Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Nová mateřská škola

Obec Karlovice získala dotaci na výstavbu mateřské školy, kde poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky – kolová výzva IROP č. 87 – Infrastruktura pro předškolní vzdělání II. Registrační číslo projktu CZ.06.2.67/0.0/18_109/0009939.
Celková částka stavebních prací je 13 718 623,61 Kč na základě rozhodnutí o dotaci je přidělena částka 12 698 064 Kč kde částka 11 992 616 Kč je požadovaná z rozpočtu EU a 705 448 Kč z rozpočtu České republiky.
Je vybudována budova mateřské školy, zkolaudována a předána do užívání v prosinci 2019. Obec tak plní svoji povinnost zajistit předškolní vzdělávání dětí s trvalým pobytem v obci. Mateřská škola Sedmihorky je významným rozšířením základní infrastruktury obce.

 

 

Nové vozidlo pro pečovatelskou službu 

Obec Karlovice získala dotaci na nákup nového vozidla pro terénní pečovatelskou službu – Pečovatelská služba Radvánovice, kde poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky – registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/16_072/0015212.
Celková částka za nákup vozidla je 855 813 Kč na základě rozhodnutí o dotaci je přidělena částka 695 922,50 Kč.

Cílem projektu je nákup nového vozidla pro terénní pečovatelskou službu – Pečovatelská služba Radvánovice, kterou zajišťuje Obec Karlovice.
Pomocí motorového vozidla plníme specifické cíle našich klientů, aby mohli žít v domácím přirozeným prostředí. Pomocí nového motorového vozidla se zvýší kvalita sociální služby, které vedou k sociální inkluzi.
Naším posláním je pomoci našim spoluobčanům při zvládání každodenních činností a napomoci jim žít v domácím přirozeném prostředí. Seniorům a osobám s tělesným a zdravotním postižením, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci, mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nepříznivého zdravotního postižení nebo zdravotního stavu, a nejsou schopni si sami nebo za pomoci rodiny zajistit osobní životní potřeby v plném rozsahu.