Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

V Karlovicích má zastupitelstvo obce 15 členů, kteří byli řádně zvoleni v komunálních volbách.

Zastupitelstvu obce je vyhrazeno zejména:

  • rozhodovat o programu územního rozvoje
  • schvalovat územně plánovací dokumentaci
  • schvalovat rozpočet , rozpočtové změny a vyúčtování hospodaření obce
  • schvalovat obecně závazné vyhlášky ve věcech samostatné působnosti obce
  • rozhodovat o nabytí a převodu majetku obce
  • rozhodovat o přijímání úvěrů či prominutí pohledávek
  • rozhodovat o zastavení majetku obce
  • rozhodovat o členství obce ve svazku a vystoupení z tohoto svazku

Část svých pravomocí může zastupitelstvo přenést na radu obce .

Jednání ZO jsou ze zákona veřejná a řídí je zpravidla starosta. Jednání ZO se řídí platným jednacím řádem. O jednání je pořizován zápis.

Zastupitelstvo je usnášení schopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů, v případě Karlovic tedy 8.
K přijetí usnesení je potřeba nadpoloviční většina hlasů všech zastupitelů, tedy rovněž 8.

Jednání ZO se konají zpravidla 1 x za 3 měsíce od 18.00 hodin v kulturním domě v Přáslavicích.