Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Přítomní členové:  Mgr. Ondřej Havrda, Vlasta Špačková, Jiří Drahoňovský, Petr Šafář ml., Václav Richter

 1.  Žádosti o přidělení obecního bytu :
  – Andrea Maierová, Hnanice
  – Ladislava Pavlasová, Turnov
  Rada vzala žádosti na vědomí. Vzhledem k plnému obsazení DPS bude žádost evidována v pořadníku.
 2. Městský úřad Turnov zasílá:
  – závazné stanovisko se souhlasem s vyjmutím zemědělské půdy ze ZPF pro stavebníka – Obec Karlovice
  – oznámení o zahájení územního řízení stavba „ Cyklostezka Radvánovice – Borek, 1.etapa – stavebník Obec Hrubá Skála
  – výzvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce – stavebník Tomovy parky s.r.o.
  – oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání „Účelová komunikace Janův Kout“ – stavebník Obec Karlovice
 3. Krajský úřad Libereckého kraje zasílá
  – jmenování svého zástupce do konkurzní komise na ředitele M
  – informaci o vypsání dotačního titulu Podpora ochrany přírody a krajiny. Více informací na dotace.kraj-lbc.cz
 4. Investor Jiří Tykva žádá o vyjádření ke stavbě RD p.p.č. 639/30 k.ú. Karlovice. Souhlas je vydán, stavba se nachází v zastavěném území obce.
 5. Belontis Design s.r.o. ( pořadatel Sedmihorského léta) žádá o přidělení dotace na propagaci akce. Rada rozhodla o přidělení dotace ve výši 25 000,- Kč.
 6. Česká školní inspekce jmenuje svého zástupce do konkurzní komise na ředitele MŠ.
 7. Krajská veterinární správa zasílá nařízení rušící opatření mající zabránit šíření ptačí chřipky kolem ohniska v Kacanovech.
 8. Dne 1.3.2017 proběhlo jednání se zástupci České pošty s.p., obec dostala nabídku převzít pobočku pošty v Radvánovicích ve formě Pošty partner. Obec by v současné situaci jen velmi obtížně zajišťovala personální obsazení pobočky. Je preferováno zachování současného stavu, případně při personálních změnách na obecním úřadě je možné zvažovat začlenění pobočky do organizační struktury obecního úřadu.
 9. Tělovýchovná jednota Český ráj žádá o přidělení dotace na zajištění provozních nákladů při úklidu Skalního města. Rada rozhodla o přidělení dotace ve výši 10000,-Kč
 10. Dne 28.3.2017 proběhlo jednání všech zainteresovaných k problematice plánované rekonstrukce propustku na I/35 lokalita Hurtík. Vznikla komplikovaná situace s možnými objízdnými trasami, částečným nebo úplným uzavřením silnice I/35. Obec bude preferovat zkrácení času, po který bude osada Radvánovice stavebními pracemi a uzavírkami dotčena.
 11. SaM silnice a mosty a.s.žádá o vyjádření k plánované objížďce způsobené opravou mostu v Rovensku p.T. ( Podtýn). Objízdná trasa je plánována po silnici I/35 na Turnov. Obec Karlovice upozornila na plánovanou rekonstrukci propustku na I/35 lokalita Hurtík.
 12. Firma NEOGENIA nabízí spolupráci v oblasti mobilního rozhlasu. Dle Rady nebyla předložena nabídka, která by byla finančně zajímavější než stávající stav.
 13. Firma ViktoriaPlay zasílá povinné vyúčtování z provozování výherního hracího automatu. Tržba za rok 2016 z VHP byly 264377.- Kč.
 14. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zasílá seznam pozemků v k.ú. Karlovice, které nemají řádně identifikované majitele. Seznam je k nahlédnutí na OÚ nebo http://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-2140-0-85/
 15. Agentura ochrany přírody zasílá
  – rozhodutí o zrušení ochrany 21 ks památných stromů v Arboretu Bukovina
  – rozhodnutí o povolení výjimky ochrany stromořadí v CHKO Český ráj, jedná se o údržbu některých stromořadí sousedících se rekonstruovanými lesními cestami, výjimka se uděluje Lesům ČR.
  – oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o Přírodní rezervaci Bažantník
 16. Centrum pro zdravotně postižené LK žádá o příspěvek na provoz. Organizace zajišťuje péči pro občany obce Karlovice. Rada rozhodla o přidělení dotace ve výši 12000,-Kč.
 17. Rada obce dle § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako zástupce zřizovatele Mateřské školy Sedmihorky příspěvkové organizace, rozhodla o vyhlášení konkurzu na ředitele (ku) Mateřské školy Sedmihorky příspěvkové organizace.
 18. Pozice ředitele (ky) MŠ Sedmihorky nebyla obsazena, neboť do konkurzu konaného v dubnu 2017 se nepřihlásil jediný uchazeč. Bude vyhlášen další konkurz viz bod 17. Žádáme všechny občany mající tip na možné adepty na tuto pozici, aby předali informaci na obecní úřad.
 19. FK Sedmihorky z.s., požádal o změnu nájemní smlouvy na sportovní areál Sedmihorky. Změnu smlouvy si vyžadují dotační podmínky MŠMT. Rada žádost projednala a schvaluje změnu ve smyslu prodloužení nájemní smlouvy o dalších15 let a úpravu podmínek pro vypovězení smlouvy.
 20. Horolezecký festival Český ráj žádá příspěvek na uskutečnění festivalu v roce 2017. Rada rozhodla o přidělení dotace ve výši 5000,- Kč
 21. Včelařský spolek pro Mladou Boleslav a okolí z.s. žádá příspěvek na provoz. Rada rozhodla o přidělení dotace ve výši 5000,-Kč
 22. Firma Eliprom s.r.o. žádá o vyjádření k přípojce kNN na parcele p.č.639/30 k.ú. Karlovice. Bylo vydáno souhlasné stanovisko.
 23. Firma BIMONT s.r.o. žádá o vyjádření k přípojce kNN na parcele p.č 1095/1. k.ú. Karlovice. Bylo vydáno souhlasné stanovisko.
 24. Rada obce schvaluje smlouvu o právu stavebníka provést stavbu. Stavba bude provedena na p. p.č. 1121 investor Ing. Jan Pozdníček, Sedmihorky 28.
 25. Klub přátel železnic Českého ráje žádá o příspěvek na provoz parních vláčků v Českém ráji. Rada rozhodla o přidělení dotace ve výši 5000,- Kč
 26. Ministerstvo vnitra zasílá posouzení zákonnosti obecně závazné vyhlášky 2/2016. Vyhláška byla přepracována a schválena na zasedání zastupitelstva obce 2/2017.
 27. VZP ČR zasílá zprávu z kontroly plateb pojistného na veřejném zdravotním pojištění. Je konstatováno, že ke dni 1.3.2017 není evidován nedoplatek.
 28. Mikroregion Český ráj žádá příspěvek na provoz cyklobusů v turistické sezoně 2017. Rada rozhodla o přidělení dotace ve výši 6000,-Kč
 29. Krajská hygienická stanice LK zasílá návrh Monitorovacího kalendáře pro koupací sezónu 2017, týká se rybníku Bažantník
 30. Ministerstvu vnitra je zasláno vyjádření týkající se skladebnosti správní struktury státu v ORP Turnov ( otázka vzniku nového okresu Turnov ???, přičlenění Turnovska k Liberci ???, přičlenění Turnovska k Semilům???). Obec Karlovice má platné usnesené Zastupitelstva obce Karlovic ze dne 23.6.2016, ve kterém podporuje vznik okresu Turnov. Město Semily zasílá své stanovisko k danému problému, podporuje vyšší samostatnost města Turnov a přičlenění celého ORP Turnov do okresu Semily.
 31. Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy zasílá dopis, ve kterém vyjadřuje podporu a spolupráci v tlaku na Ministerstvo pro místní rozvoj s cílem znovu podporovat dotačním titulem vznik a obnovu mateřských škol.