způsob usnášení a kontrolu   plnění usnesení, jakož i další otázky spojené s jeho činností.

§ 2
ZÁKLADNÍ POSLÁNÍ ZASEDÁNÍ ZO

Zasedání ZO vykonává svou působnost a plní své funkce v souladu se zákonem č.128/2000  Sb.,  o  obcích  (obecní  zřízení),ve znění pozdějších předpisů.

§ 3
PŘÍPRAVA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

(1) Přípravu zasedání ZO organizuje starosta v součinnosti s radou obce , komisemi a členy zastupitelstva obce.
Stanoví zejména:
(a) čas, místo a program jednání
(b) odpovědnost za zpracování odborných podkladů
(c) způsob projednání materiálů a návrhů na opatření

(2) Rozbory, zprávy, návrhy a jiné materiály určené pro zasedání ZO musí být zpracovány a podány tak, aby umožnily členům zastupitelstva obce komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.
Hlavní materiály pro zasedání ZO předkládá obecní úřad a to tak, aby členům zastupitelstva byly doručeny nejpozději pět dnů před zahájením zasedání ZO.
Materiály informativní povahy obdrží členové před zahájením zasedání ZO.

(3) Právo předkládat návrhy k projednání na zasedání ZO mají jeho členové a rada obce.

(4) Předkladatel návrhu odpovídá za soulad návrhu se zákony nebo jinými obecně závaznými předpisy.

(5) Návrh musí být věcný, stručný a srozumitelný. Návrhy se předkládají ústně přímo na jednání nebo písemně.
Písemné návrhy, určené pro jednání ZO, předkládá navrhovatel prostřednictvím obecního úřadu tak, aby mohly být v případě potřeby doručeny nejpozději do pěti dnů přede dnem jednání ZO jeho členům.

§ 4
SVOLÁNÍ ZASEDÁNÍ

(1) Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Zasedání ZO svolává starosta. Starosta je povinen svolat mimořádné zasedání ZO nejpozději do 14 dnů, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva nebo hejtman kraje. Zasedání ZO se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu.

(2) Jestliže při zahájení jednání zastupitelstva není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, ukončí starosta zasedání ZO a do 14 dnů svolá náhradní zasedání ZO.

(3) Nesvolá-li starosta zasedání ZO podle odstavce (1) (2) , učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen zastupitelstva obce.

(4) Zasedání ZO jsou veřejná. Starosta informuje občany o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání ZO způsobem v místě obvyklým.

§ 5
ÚČAST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA NA ZASEDÁNÍ ZO

(1) Člen zastupitelstva obce je povinen zúčastňovat se zasedání ZO. Nemůže-li se z vážných důvodů zasedání zúčastnit je povinen omluvit se starostovi s uvedením důvodu.

(2) Účast na jednání stvrzují členové podpisem do listiny přítomných.

§ 6
PRŮBĚH JEDNÁNÍ ZASEDÁNÍ ZO

(1) Jednání řídí starosta nebo jiný jím pověřený člen  rady obce.

(2) Předsedající po zahájení oznámí počet přítomných členů zastupitelstva obce, jmenuje zapisovatele a dva ověřovatele zápisu, dále požádá ověřovatele zápisu z předcházejícího zasedání ZO o jejich vyjádření k výsledku ověřování. Zápis, proti němuž nebyly podány připomínky se považuje za schválený. V případě, že k zápisu jsou uplatněny připomínky, dá o nich předsedající hlasovat.
Po té předsedající předloží ke schválení pořad jednání a provede volbu návrhové komise.

(3) Na zasedání ZO může být jednáno jenom o věcech, které byly zařazeny do programu jeho jednání a o návrzích, s jejichž dodatečným zařazením vysloví zasedání ZO souhlas. Návrh programu přednese předsedající v úvodu zasedání ZO. O předneseném návrhu, případně o pozměňovacích návrzích rozhoduje zastupitelstvo obce hlasováním. O případných dodatečných návrzích se hlasuje v pořadí, jak byly předneseny.

(4) V pracovní části se nejprve projednají kontrolní zprávy a organizační záležitosti. Poté následuje projednání návrhu a rozprava.

(5) Do rozpravy se přihlašují účastnici zvednutím ruky v průběhu jednání. Předsedající uděluje slovo podle pořadí přihlášení do rozpravy, přednostně členům zastupitelstva obce.

(6) Ten, komu předsedající neudělil slovo, nemůže se ho ujmout. Nemluví-li řečník k věci, může mu předsedající slovo odejmout.

(7) Ruší-li někdo jednání, může být předsedajícím vykázán ze zasedací místnosti.

(8) Podané návrhy a náměty jsou přijaty do usnesení.

(9) Předsedající prohlásí zasedání ZO za ukončené, byl-li program zasedání ZO vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo.

§ 7
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZO

(1)  O  průběhu  zasedání ZO se pořizuje zápis, který podepisuje  starosta  nebo místostarosta, zapisovatel a určení ověřovatelé. V zápise se  vždy  uvede  počet  přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad  jednání  zastupitelstva  obce,  průběh  a  výsledek  hlasování a přijatá usnesení.

(2)  Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání ZO, musí být   uložen   na   obecním  úřadu  k  nahlédnutí.  O  námitkách  člena zastupitelstva   obce   proti   zápisu   rozhodne   nejbližší  zasedání ZO.

§ 8
HLASOVÁNÍ A USNESENÍ ZASEDÁNÍ ZO

(1) Zastupitelstvo obce  je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce.

(2) Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o čemž rozhoduje zastupitelstvo obce.
Veřejné hlasování se provádí zvednutím ruky. Z výsledků hlasování musí být zřejmé, kdo je pro návrh, kdo je proti a kdo se zdržel hlasování.

(3) Návrh usnesení posuzuje a zasedání ZO předkládá návrhová komise.
Jeho obsah musí odpovídat výsledkům jednání. Závěry,opatření a způsob kontroly musí být formulovány stručně, adresně s uvedením termínů plnění.

(4) Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zasedání ZO hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.

(5) V případě jsou-li podány pozměňující návrhy nebo protinávrhy, řídí se hlasování těmito pravidly:
– pokud pozměňující návrhy nejsou zahrnuty do návrhu na usnesení, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a po té o celém návrhu.

(6) Nepřijme-li zasedání ZO navržené usnesení, uloží návrhové komisi  vypracovat nový návrh nebo ustaví novou návrhovou komisi, která vypracuje a předloží nový návrh.

(7) Usnesení obsahuje schvalovací část, ukládací část a kontrolní opatření.

(8) Usnesení podepisuje předsedající a členové návrhové komise.

§ 9
ZABEZPEČENÍ USNESENÍ A KONTROLA JEHO PLNĚNÍ

(1) Usnesení zasedání ZO se zveřejní na úřední vývěsce obecního úřadu nejpozději do 5 pracovních dnů po zasedání ZO.
(2) Rada obce projedná na nejbližším zasedání organizační opatření k zabezpečení usnesení zastupitelstva obce. Návrh  radě obce předkládá starosta.
(3) Komise rady obce sledují opatření a kontrolují výsledky plnění na úsecích spadajících do jejich působnosti.
(4) Souhrnnou kontrolu plnění usnesení provádí rada obce a informuje pravidelně zasedání ZO.

§ 10
SCHVÁLENÍ JEDNACÍHO ŘÁDU ZASEDÁNÍ ZO KARLOVICE

Jednací řád zasedání ZO Karlovice byl schválen v Karlovicích zasedáním ZO dne 8.prosince 2006.