Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Z á p i s

z jednání rady obce Karlovice, konaného dne 13. listopadu 2017 v úřadovně v Karlovicích.

Přítomní členové: Mgr. Ondřej Havrda, Petr Šafář ml., Jiří Drahoňovský, Špačková Vlasta Omluveni: Václav Richter
1) Žádosti o přidělení obecního bytu :
– Petr Blažek, Turnov
– Jiří Chomanič, Jilemnice
Rada vzala žádosti na vědomí. Vzhledem k plnému obsazení DPS budou žádosti evidovány v pořadníku. Na webových stránkách obce vznikla nová rubrika s informacemi o Domu seniorů v Radvánovicích a pečovatelské službě. Jsou zde také umístěny žádosti o přidělení bytu a o poskytnutí pečovatelské služby.
2) Městský úřad Turnov zasílá:
– územní rozhodnutí o řízení přeložky VTL plynovodní přípojky pro RS Roudný – stavebník GasNet, s.r.o.
– územní rozhodnutí pro umístěním vrtané studny p.p.č. 639/7 – stavebník Zdeněk Novotný
– rozhodnutí o dodatečném povolení stavby st.p. 64 – stavebník Jiří Špína
– kolaudační souhlas s užíváním stavby přípojka NN p.p.č. 639/30 – ČEZ Distribuce
– výzvu k účasti na závěrečné prohlídce přípojka NN p.p.č. 639/30 – ČEZ Distribuce
– oznámení o zahájení územního řízení na vrtanou studnu p.p.č. 5/10 – stavebník Radek Podoubský
– oznámení o zahájení územního řízení umístění vrtané studny p.p.č. 639/7 – stavebník Zdeněk Novotný
– oznámení o zahájení – dodatečné povolení stavby st.p. 64 – stavebník Jiří Špína
– souhlas s provedením změny ohlášení stavby st.p. 319 – stavebník Pavel Weisser
– doplnění podkladů a seznámení s podklady pro stavbu p.p.č.1122/1 – stavebník Lukáš Malý
– vyhodnocení připomínek k návrhu Změna č.1 „Územního plánu Turnov“
– vyjádření k případné úpravě přístřešků na tříděný odpad u obchodu Karlovice

3) Krajský úřad Libereckého kraje zasílá
– zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Karlovice za rok 2017. Kontrola neshledala pochybení, protokol je umístěn elektronické úřední desce obce.
– protokol o kontrole sociální služby poskytované obcí Karlovice, drobná pochybení byla odstraněna na místě.
– informaci o převodu finančních prostředků z Ministerstva vnitra. Jedná se o částku 107 293,- Kč, kterou obdrží obec za zásahy a poškozený materiál jednotky SHD Karlovice.
– informaci o dokončených akcích odstranění ekologických zátěží v LK a dalším směřování v této oblasti
– informaci o finančním transferu na uskutečnění voleb do Parlamentu ČR Poslanecké sněmovny
– rozhodnutí o změně registrace sociálních služeb, byly implementovány všechny požadavky, které vyplynuly z kontrol učiněných v sociálních službách
– dodatek č.1 ke smlouvě o poskytování sociálních služeb v obecném hospodářském zájmu. Byla doplacena částka 73 000,-Kč     a tedy celá částka, která byla formou dotace požadována na provoz sociální služby.
4) Podnět nájemníků obecního bytu č.p. 107 Radvánovice k porušování nájemní smlouvy. Bude řešeno s možností případného ukončení nájemní smlouvy.
5) Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – správa CHKO Český ráj zasílá:
– rozhodnutí o udělení souhlasu s pořádáním hromadné akce „Hruboskalský půlmaratón“ dne 21.4.2018.
– souhlas s ošetřením památných stromů v „Dubová alej u Bažantníku“ a „ Alej podél silnice k k Lázním Sedmihorky“.
– výzvu pro Lesy ČR na provedení údržby v „Dubová alej u Bažantníku“
– výzvu pro KSSLK ( Krajská správa silnic Libereckého kraje) na provedení údržby v „ Alej k Lázním Sedmihoky“
– žádost o přidělení čísla popisného Informačnímu středisku CHKO Český ráj Bukovina st.p.č.325. Žádosti je vyhověno               a je přidělo č.p. 100 Sedmihorky.
6) Firma Noiger Liberec žádá o vyjádření ke stavbě vrtané studny p.p.č. 1029/3 stavebník pan Tomáš Polreich.                       Stavba je v souladu s územním plánem, bylo vydáno souhlasné stanovisko.
7) Notářka Mgr. Denisa Van Greet žádá o vyjádření k věci – pozůstalost po ………
8) Městský úřad Turnov žádá o příspěvek na provoz účelové katastrální mapy pro území obce Karlovice. Mapa slouží pro správní řízení a příspěvek činí 1754.- Kč. Rada příspěvek schválila.
9) Firma Eliprom s.r.o. žádá o vyjádření ke kolaudaci – přípojka NN p.p.č. 639/30. Stavba byla provedena v souladu se stavebním povolením, souhlas byl vydán.
10) Pan Pavel Makušev nabízí obci darem svůj podíl na pozemku p.p.č. 1487/2 k.ú. Karlovice. O převodu bude jednat Zastupitelstvo obce Karlovice.
11) Krajská správa silnic Libereckého kraje zasílá vyjádření k poškození silnic III. třídy v k.ú. Karlovice. Výtluky jsou evidovány, vážné případy budou opraveny a ostatní naplánovány v plánu oprav na rok 2018.
12) Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy „ Zákaz těžby jehličnatých stromů“. Vyhláška je zveřejněna          na webových stránkách a na úřední desce obce.
13) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových požaduje částku 3078,78 Kč za pronájem používaného pozemku. Jedná se o opomenutý pozemek pod chatkou v campu Sedmihorky. Po dohodě s vlastníky autocampu bude                                       uhrazeno a přefakturováno.
14) Katastrální úřad informuje o převodu pozemků p.č. 479, 485/7 a 485/10 k.ú. Štěpánovice dle kupní smlouvy na pana       Ing. Vladimíra Římsu.
15) Pan Viktor Štefaník zasílá informaci o zvýšení cenu obědů dodávané jeho firmou občanům obce Karlovice. Cena od 1.1.2018 je stanovena na 67 Kč s DPH.
16) Státní fond dopravní infrastruktury uzavírá závěrečným vyhodnocením akce stavby „ Bezpečně přes silnici I/35“. Akce byla zahájena 2. června 2011 a na jejím základě byly vybudovány přechody v osadě Radvánovice a Sedmihorky.
17) Generální ředitelství HZS ČR zasílá registraci akce „Karlovice – cisternová automobilová stříkačka“ (Karlovice CAS). Tímto akce jsou připraveny 2 mil. Kč na nákup CAS ze strany GŘ HZS ČR.
18) Hasičský záchranný sbor LK vyzývá firmu Marius Pedersen, a.s., aby uhradila výdaje za zásah v provozovně skladu nebezpečných látek u Lomnice nad Popelkou ze dne 17.9.2017. JSDH Karlovice se zásahu zúčastnilo a náleží mu 15 000,-Kč.
19) Česká inspekce životního prostředí rozhodla o udělení pokuty firmě JARO Česká Skalice, s.r.o. a SŽDC s.o. za použití herbicidů ( bez povolení) v okolí železniční tratě Turnov – Sedmihorky tedy v CHKO Český ráj.
20) Okresní soud v Semilech žádá o informaci o pobytu občana ………….. Obecnímu úřadu není místo pobytu dotyčného               z úřední činnosti známo.
21) V rámci probíhající školení firmy UNIVERTA-SoP s.r.o. proběhl cvičný odběr vzorků půdy na k.ú. Karlovice.
22) Mezinárodní policejní asociace žádá o příspěvek na osvětovou brožuru. Rada příspěvek zamítla.
23) Obecně prospěšná společnost pro Český ráj zasílá informaci o odsouhlasení členského provozního příspěvku ve výši 1000,-Kč na rok 2017 a žádá o jeho uhrazení.
24) Lesy ČR žádají o vydání souhlasu s kolaudací cesty „SV Pelešanská“. Souhlas je vydán. Cesta doznala významného zkvalitnění a bude jistě sloužit jako spojka Turnov – Sedmihorky.
25) Eliprom s.r.o. žádá o stanovisko k dokončené stavbě přípojka NN p.p.č. 639/30. Stavba byla vybudována dle projektu,           je vydáno souhlasné stanovisko.
26) Český svaz včelařů z.s. žádá o příspěvek ve výši 6000,- Kč. Rada rozhodla o nepřidělení příspěvku v roce 2017.
27) ČEZ Distribuce zasílá „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu i právu stavby         č. IV-12-4014006/VB1, SM, Karlovice p.p.č. 308/1, Karlovice-kNN“. Jedná se o elektrickou přípojku pro MŠ. Rada smlouvu schválila.
28) RYDVAL- elektro s.r.o. žádá o vyjádření ke stavbě přípojky NN p.p.č. 308/1. Je vydáno souhlasné stanovisko,                       jedná se o přípojku pro budoucí MŠ.
29) Firma EKOKOM a.s. informuje o množství vytříděného odpadu od 1.7. – 30.9.2017. Celkem bylo vyseparováno 19,859 t         a obec obdrží za zpětný odkup částku 42 179,45 Kč.
30) Firma ČEPS s.r.o. společnost zajišťující na území ČR provoz elektroenergetické přenosové soustavy vyzývá vlastníky pozemků k odstranění náletu kolem elektrického vedení.

Zapsal: Mgr. Ondřej Havrda                                                                    Ověřila: Vlasta Špačková