Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji
starosta obce

starosta obce

U S N E S E N Í
ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice,
Karlovice 12, 511 01 Karlovice, IČO 00275824, konaného dne 23. listopadu 2023 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zpráv a:

a/ schvaluje :
1) Ověřovateli zápisu pana Davida Šťastného a pana Tomáše Illicha. Členy návrhové komise paní Kateřinou Kouckou a pana Václava Švejdu a zapisovatelkou paní Jana Hájková.
2) Rozpočtové opatření č. 3/2023 v předložením znění.
3) Smlouvu vč. příloh s vítěznou firmou z veřejné zakázky „Sběr, přeprava a odstraňování odpadu – sdružení obcí Českého ráje“ mezi Obcí Karlovice, IČ 00275824, se sídlem Karlovice 12, 511 01 Karlovice a společností Severočeské komunální služby s.r.o., IČ 62738542, se sídlem Smetanova 4588/91, 466 01 Jablonec nad Nisou a pověřuje starostu podpisem smlouvy
4) Obecně závaznou vyhlášku obce Karlovice o místním poplatku ze psů
5) Obecně závaznou vyhlášku obce Karlovice o místním poplatku z pobytu
6) —————————– ( bod nehlasován)
7) Obecně závaznou vyhlášku obce Karlovice o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
8) Rozpočet Mateřské školy Sedmihorky na rok 2024 v předloženém znění.
9) Nájemné v obecních bytech od 1.1.2024 ve výši 65 Kč/m2.
10) Vodné s účinností od 1.1.2024 pro všechny odběratele ve výši 40,- Kč/m3 bez DPH.
11) Stočné s účinností od 1.1.2024 pro všechny odběratele napojené na obecní ČOV ve výši 30,- Kč/m3 bez DPH.
12) Stočné s účinností od 1.1.2024 pro všechny odběratele bez napojení na obecní ČOV ve výši 15,- Kč/m3 bez DPH.
13) Rozpočtové provizorium na rok 2024 v předloženém znění.
14) Přijetí daru podílů pozemků 1683/3, 1683/4, 1683/5, 1676/20, 1676/21, 1796/31, 1796/32, 1796/33, 1796/36, 1695/17, 1683/1, 1683/6, 1794/12, 1795/4, 1034 vše k.ú. Karlovice od paní ……………………, Svatoňovice.
15) Realizaci akce zateplení a výměna oken objektu Radvánovice č.p. 107 název akce „Snížení energetické náročnosti BD Radvánovice č.p. 107“. Podání žádosti v dotačním titulu Nová Zelená úsporám pro bytové domy v majetku obcí – Modernizační fond v rámci této akce a předfinancování této akce.
16) V souladu s ust. § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, mimořádnou odměnu starostovi ve výši dvounásobku měsíčního platu za mimořádné úsilí při administraci (žádost o platbu, závěrečná zpráva), realizaci dotačního projektu Rekonstrukce vodojemu a jímacího zařízení Alois, Obnova prostranství v osadě Roudný, Pořízení DA pro JSDH Karlovice.
17) Smlouvu o zápůjčce pro SDH Karlovice ve výši 150 000 Kč v předloženém znění.
18) Smlouvu o zápůjčce pro Myslivecké sdružení Bažantnice Sedmihorky ve výši 150 000 Kč v předloženém znění.
19) Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje mezi obcí Karlovice a Libereckým krajem v předloženém znění.

b/ souhlasí
1) V souladu s § 84 odst. 2 písm. p) zákona o obcích se vznikem pracovněprávních vztahů, a to formou dohod o provedení práce, mezi obcí Karlovice a členem Zastupitelstva obce Karlovice panem Petrem Šafářem ml. nar. ………………… trvale bytem …………………………
2) V souladu s § 84 odst. 2 písm. p) zákona o obcích se vznikem pracovněprávního vztahu, a to formou dohody o provedení práce, mezi obcí Karlovice a členem Zastupitelstva obce Karlovice panem Janem Špínou nar. ………………….. trvale bytem ……………………………

c/ odvolává
1) Paní Janu Segečovou z funkce člena finančního výboru.

d/ volí
1) Paní Janu Hájkovou do funkce člena finančního výboru.

e/ bere na vědomí
1) Hřbitovní řád a ceník pro pohřebiště u kostela sv. Jiří v Přáslavicích účinný od 1.1.2024.
2) Úpravu pravidel pro gratulace a fungování SPOZ

f/ ukládá Radě a starostovi
1) Zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise.
2) Projednat rozpočtové opatření č.4/2023 s potřebnými úpravami zahrnující skutečný stav k 31.12.2022. Výše jednotlivých úprav nesmí přesáhnout 100 000.- Kč, mimo příjmů z dotací, kde není stanoven limit a schvalují se všechny příjmy z dotací v jakékoliv výši.

Ing. Davida Šťastného                        Mgr. Tomáše Illicha.               Mgr. Ondřej Havrda

 

Zápis

ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 23. listopadu 2023 na Obecním úřadu Karlovice

Zasedání obce řídil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.
Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 15 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

Přítomni
: p. Bc. Hájková, p. Mgr. Havrda, p. Hlubuček, p. Mgr. Illich, p. Kobrle, p. Koucká, p. Pařízek, p. Šafář st., p. Špína, p. Ing. Švejda, p. Vítková, p. Staněk (přišel 17:15), p. Šafář ml., p. Ing. Šťastný, p. Špačková
Omluveni:
Neomluveni:
Přítomni: 6 občanů

Pro jednání byl navržen následující program, doplněn o bod 21:

 1. Zahájení

 2. Zpráva o činnosti rady

 3. Jmenování člena finanční komise

 4. Pracovněprávní vztah člena zastupitelstva s obcí

 5. Rozpočtové opatření č.3/2023

 6. Smlouva na svoz komunálního odpadu

 7. Obecně závazná vyhláška – poplatek za psa

 8. Obecně závazná vyhláška – poplatek z pobytu

 9. Obecně závazná vyhláška – poplatek z kulturních akcí

 10. Obecně závazná vyhláška – poplatek za odkládání komunálního odpadu u nemovité věci

 11. Rozpočet MŠ Sedmihorky na rok 2024

 12. Stanovení ceny nájemného v obecních bytech v roce 2024

 13. Stanovení ceny vodného a stočného v roce 2024

 14. Rozpočtové provizorium na rok 2024

 15. Přijetí daru pozemků 1683/3, 1683/4, 1676/20, 1796/31, 1796/32, 1793/33 .. a další vše v k.ú. Karlovice

 16. Hřbitovní řád

 17. Zateplení objektu č.p. 107 Radvánovice , dotace

 18. Mimořádná odměna starostovi obce za kompletní administraci dotačních titulů v roce 2023 + realizace druhé třídy MŠ

 19. Smlouva o zápůjčce JSDH a MS Bažantnice Sedmihorky

 20. SPOZ

 21. Smlouva o dopravní obslužnosti

 22. Diskuse, usnesení, závěr

pro 15 proti 0 zdržel se 0

1. Zasedání zastupitelstva zahájil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: p. Ing. Švejda, p. Koucká

Ověřovateli zápisu budou: p. Ing. Šťastný, p. Mgr. Illich

Zapisovatelkou bude p. Hájková

pro 15 proti 0 zdržel se 0

2. Zpráva o činnosti obce

vodojem Sedmihorky – VHS stavby
na Roudném jsou nové herní prvky
poruchy vody
vánoční akce – 5.12. rozsvěcení stromku, čerti
10.12. posezení senioři + koncert Carmina
budou odečty vody
auto pro JSDH bude 24.11.

 1. Jmenování člena finanční komise

paní Segečová končí na vlastní žádost ke konci roku
– zastupitelstvo odvolává paní Segečovou z finanční komise

pro 15 proti 0 zdržel se 0

– novým členem paní Jana Hájková
pro 14 proti 0 zdržel se 1

 1. Pracovněprávní vztah člena zastupitelstva s obcí

DPP p. Šafář ml. a p. Špína

– zastupitelstvo souhlasí v souladu s §84 odst.2 písm. p) zákona o obcích se vznikem pracovněprávních vztahů, a to formou dohod o provedení práce, mezi obcí Karlovice a členem zastupitelstva obce Karlovice – panem Petrem Šafářem ml.

pro 14 proti 0 zdržel se 1

– panem Janem Špínou

pro 14 proti 0 zdržel se 1

 1. Rozpočtové opatření č.3/2023

– příjmy: – daňové výnosy

               – EKO-KOM třídění 100 000Kč

                – pokuta za lezení dětí v CHKO 90 000Kč

                 – úroky z termínovaného vkladu 86 500Kč

výdaje: – zápůjčka Mysliveckému spolku na židle 150 000Kč

               – silnice (dopravní značky, cesta ve spodních Radvánovicích) 220 000Kč

               – vodojem – 30 000Kč předávaná voda, 2 500Kč elektřina do vodojemu

               – záloha na ČOV 20 000Kč

               – záloha na plyn a elektřinu MŠ 40 000Kč

               – mzda knihovníkovi 4 000Kč

               – pohoštění na setkání seniorů+vánoční balíčky 50 000Kč

               – záloha na plyn-volný byt na poště 15 000Kč

               – oprava kuchyňské linky 50 000Kč

               – výčepní pult na bowlingu 60 000Kč

               – zálohy na veřejné osvětlení 105 000Kč

               – nové osvětlení na tréninkovém hřišti 200 000Kč

               – socha na hřbitově 150 000Kč

               – výplata zaměstnanci z ÚP 70 000Kč

               – odpady odvoz 525 000Kč

               – údržba zeleně 50 000Kč

               – hasiči – proudnice, hadice 50 000Kč, pohonné hmoty 10 000Kč, zápůjčka 150 000Kč

                – mzda domovník 15 000Kč

                – BOZP 20 000Kč

                – podlaha garáž na OÚ 50 000Kč

                – programy evidence hřbitova, psů,… 30 000Kč

pro 15 proti 0 zdržel se 0

– zastupitelstvo ukládá radě a starostovi projednat rozpočtové opatření č.4/2023 s potřebnými úpravami zahrnující skutečný stav k 31.12.2023. Výše jednotlivých úprav nesmí přesáhnout 100.000Kč, mimo příjmů z dotací, kde není stanoven limit a schvalují se všechny příjmy z dotací v jakékoliv výši.

pro 15 proti 0 zdržel se 0

 1. Smlouva na svoz komunálního odpadu

smlouvu co máme je z roku 1996

nyní platíme 403 900Kč

nová cena 551 900Kč

každá popelnice bude mít čip a bude se vážit zvlášť, což způsobí pokles ceny o cca 20%

svoz bude 1x za 14 dní

schválení smlouvy se společností Severočeské komunální služby s.r.o.

pro 15 proti 0 zdržel se 0

 1. Obecně závazná vyhláška – poplatek za psa

sazba poplatku – a) za jednoho psa 200 Kč

b) za druhého až pátého psa téhož držitele 300 Kč

c) za šestého a každého dalšího psa téhož majitele 2 250 Kč

d) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, 200 Kč

e) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let, 300 Kč

pro 15 proti 0 zdržel se 0

 1. Obecně závazná vyhláška – poplatek z pobytu

– 30Kč

pro 13 proti 0 zdržel se 2

 1. Obecně závazná vyhláška – poplatek z kulturních akcí

nehlasovalo se, bude zrušeno

 1. Obecně závazná vyhláška – poplatek za odkládání komunálního odpadu u nemovité věci

0,80 Kč za litr – minimum 40 l/měsíc, na nemovitost

pro 15 proti 0 zdržel se 0

 1. Rozpočet MŠ Sedmihorky na rok 2024

pro 15 proti 0 zdržel se 0

 1. Stanovení ceny nájemného v obecních bytech v roce 2024

nyní 60 Kč/m2

nově 65 Kč/m2 od 1.1.2024

pro 15 proti 0 zdržel se 0

 1. Stanovení ceny vodného a stočného v roce 2024

– vodné – nyní 38Kč bez DPH/m3

nově 40 Kč bez DPH /m3 od 1.1.2024

pro 11 proti 1 zdržel se 3

stočné – nyní bez ČOV 10Kč bez DPH, s ČOV 20 Kč bez DPH

nově bez ČOV 15Kč bez DPH, s ČOV 30 Kč bez DPH

pro 12 proti 0 zdržel se 3

 1. Rozpočtové provizorium na rok 2024

stanovuje se na první tři měsíce, než bude schválen rozpočet

na schválené projekty jsou stanoveny, k čerpání během rozpočtového provizoria, tyto finanční limity:

provoz MŠ 500 000Kč

stavební práce vodojem 5 000 000Kč

zateplení č.p. 107 Radvánovice 500 000Kč

rekonstrukce ulice Radvánovice „átriáky“ 500 000Kč

výměna osvětlení Svatoňovice 400 000Kč

pro 14 proti 0 zdržel se 1

 1. Přijetí daru pozemků 1683/3, 1683/4, 1676/20, 1796/31, 1796/32, 1793/33 .. a další vše v k.ú. Karlovice

pro 15 proti 0 zdržel se 0

 1. Hřbitovní řád

zastupitelstvo bere na vědomí, schválila rada obce

nájemné 10Kč/m2/rok

100Kč/rok za místo – služby spojené s nájmem

pro 15 proti 0 zdržel se 0

 1. Zateplení objektu č.p. 107 Radvánovice , dotace

pro 15 proti 0 zdržel se 0

 1. Mimořádná odměna starostovi obce za kompletní administraci dotačních titulů v roce 2023 + realizace druhé třídy MŠ

– dvojnásobek měsíčního platu

pro 10 proti 1 zdržel se 3

 1. Smlouva o zápůjčce JSDH a MS Bažantnice Sedmihorky

hasiči – pro 15 proti 0 zdržel se 0

myslivci – pro 15 proti 0 zdržel se 0

 1. SPOZ

dárkové balíčky x poukázky v hodnotě 500Kč

bereme na vědomí

pro 15 proti 0 zdržel se 0

 1. Smlouva o dopravní obslužnosti

pro 15 proti 0 zdržel se 0

 1. Diskuse, usnesení, závěr

daň z nemovitosti

– veřejné osvětlení do lázní

– autobus Sedmihorky- Svatoňovice – opilý řidič

– poslední leč

Usnesení přečetl p. Švejda
pro 15 proti 0 zdržel se 0

Zastupitelstvo ukončeno v 20:50.
Karlovice dne 23.11.2023
Mgr. Ondřej Havrda – starosta
Ověřovatelé zápisu: p. Ing. Šťastný   p. Mgr. Illich
Zapsala:  pí. Hájková

Nedělní jednodenní zájezd „za humna“

se uskuteční v neděli dne 8. října 2023. Pojedeme autobusem a první zastávkou za Jičínem bude Konecchlumí, kde si v dopoledních hodinách prohlédneme kostel s jedinečnou křížovou cestou malíře Vladimíra Komárka. Dále budeme pokračovat do Hořic – města kamenné krásy a sladkých trubiček. Zde navštívíme Masarykovu věž samostatnosti, městský park Smetanovy sady s plastikami. Na svazích vrchu Gotthard projdeme sochařský park s moderními plastikami a prohlédneme si Nový hřbitov s krásnou hřbitovní bránou. Starý i Nový hřbitov je znám řadou uměleckých plastik a unikátními náhrobky kameníků a sochařů. Výlet zakončíme v bývalém pivovaru Hořice opožděným obědem či brzkou večeří. Cena zájezdu je 300,- Kč za osobu. Přihlášky jsou přijímány na OÚ Karlovice v úřední dny (pondělí, středa).

Odjezdy z jednotlivých zastávek:

Turnov, terminál        7.00 hodin         Turnov, masna            7.05 hodin

Sedmihorky , u cukrárny   7.10 hod.  Pak zastávky – Karlovice, Svatoňovice, Svatoňovice – Posvátnice, Roudný, Radvánovice u DPS  zde odjezd v 7,30 hodin. Přibrzdíme, kde bude třeba !!

Již v této době je dojednávám zájezd na rok 2024 za hranice naší země. Pojedeme do Itálie, kdy zájezd s CK Hoška Tour má název „Okolí jezera Lago di Garda“. Zájezd se uskuteční v termínu  :  9. – 15. července 2024. Je jednáno o odjezdu v ranních hodinách, abychom jeli přes den (zpáteční cesta bude přes noc), ubytování v hotelu na hlavním náměstí přímo na břehu jezera, pobyt bude s polopenzí.

 

Na všechny se dne 8.10.2023 těší Líba Marhanová, Vlasta Špačková

Informace pro občany, majitele nemovitostí, investory, sousední obce

 

Dobrý den vážení občané, sousedé, chalupáři,

chtěli bychom Vás touto cestou informovat o připravovaném aktualizování územně plánovací dokumentace, tj. Územního plánu (dále jen ÚP) Karlovic, které proběhne v následujícím časovém období.

Abychom minimalizovali nedorozumění plynoucí z různých „ověřených zpráv“ připravili jsem pro Vás následujících pár řádků, ve kterých se pokusíme vysvětlit důvody, povinnosti a možnosti vlastníků nemovitostí plynoucí z aktualizování ÚP.

V předstihu i v samotném průběhu aktualizování ÚP Karlovice Vás budeme vždy včas informovat, stačí sledovat dění v obci (úřední desku Obecního úřadu Karlovice, resp. elektronickou úřední desku, sms zprávy úřadu atd.).

Obec Karlovice má platný ÚP Karlovice, který vydalo Zastupitelstvo obce Karlovice dne 15.07.2009 a nabyl účinnosti dne 11.08.2009. V rámci platného ÚP Karlovice bylo krom jiného, navrženo množství zastavitelných ploch pro bydlení, které nejsou do dnešního dne využity. V současné době tudíž není potřeba obce zastavitelné plochy pro bydlení navyšovat, a to nejen v souvislostech dostatečné a dostupné technické a dopravní infrastruktury, ale zároveň bez dostatečné občanské vybavenosti, což je i aktuální problém obce.

V rámci aktualizování ÚP Karlovice budou všechny tyto plochy a nejen tyto (ve funkčním využití pro bydlení) zrevidovány a v souladu s platnou legislativou, v souvislostech funkčnosti a kapacit dopravní a technické infrastruktury, a dalších institutů a veřejných zájmů v řešeném území, bude navrženo jejich další využití.

Dalším tématem aktualizování ÚP Karlovice bude narovnání všech střetů v území (ÚSES, dopravní infrastruktury, atd.) které jsou nám známy, resp. vyplynou z procesu projednání.

V neposlední řadě je třeba zmínit požadavek platné legislativy, a to Vyhlášky č. 418/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen vyhláška). Tato vyhláška ukládá povinnost zpracování dokumentace v Jednotném datovém standardu, tzn. že všechny územní plány nyní musí mít jednotné grafické zpracování, shodné názvy ploch a jednotnou strukturu dat, což bude úkolem i v rámci aktualizování ÚP Karlovice.

Na závěr mi dovolte malou prosbu, mějte prosím na paměti, že ÚP Karlovice zde není pro zhodnocování Vašeho majetku v podobě změny nezastavitelných pozemků na zastavitelné, ale pro rozvoj obce v co možná nejvyváženějším řešení soukromých a veřejných zájmů.

Vaše případné podněty budeme očekávat na formuláři, který je Vám k dispozici na OÚ v Karlovicích nebo na požádání zašleme v elektronické podobě, a to do 10.7.2023.

  Návrh změny ÚP -ke stažení

 

Mgr. Ondřej Havrda                                            V Karlovicích 13.06.2023

 

Sběr železného šrotu provede Sbor dobrovolných hasičů Karlovice v sobotu dne 29. dubna 2023 ve všech osadách obce. Prosíme občany o připravení železného šrotu k silnici nejdříve v pátek navečer. Zamezíte tím nežádoucímu odvozu sběru.

Velkoobjemové kontejnery na odpad budou ve dnech 28.4.2023 a 29. 4.2023 (pátek a sobota) v jednotlivých osadách obce rozmístěny takto:

Karlovice u hasičské zbrojnice: pátek 28.4. od 17 do 18 hodin
Svatoňovice: pátek 28.4. od 18 do 19 hodin
„Spodní“ Radvánovice: sobota 29.4. od 9 do 10 hodin

Radvánovice u bytovky: sobota 29.4. od 10 do 11 hodin

Roudný: sobota 29.4. od 11 do 12 hodin

Opět upozorňujeme, že do kontejnerů nepatří dřevo, pneumatiky, stavební suť, papír, akumulátory, železo atd.

U S N E S E N Í
z 4. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice,
Karlovice 12, 511 01 Karlovice, IČO 00275824, konaného dne 23. března 2023 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a:

a/ schvaluje :
1) Ověřovatele zápisu pana Václava Švejdu a pana Ondřeje Staňka. Členy návrhové komise paní Janu Segečovou a paní Kateřinu Kouckou
a zapisovatelkou paní Janu Hájkovou.
2) Schodkový rozpočet na rok 2023 – příjmy včetně dotací ve výši 25 883 386,00,- Kč
– výdaje včetně rezervy ve výši 46 707 391,00,- Kč
– rezerva činí 11 956 577,- Kč
– financování 20 824 005,00,- Kč
3) Dotační titul na podporu individuální výstavby domovních ČOV a septiků v obci Karlovice dle předloženého návrhu.
4) Dar ve výši 20 000,- Kč pro Tělovýchovnou jednotu Český ráj – spolek.

b/ bere na vědomí
1) Informaci o dění v obci.

c/ ukládá Radě a starostovi
1) Zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise.
2) Zastupovat obec na valné hromadě Honebního společenstva Karlovice.

Ing. Václav Švejda               Ondřej Staněk                   Mgr. Ondřej Havrda

 

Zápis

ze 4. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 23. března 2023 na Obecním úřadu Karlovice

 

Zasedání obce řídil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.
Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 13 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.
Přítomni: Bc. Hájková, Mgr. Havrda, p. Hlubuček, Mgr. Illich, p. Kobrle, p. Koucká, p. Pařízek, p. Šafář st., p. Špína, Ing. Švejda, p. Vítková, p. Staněk (přišel 17:15), p. Šafář ml.
Omluveni: Ing. Šťastný, p. Špačková
Neomluveni:
Přítomni:        6 občanů

Pro jednání byl navržen následující program, doplněn o bod 6:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady
 3. Rozpočet 2023
 4. Dotační titul DČOV 2023
 5. Dary pro organizace
 6. Honební společenstvo Karlovice
 7. Diskuse, usnesení, závěr

 

pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zasedání zastupitelstva zahájil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: p. Segečová, p. Koucká
Ověřovateli zápisu budou: Ing. Švejda, p. Staněk
Zapisovatelkou bude p. Hájková

pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zpráva o činnosti obce

– zveřejněno výběrové řízení vodojem

– voda v Radvánovicích – při výměně chlorovacího zařízení byla voda cítit chlorem

– okna v bytovce 107 a DPS seřízeny

– MMR – dotační titul na digitalizaci územního plánu

 

 1. Rozpočet 2023

      – příjmy:

                  – dotace na DPS (1 095 597 Kč)

– úřad práce (91 199 Kč)

 

výdaje:

– silnice Roudný (1 200 000 Kč)

– cesta átriové domy (500 000 Kč)

– oprava komunikace zadní Radvánovice (300 000 Kč)

– zelená cesta – projekt, dokumentace (200 000 Kč)

– vodojem I. Etapa (6 000 000 Kč)

– výměna šoupat Roudný (200 000 Kč)

– ČOV pošta + OÚ (300 000 Kč)

– ČOV dotace (200 000 Kč)

– čelo propustek Hurtík (200 000 Kč)

– nová třída MŠ + klimatizace (1 600 000 Kč)

– světla, dveře na sál OÚ (65 000 Kč)

– fotbalistům 2 branky (120 000 Kč)

– dětské hřiště Roudný (200 000 Kč)

– nátěr, zateplení obchod Radvánovice (300 000 Kč)

– výměna veřejného osvětlení + rozvaděč (600 000 Kč)

– hřbitov údržba, loučka (200 000Kč)

– výkup pozemků (200 000 Kč)

– plat pracovníkovi z ÚP (91 199 Kč)

– schodiště DPS (600 000 Kč)

– zábradlí, balkony DPS+107 (300 000 Kč)

– projektová dokumentace nová hasičárna (500 000 Kč)

– nákup dopravního auta hasičům (3 000 000 Kč)

–  voda rezervní fond (100 000 Kč)

– dokoupení programů na OÚ (40 000 Kč)

– dary spolkům – (200 000 Kč) fotbalisti, Bažantnice Sedmihorky, včelaři Turnov, včelaři   Mladá Boleslav, vláčky, Spokojený domov, TJ Český ráj

schodkový rozpočet na rok 2023  příjmy včetně dotací ve výši       25 883 386,00,- Kč
výdaje včetně rezervy ve výši     46 707 391,00,- Kč
rezerva činí                                       11 956 577,- Kč
financování                                  20 824 005,00,- Kč

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Dotační titul domovní čistírny vody + septik 2023     

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Dar TJ Český ráj (horolezci)

– 20 000 Kč

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Honební společenstvo Karlovice

      – p. starosta bude zastupovat obec na valné hromadě honebního společenstva

      – p. Richter z Bažantnice Sedmihorky požádal o hlasy na valné hromadě

      – po zveřejnění zájemců se zastupitelstvo dohodne komu dá hlasy

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Diskuse, usnesení, závěr

Usnesení přečetla p. Koucká

pro 13     proti 0     zdržel se 0

Zastupitelstvo ukončeno v 19:00.
Karlovice dne 23.3.2023

Mgr. Ondřej Havrda – starosta
Ověřovatelé zápisu:  Ing.  Václav Švejda, Ondřej Staněk
Zapsala: Bc. Jana Hájková

U S N E S E N Í
z 3. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice,
Karlovice 12, 511 01 Karlovice, IČO 00275824, konaného dne 16. února 2023 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zpráv a:

a/ schvaluje :
1) Ověřovateli zápisu pana Vítězslava Hlubučka a paní Kateřinu Kouckou. Členy návrhové komise paní Vlastu Špačkovou a Jaroslavu Vítkovou a zapisovatelkou paní Jana Hájková.
2) Smlouvu o zřízení věcného břemene IV-12-4022138 na parcely p.p.č. 1141/44 a 1141/27 k.ú. Karlovice v navrženém znění.
3) Smlouvu o smlouvě budoucí p.p.č. 1141/52 k.ú. Karlovice na věcné břemeno v navrženém znění.
4) ZADÁNÍ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ
vedené pod názvem „Sběr, přeprava a odstranění odpadu – sdružení obcí“

b/ bere na vědomí
1) Informaci o dění v obci.

c/ ukládá Radě a starostovi
1) Zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise.
2) Připravit rozpočet na rok 2023 dle navržených investičních priorit.
3) Připravit podklady pro směnu pozemku u hasičské zbrojnice.
4) Připravit podklady na přijetí daru p.p.č. 1059 k.ú. Karlovice.
5) Připravit podklady pro spolufinancování vodovodního a kanalizačního řádu v Sedmihorkách.

Vítězslava Hlubučka         Kateřina Koucká          Mgr. Ondřej Havrda

 

Zápis

z 3. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 16. února 2023 na Obecním úřadu Karlovice

 

Zasedání obce řídil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.
Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 12 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.
Přítomni: pí Bc. Hájková, p. Mgr. Havrda, p. Hlubuček, p. Mgr. Illich, p. Kobrle, pí Koucká, p. Pařízek, p. Šafář st,,  pí Špačková, p. Špína, p. Ing. Šťastný, p. Ing. Švejda, pí Vítková
Omluveni:  p. Staněk, p. Šafář ml., p. Ing. Šťastný
Neomluveni:  

Přítomni:        4 občani

Pro jednání byl navržen následující program, doplněn o body 6-10:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady
 3. Smlouva o zřízení věcného břemene IV-12-4022138 na parcely p.p.č. 1141/44 a 1141/27 k.ú. Karlovice
 4. Smlouva o smlouvě budoucí p.p.č. 1141/52 k.ú. Karlovice
 5. Investiční priority v roce 2023
 6. Směna pozemku
 7. Rally Bohemia
 8. Výběrové řízení odpady
 9. p.č. 1059 k.ú. Karlovice (cesta, přijetí daru)
 10. Pouť
 11. Diskuse, usnesení, závěr

pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zasedání zastupitelstva zahájil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: p. Vítková, p. Špačková
Ověřovateli zápisu budou: p. Hlubuček, p. Koucká
Zapisovatelkou bude p. Hájková

pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zpráva o činnosti obce

– schůze honebního společenstva na OÚ 24.2.2023

– zkolaudován vodovod Polní cesta

– MŠ Sedmihorky – začala se budovat nová třída

– projektová dokumentace voda nad poštou

– smlouvy pozemky – Polní cesta

– výběrové řízení vodojem rekonstrukce, upravují se parametry, začátek po turistické sezoně

– příští zastupitelstvo 23.3.2023

 

 1. Smlouva o zřízení věcného břemene IV-12-4022138 na parcely p.p.č. 1141/44 a 1141/27 k.ú. Karlovice

pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Smlouva o smlouvě budoucí p.p.č. 1141/52 k.ú. Karlovice

pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Investiční priority 2023

      – oprava silnice na Roudném

      – přeložka vodovodu nad poštou

      – projekt hasičárna

      – byt nad obchodem v Radvánovicích ?

      – obchod v Radvánovicích – oprava (omítka, zateplení stropu,..)

      – dotační titul septik

      – projekt voda Karlovice – Svatoňovice

      – cesta v Radvánovicích mezi „átriáky“ (bez chodníku – je třeba se dohodnout s dotčenými        občany)

      – lapol u Bowlingu – přidat nádrž

      – mostky Karlovice, Roudný – nejsou dotace

      – natřít trkač Roudný

      – zábradlí a schody u DPS v Radvánovicích

      – rozsypová louka – štuk

      – oprava dětských prvků

      – veřejné osvětlení

 

 1. Směna pozemku u hasičárny

      – zastupitelstvo ukládá starostovi a radě obce připravit podklady pro směnu pozemku     

      pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Rally Bohemia

      – Policie ČR navrhuje zahřívání pneumatik skrz Sedmihorky s otočkou u obchodu

 

 1. Výběrové řízení

      – vážení každé popelnice zvlášť

      – nová smlouva

      – 14ti denní svoz

      – cena se bude vypočítávat z paušálu + cena za kila

      – ceny pro 2023 zůstávají stejné jako v roce 2022

      pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. P.p.č. 1059 k.ú. Karlovice

      – cesta má 5 majitelů, chtějí ji darovat obci

      – majitelé dodají projektovou dokumentaci a obec se bude spolufinancovat na její vybudování

      – zastupitelstvo ukládá starostovi a radě obce připravit podklady na přijetí daru p.p.č. 1059         k.ú. Karlovice

      pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

      – zastupitelstvo ukládá starostovi a radě obce připravit podklady pro spolufinancování    vodovodního a kanalizačního řádu v Sedmihorkách

      pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Pouť

      – u kostela 21.4.-23.4.

 

 1. Diskuse, usnesení, závěr

      – promítání z obecních akcí – 4.3. od 14 hodin

      – 23.3. zastupitelstvo

      – 25.3. maškarní bál

      – 1.4. prodejní výstava

      -21.-23.4. pouť

      – letní provoz MŠ Sedmihorky – bude zavřena 7 týdnů

 

      pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

Usnesení přečetla p. Vítková

pro 12     proti 0     zdržel se 0

Zastupitelstvo ukončeno v 20:45.
Karlovice dne 16.2.2023
Mgr. Ondřej Havrda – starosta

Ověřovatelé zápisu: p.Hlubuček, pí. Koucká
Zapsala: pí. Hájková