Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Přítomní členové:  Václav Richter, Mgr. Ondřej Havrda, Petr Šafář ml., Vlasta Špačková  omluven : Jiří Drahoňovský

1/ Ohlášení škodní událost z pojištění odpovědnosti za škodu nebude Českou pojišťovnou kladně vyřízena pro extrémní klimatické podmínky v počátku měsíce dubna 2015. Jedná se o poškození střechy soukromé chaty ve Svatoňovicích – Drážkách. V této souvislosti manž. Matějkovi žádají o odstranění velkých větví v daném prostoru nad chatou. Vzhledem ke svažitému terénu nelze větve odstranit (změní se těžiště stromů). Bude posouzeno, zda stromy v daném prostoru nepokácet v této době, aby nedošlo k dalším škodám na majetku či zdraví osob (dohoda s majitelem sousedního pozemku).

2/ Správa CHKO Český ráj Turnov zasílá výzvu k provedení posečení travnatých ploch v majetku obce na území CHKO. Bude dán souhlas s provedením prací, vše zajistí CHKO.

3/ Obec je přihlášena do soutěže Vesnice roku 2015, hodnotitelská komise naši obec navštíví v úterý dne 23.6.2015. Celkem je přihlášeno 15 obcí z Libereckého kraje.

4/ Krajský úřad Libereckého kraje, hejtman zasílá dopis s informací České pošty s tím, že asi i v naší obci  v průběhu doby by byla pouze pobočka s názvem Pošt Partner a v rámci ČR bude pouze 691 vlastních provozoven České pošty.

5/ Manželé Kučerovi a Petr Prokopec ml., Radvánovice žádají o změnu katastrální hranice s tím, že část pozemků, které jsou určeny pro výstavbu ve spodních Radvánovicích a dosud spadají do katastrálního území Štěpánovice u Rovenska pod Troskami by byly součástí k.ú. Karlovice. Rada s touto změnou souhlasí, ale musí být schválena zastupitelstvem obce.

6/ Veřejné zasedání Mikroregionu Český ráj se uskuteční 11.6.2015 od 16,30 hodin v Libošovicích, v penzionu DoNi.

7/ Ministerstvo vnitra ČR zasílá sdělní o posouzení nově vydaných obecně závazných vyhlášek obce č. 1/2015 a č.2/2015 s tím, že vyhlášky jsou zpracovány a schváleny v souladu se zákonem.

8/ Pan Jiří Novotný, Železný Brod (Karlovice) žádá o odkoupení obecního pozemku č. 294/1 o výměře 615 m2 v k.ú. Karlovice. Prodej musí schválit zastupitelstvo obce, rada doporučuje směnu pozemku za pozemek u hasičské zbrojnice (výměru za výměru).

9/  Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí zasílá rozhodnutí, kterým je stanoven odvod ze zemědělského půdního fondu za pozemek zastavěný přístřeškem a skladem u rodinného domu pana Jana Mandyse, Radvánovice.

10/ Firma Rydval-elektro, s.r.o., Lomnice nad Popelkou zasílá k podpisu smlouvu o zřízení věcného břemene na kabelovou přípojku nízkého napětí pro rodinný domek manž. Zýkových, Sedmihorky – musí schválit zastupitelstvo obce.

11/ Okresní správa sociálního zabezpečení Semily provedla kontrolu dokladů v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění, odvody pojistného atd. na období od 1.8.2012 do 31.3.2015 – nebyla zjištěna pochybení.

12/ Pan Petr Moc, Sedmihorky žádá o přidělení bytu v DPS Radvánovice – žádost bude evidována.

13/ Sběr nebezpečných odpadů  (léky, kapalné i tuhé chemikálie, zbytky barev, olejů, akumulátory, olejové filtry, televizory, ledničky, mrazáky, drobné elektrozařízení, zářivky, přípravky na ochranu rostlin, škůdců, ale také pneumatiky z osobních aut bez disků) bude proveden v sobotu 20. června 2015 – Sedmihorky  v 8.00 hodin, Sedmihorky u obchodu v 8.15 hodin, Svatoňovice v 8.30 hodin, Roudný v 8.45 hodin a Radvánovice v 9.00 hodin.

14/ Rada je seznámena s ukončeným výběrovým řízení, které bere na vědomí :
     – Oprava komunikace III/ 2824 u Roudného – stavbu bude provádět firma M-SILNICE a.s., Pardubice
     – Chodník při silnici I/35, k.ú. Karlovice (od Dědků k Zelené cestě Radvánovice) – stavbu bude provádět firma SaM silnice a mosty, a.s. Česká Lípa

15/ Občanské sdružení Babybox pro odložené děti, Praha žádá o příspěvek také na babybox, který bude umístěný v Panochově nemocnici v Turnově  – příspěvek může být poskytnutý dle nových pravidel, projedná zastupitelstvo obce.

16/ Městský úřad, stavební úřad Turnov zasílá :
     – pro firmu ZEA Sedmihorky, Roudný stavební povolení na rozšíření skladových kapacit sila Roudný  pro 1920 tun obilí, kdy u stávajících tří obilných sil z pozinkovaného plechu bude postavena stavba čtvrtého sila, výška 22,72 m.
     – pro Miladu Karešovou Sedmihorky je vydán území souhlas pro doplňkové stavby k rodinnému domu čp. 25 Roudný, kdy se jedná o dva dřevníky a garážové stání.

17/ Technické služby Turnov zasílají cenovou nabídku na opravu vjezdů a chodníku v Radvánovicích. Oprava komunikace do Janova kouta a částečně Zdolce bude provedena prostřednictvím Silnic LK v červnu.

18/ V souvislosti s budoucí výstavbou mateřské školy bylo požádáno Biskupství Litoměřice o odprodej pozemků za obecním úřadem do vlastnictví obce. Biskupství navrhlo a souhlasí se směnou pozemků. Byl tedy nabídnutý pozemek obce, který je kvalitou srovnatelný a s tímto záměrem souhlasí i firma ZEA, která oba pozemky obhospodařuje. Rada je o této záležitosti informována, vše podléhá schválení zastupitelstvu obce.

19/ Rada je seznámena se závěrečným účtem obce za rok 2014, který následně projedná zastupitelstvo obce.

20/ S Úřadem práce ČR, Praha je podepsána dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací na tři pracovní místa od 12.5.2015 do 30.4.2016.

21/ Rada je informována o vývoji zadávacího řízení na rekonstrukci požárního vozidla Tatra a hlavně financování celé akce, kdy o příspěvek z Libereckého kraje musí být znovu požádáno. Dále je rada informována o zpracování podkladů k vypsání výběrového řízení na architektonickou studii novostavby mateřské školy.

19.5.2015                                                                                  zapsala: Špačková