Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Přítomní členové: Václav Richter,  Mgr. Ondřej Havrda, Petr Šafář ml., Vlasta Špačková   nepřítomen : Jiří Drahoňovský

1/ Na komunikaci Roudný – Svatoňovice a Roudný do osady byly umístěny dopravní značky omezující tonáž vozidel. Komunikace nejsou stavěné na provoz těžkých nákladních aut (viz. projednání v ZO).

2/ Ministerstvo kultury, Praha zahájilo řízení ve věci prohlášení kamenného kříže v k.ú. Karlovice lokalita Kvítkovice za kulturní památku.

3/ Liberecký kraj zasílá dopis k dotaci na opravu silnice III/2824 v délce 498 m, kdy potřebné finanční prostředky ve výši 1,557 mil.Kč budou uvolněny na daný účel. Krajský úřad i přes nesouhlas obce stále požaduje převzetí opraveného úseku do vlastnictví obce. Bude dále jednáno o tomto požadavku, neboť obec v daném místě nemůže zajišťovat údržbu dané komunikace po které je krajem schválena autobus.linka základní dopravní obslužnosti.

4/ Společnost ELIPROM, Liberec zasílá smlouvu na zřízení věcného břemene pro kabelové vedení NN, přípojka k budoucímu rodinnému domu v Radvánovicích na Hrobkách.Projedná zastupitelstvo obce.

5/ Správa CHKO Český ráj vyzývá vlastníky pozemků v přírodní rezervaci Bažantník a okolí k posečení a uklizení travních porostů, vše pomocí malé mechanizace.

6/ Firmě Tomovy parky, s.r.o. byla opakovaně zaslána výzva ke zlepšení stavu vypouštěných odpadních vod (údajně přečištěných) přes obecní kanalizaci do potoka v Radvánovicích.

7/ Správa CHKO Český ráj vydala stanovisko ke konání Horolezeckého festivalu ve dnech 19.-21.6.2015. Festival se bude v následujícím roce opakovat, musí zde však být dané podmínky ze strany obce – hlavně omezení hluku hudebních produkcí.

8/ Společnost Rydval-elektro, Lomnice n.P. žádá o schválení a podpis smlouvy na zřízení věcného břemene, kabel. vedení nízkého napětí vše pro novostavbu rodinného domu, manž. Hájkovi, Radvánovice – podléhá schválení zastupitelstvu obce.

9/ Panu Jiřímu Stasikovi, Radvánovice byl dán souhlas s provedením vrtané studny, vše na ppč. 719/1 v k.ú. Karlovice (zajišťovala firma PVK projekt, Turnov).

10/ Firma Vodohospodářský rozvoj a výstavba, Praha sděluje, že pro velmi problematické majetkoprávní vztahy v lokalitě Libuňka, nebude realizován záměr úpravy koryta stávajícího toku (vrácení toku na pozemky před rokem 1960-staré koryto toku).

11/ Dne 23.6.2015 navštívila obec hodnotitelská komise Vesnice roku 2015. Soutěží celkem pouze 15 obcí z Libereckého kraje.

12/ Městský úřad Turnov, stavební úřad zasílá :
      – pro ČEZ Distribuce, Děčín výzvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce, kabelová přípojka NN pro MUDr. Vávrovou, Karlovice
      – pro manžele Hájkovy, Radvánovice – výzvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce novostavby rodinného domu v Radvánovicích, kterému bylo přiděleno čp. 128

13/ Manželé Mohauptovi, Besedice a paní Hana Pěničková, Radvánovice žádají o přidělení obecního bytu – žádosti budou evidovány.

14/ Manželé Kabeláčovi, Sedmihorky (zastoupení firmou TopDesign) žádají o vyjádření k novostavbě krytého stání a klubovny na pozemku u domu – kladné vyjádření bude zasláno.

15/ Jsou podepsány smlouvy s dodavateli stavebních prací na povrch komunikace Roudný a chodník podél I/35 v Radvánovicích.

16/ Bude zadáno zpracování projektových dokumentací na rekonstrukci povrchů místních komunikací = cyklotras na území obce (od rybníka Roudný spodní cesta do osady Roudný, komunikace vlastní osadou Roudný, cesta Zdolcemi, spojka Janův kout). Dále by měla být zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci vodovodního řádu v Radvánovicích od Ženíšků k poště, neboť musí být příprava pro budoucí nový povrch komunikace, kdy nový řád by měl být položen. Mohl by být zpracován projekt na rekonstrukci částí starých povrchů chodníků v Sedmihorkách, podél I/35.

17/ Rada rozhodla o zrušení výběrového řízení na rekonstrukci požárního vozidla Tatra s tím, že bude vypsáno nové řízení (byla podána pouze jedna nabídka) a podklady budou zaslány dalším zájemcům. Bude také jednáno s GŘ HZS Praha o posunutí termínu dokončení rekonstrukce vozidla.

18/ Pro stavbu školky bude požádán ČEZ o zřízení elektrické přípojky pro budoucí stavbu, ale také se bude pracovat na dalších pokladech vůči Libereckému kraji.

25.6.2015                                                                                  zapsala: Špačková