Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Přítomní členové: Mgr. Ondřej Havrda, Vlasta Špačková, Jiří Drahoňovský
Omluveni: Petr Šafář ml., Václav Richter

1) Žádosti o přidělení bytu v DPS Radvánovice:
     – Irena Charousková, Sukorady
     – Pavel Vavřich a Bohunka Vavřichová, Frýdštejn
     – Jitka Kaplanová, Želejov
Rada vzala žádosti na vědomí. Vzhledem k plnému obsazení DPS budou žádosti evidovány v pořadníku.

2) Městský úřad Turnov zasílá:
     – oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí o umístění stavby, stavebník paní Jurenková
     – územní rozhodnutí o umístění ČOV a vrtané studny, stavebník manželé Koťátkovi
     – zastavení řízení o odstranění stavby, stavebník pan Cyrany
     – kolaudační souhlas s užíváním stavby – „Vodohospodářské úpravy, potok Roudný“, stavebník Obec Karlovice
     – souhlas se stavbou ČOV, stavebník paní Erbanová
     – územní souhlas s instalací 16 informačních panelů „naučná stezka Hruboskalsko“ stavebník ZO ČSOP Bukovina
     – stavební povolení na stavbu LC ( lesní cesta) Prokopská, stavebník Lesy ČR, s.p.
     – územní souhlas se stavbou přístřešku pro auto, stavebník paní Cirkovská
     – rozhodnutí o prodloužení územního rozhodnutí na stavbu elektrické přípojky, stavebník paní Jurenková
     – stavební povolení na LC ( lesní cesta) Pelešanská, stavebník Lesy ČR s.p.

3) Agentura ochrany přírody zasílá:
     – závazné stanovisko k realizaci stavby křižovatka Mašov I/35 s III/2835

4) Krajský úřad Libereckého kraje zasílá
     – souhlasné stanovisko  k umístění odrazového zrcadla u křižovatky I/35 s III/2823 osada Radvánovice
     – oznámení o zaslání finančních prostředků na konání voleb do zastupitelstev krajů
     – zápis o dílčím přezkoumání hospodaření Obce Karlovice. Dne 3.10.2016 proběhla na OÚ  kontrola KÚ zaměřená na hospodaření obce za první pololetí roku 2016. Závěry kontroly konstatují, že hospodaření obce je bez pochybení.
     – protokol o kontrole účelové dotace z LK. Dne 6.10.2016 pro proběhla na OÚ  kontrola KÚ zaměřená na účelovou dotaci získanou z rozpočtu LK na pečovatelskou službu. Závěry kontroly konstatují, že dotace byla vynaložena účelně a nedošlo k pochybení při jejím administrování.
     – informace o zimní údržbě na silnicích ve správě LK, schéma údržby lze nalézt na http://doprava.kraj-lbc.cz
     – rozhodnutí i vyhovění žádosti Obce Karlovice a zápisu nově vznikající Mateřské školy do rejstříku škol a školských zařízení. Tímto dokumentem můžeme MŠ provozovat a čerpat část financí na její provoz z rozpočtu LK.

5) MŠMT informuje o NEPŘIDĚLENÍ dotace na rekonstrukci tenisového kurtu ve sportovním areálu Sedmihorky.( bez uvedení důvodů)

6) Firma „ Telefonní seznam České republiky a Slovenska“ nabízí umístění telefonních čísle obecního úřadu do svého katalogu. Cena služby 2904,- Kč. Nabídka je odmítnuta. Obec bude v dnešní době upřednostňovat webovou prezentaci.

7) Zaměstnanecká pojišťovna Škoda informuje o změně bankovního spojení.

8) Diakonie Broumov zasílá zprávu o činnosti za rok 2015 a žádá příspěvek na svůj provoz, případně uspořádání sbírky ošacení. Rada obce rozhodla o nepřidělení příspěvku. Sbírka ošacení se uskuteční tradičně v jarních měsících.

9) Paní Jana Horáková podává výpověď z nájmu nebytových prostor – „Prodejna Sedmihorky“ ke dni 28.2.2017. Rada bere na vědomí a doporučí zastupitelstvu obce postupovat v obsazování volných prostor obdobně, jako v případě obchodu Radvánovice.

10) Obec Karlovice je zaregistrována v projektu  eztraty.cz .Jedná se o celostátní databázi ztrát a nálezů. V případě nálezu předmětu doporučujeme kontaktovat se s obecním úřadem, v případě ztráty můžete nahlédnout do databáze na webových stránkách www.eztraty.cz

11) Firma TPweb.cz nabízí nový komunikační nástroj „hlášenírozhlasu.cz“ zahrnující kombinaci zasílání SMS zpráv, mailů, …

12) Dne 20.10.2016 se uskutečnila schůze Sdružení místních samospráv LK. Byly podány informace týkající se např. veřejně prospěšných prací, vyhlášky o hluku, dotacích Ministerstva zemědělství, …

13) Produkční společnost Frmol s.r.o. informuje o natáčení pořadu „Národní klenoty II“. Část pořadu se bude natáčet na k.ú. Karlovice.

14) Okresní soud v Semilech informuje o přesunu jednání ve věci zrušení spoluvlastnictví Obec Karlovice vs. Ing. Nosek. Jednání je odročeno na 21.11.2016.

15) Policie ČR informuje o odložení nahlášeného přestupku ( poškození dětských kol společné prostory č.p. 107). Případ je odložen. V případě zjištění nových okolností bude doprošetřen.

16) Společnost AB one, s.r.o.  zastupující společnost CETIN (Česká telekomunikační infrastruktura) informuje o výkopových pracích, které proběhnou na stávajících trasách telekomunikačních kabelů v lokalitě Hořensko a Karlovice. Práce probíhají z důvodu modernizace telekomunikační sítě.

17) Pan Lukáš Malý v zastoupení projekční kanceláře PVK Projekt žádá o vyjádření ke stavbě rodinného domu v osadě Sedmihorky.

18) Pan Jaromír Kysela žádá o vyjádření k využití vrtané studny. Vyjádření bude vydáno po doplnění znaleckého hydrogeologického posudku, který zohlední existenci okolních studní.

19) Exekutor Mgr. Alan Havlice zasílá exekuční příkaz k provední exekuce prodejem nemovitých věcí.  Jedná se o pozemky v k.ú. Karlovice.

20) Ministerstvo vnitra zasílá vyrozumění o narovnání územní anomálie Karlovice vs. Radostná pod Kozákovem. Jednalo se o uzavření akce předání části k.ú. Karlovic obci Radostná pod Kozákovem.

21) Firma TOREX zasílá nabídku na zabezpečení kostela Přáslavice a kamerového systému do obecního domu č.p. 107. Rada rozhodla o investici do zabezpečení kostela Přáslavice. O kamerovém systému v č.p. 107 bude jednáno s nájemníky.  

22) Zimní údržba komunikací bude prováděna ve stejných intencích jako v loňském roce.

23) Rada obce rozhodla o úpravě nájmu za podlahovou plochu v bytě správce v domě s pečovatelskou službou Radvánovice.  Úpravu si vyžádal nový způsob vyúčtování energií dle vyhlášky 372/2001 Sb. v aktuálním znění .

24) Na žádost pana Petra Bajare a paní Bajerové projednala rada obce úpravu nájemních smluv na restauraci „Bowling Sedmihorky“ a provozování bowlingu ve sportovním areálu Sedmihorky. Z důvodu zavedení EET žádají nájemci sloučení smluv pod jediného nájemce pana Petra Bajera. Rada souhlasí.

26.10.2016                                                                                  zapsal: Mgr. Ondřej Havrda