Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Tento výkonný orgán obce (v oblasti samostatné působnosti) má 5 členů a je ze své činnosti odpovědný zastupitelstvu obce.

Rada obce je vždy tvořena starostou, místostarostou a dalšími členy, zvolenými zastupitelstvem obce na jeho ustavujícím zasedání.

Rada obce zejména:

  • zabezpečuje hospodaření obce
  • plní závazky zakladatele vůči založeným obecním organizacím
  • projednává a řeší připomínky, návrhy a podněty zastupitelů, komisí a občanů obce
  • zřizuje a ruší komise
  • řídí obecní úřad v oblasti samostatné působnosti,
  • ukládá mu úkoly a rozhoduje o jeho organizační struktuře, stanovuje počet pracovníků obecního úřadu
  • zabezpečuje veškeré další otázky spadající do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny obecnímu zastupitelstvu
  • přijímá petice a zabezpečuje jejich projednání
  • v případě mimořádných událostí, může právnickým osobám nařídit poskytnutí pomoci k odstranění následků (např. havárie, povodně apod.)
  • obecní rada může ukládat pokuty. Pokutu může uložit při porušení obecně závazné vyhlášky, za znečišťování nebo narušování životního prostředí.

Rada obce se schází ke schůzím podle potřeby ( obvykle 1 x za měsíc). Jednání rady obce jsou neveřejná. Z jednání RO je pořizován zápis.

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY OBCE

Členové rady obce (abecedně):