Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Přítomní členové: Václav Richter, Jiří Drahoňovský,  Mgr. Ondřej Havrda, Petr Šafář ml., Vlasta Špačková

1) Horolezecký oddíl TJ Český ráj, Hrubá Skála žádá o příspěvek na činnost v roce 2015 – v rozpočtu obce bude vyčleněno 20.000,- Kč.

2) Hana Klickaničková, Sedmihorky žádá o přidělení bytu v DPS Radvánovice – žádost bude evidována.

3) Nájemci nebytových prostor v čp. 80 Sedmihorky žádají o zachování výše nájemného za pronájem ve stejné výši jako v roce 2013, 2014 (bowling, restaurace) – projedná zastupitelstvo obce.

4) Ladislav Koucký, Liberec (Karlovice) nabízí darem obci pozemek v Janově koutě – komunikace v budoucí zástavbě rodinných domků, výměra 964 m2 – po vybudování komunikace ji obec bude moci převzít do vlastnictví.

5) Krajský úřad Libereckého kraje vydal rozhodnutí, kterým je schválena uzavřená veřejnoprávní smlouva mezi obcí a Městem Turnovem na vedení přestupkové agendy.

6) Lesy České republiky, Polesí Hrubá Skála předalo soupis obnovních těžeb na lesních pozemcích v roce 2015 (Sedmihorky u vodojemu, proti koupališti, proti Kořenského pramenu, za kempem, nad Pilským rybníkem a bezpečnostní kácení podél hřebenové turistické cesty).

7) Od společnosti MH-Protect, Jablonec n.N. je zpracována cenová nabídka na zřízení kamerového systému do DPS Radvánovice (společné prostory) pro zvýšení bezpečnosti zde žijících obyvatel. Obyvatelé DPS budou vyzváni k vyjádření se k tomuto záměru.

8) Společnosti zajišťující kabelové vedení nízkého napětí pro ČEZ Distiribuce Děčín zasílají smlouvy ke zřízení věcného břemene – musí schválit zastupitelstvo obce.

9) Ministerstvo práce a soc. věcí zasílá rozhodnutí, kterým je poskytnuta dotace v celkové výši 173.000,- Kč (původně 160.000,- Kč) na rok 2014 na mzdové prostředky vynakládané na pečovatelskou službu..

10) Honební společenstvo Karlovice zasílá pozvánku na valnou hromadu, která se uskuteční na myslivecké chatě v Karlovicích 13.2.2015 od 15 hodin. Valné hromady by se měli účastnit všichni vlastníci pozemků v dané honitbě.

11) Krajský úřad Libereckého kraje, odbor ŽP zasílá oznámení o zahájení správního řízení, které se týká jarní migrace obojživelníků a instalace záchytných zařízení podél silnice III. třídy u rybníku Cihlák a dále provádění záchranných transferů odchycených žab.

12) Český svaz včelařů Mladá Boleslav žádá o poskytnutí příspěvku na proléčení včelstev v jarních měsících – celoplošné ošetření. Rada nesouhlasí s poskytnutím příspěvku.

13) Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje zasílá upozornění na zákonné povinnosti při kácení dřevin, které jsou odstraňovány v souvislosti se zásahem hasičů.

14) Policie ČR předala na obecní úřad tašku s nápisem NIKE ve které je dámské i pánské oblečení. Taška byla nalezena v osadě Sedmihorky u silnice I/35. Majiteli bude vydána.

15) Městský úřad Turnov, stavební úřad zasílá výzvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce, kolaudace kabelového vedení nízkého napětí pro stavební parcely pana Ručka, Sedmihorky.

16) Firma AQUA Turnov předala vyúčtování vodného za rok 2014, skutečnost nákladů a příjmů. Zároveň byl předán seznam navržených opatření, které by bylo dobré na vodovodních zařízeních v průběhu doby provést, aby byl zajištěn spolehlivý provoz. Opravy a úpravy na vodovodních řádech musí být součástí rozpočtu obce.

17) Rada se zabývala problematikou ceny knih o obci ve vztahu k DPH, kdy DPH nebylo uplatňováno a z prodaných knih nebyl uplatněn odpočet DPH. Dále se rada zabývala inventarizací majetku obce.

18) Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha na žádost obce z roku 2013 předá obci bezúplatně ideální podíl ve výši 57/88 z ppč. 1487/1 v k.ú. Karlovice, což je příjezdová komunikace do autocampu Sedmihorky. Tuto komunikaci je třeba opravovat, ale bez vlastnictví to není možné. Se zbylými podílníky na této komunikaci bude dále jednáno.

19) Rada se zabývala problematikou bioodpadů a jejich likvidací. Bylo rozhodnuto, že nebude žádáno o dotaci a nákup čtyř velkoobjemových kontejnerů, pořízení bude uhrazeno z rozpočtu obce (problém spodní hranice dotace). Dále bylo jednáno o celkové opravě – rekonstrukci hasičské Tatry, dotace z Ministerstva vnitra + kraj + obec. Rada je informována o zahájení prací na zateplení budovy obecního úřadu, podané žádosti o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury na chodník podél I/35 Radvánovice – Sedmihorky. Dále bylo jednáno o přípravě projektu na prodloužení chodníku Radvánovice směrem na Hnanice (napojení u pomníku partyzána), úprava krajnice, kanál u čp. 35 (Hejdukovi).

29.1.2015                                                                                  zapsala: Špačková