Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Obec K A R L O V I C E
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č.1/2012

o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo obce Karlovice se na svém 12. zasedání dne 30. srpna 2012 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

ČI. 1
Úvodní ustanovení

  1. Obec Karlovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
  2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).

ČI. 2
Poplatník a předmět poplatku

 1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Karlovice.
 2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

ČI. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 1. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
 2. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.
 3. Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

ČI. 4
Ohlašovací povinnost

 1. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
 2. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
 3. V ohlášení držitel psa uvede
 • jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor,   byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě
  další adresy   pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím
  jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
 • čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
 • další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.

4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

ČI. 5
Sazba poplatku

 

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

 

a)

za prvního psa …………………………………………………………………………….

75,- Kč

b)

za druhého až pátého psa téhož držitele……………………………………….

300,- Kč

c)

za šestého a každého dalšího psa téhož držitele……………………………….

2.250,-Kč

d)

za šestého a každého dalšího psa téhož držitele, pokud držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu,

 
 

anebo poživatel sirotčího důchodu………………………………………………….

300,-Kč

Čl. 6
Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný nejpozději do 15. dubna příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 7
Osvobození

Od poplatku ze psu je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

ČI. 8
Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

ČI. 9
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o místním poplatku ze psů ze dne 3. března 2011.

ČI. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem 1. ledna 2013.

 

 

                  ………………………………………                                                  …………………………………………………..             
                      Alena Cvrčková                                                                      Vlasta Špačková 
                       místostarostka                                                                              starostka

Vyvěšeno na úřední desce dne: 17.10.2012
Sejmuto z úřední desky dne: …………..