Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

U S N E S E N Í
z 6. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 20. června 2019 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/ s c h v a l u j e :
1) Bez výhrad Závěrečný účet Obce Karlovice za rok 2018.
2) Účetní závěrku za rok 2018 v předloženém znění.
3) Rozpočtovou změnu č. 2/2019.
4) Prodej pozemku p.p.č. 776/2 k.ú. Karlovice …………………… za částku 35,- Kč/m2 a p.p.č. 776/3 k.ú. Karlovice ……………………………………………………
     za částku 35,- Kč/m2 vše dle geometrického plánu č. 867-18/2018 odděleno z parcely p.č. 776 k.ú. Karlovice.
5) Koupi pozemku p.p.č. 800/25 k.ú. Karlovice kde prodávajícím je pan ……………………………………. za cenu 30 Kč/m2.

b / b e r e n a v ě d o m í :
1) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice za rok 2018
2) Závěrečný účet Mikroregionu Český ráj za rok 2018

c/ u k l á d á R a d ě o b c e a s t a r o s t o v i:
1) Zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise.
2) Ukládá starostovi obce připravit smlouvu k p.p.č. 639/13 k.ú. Karlovice.
3) Informovat vlastníky č.p. 49 a 55 Roudný o stanovisku obce k opravě komunikace p.p.č. 784 k.ú. Karlovice.
4) Vyvolat jednání s firmou AQUA ČR a Obcí Hrubá Skála. Zajistit posudek na stav vodojemu a jímacího zařízení.

Petr Šafář st.                                                                                                                        Vlasta Špačková

                                                            Mgr. Ondřej Havrda

 

Zápis

z 6. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 20. června 2019 na Obecním úřadu Karlovice

 

Zasedání obce řídil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 12 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

Přítomni: p. Mgr. Havrda,, p. Kobrle, pí.Bc. Hájková, pí. Špačková, p. Ing. Švejda, p. Hlubuček, p. Ing. Šťastný, p. Drahoňovský, p. Richter, p. Staněk, p. Šafář st., p. Šafář ml.

Omluveni:  pí. Vítková,  pí. Richterová, pí. Segečová( přijde později)       

Neomluveni:  

Přítomni:         4 občani

 

Pro jednání byl navržen následující program (program doplněn p. Havrdou o bod 7-9):

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady obce
 3. Závěrečný účet obce za rok 2018 + účetní uzávěrka
 4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice za rok 2018
 5. Rozpočtová změna č.2
 6. Prodej části pozemku p.p.č. 776 k.ú. Karlovice (revokace)
 7. Koupě pozemku 800/25 k.ú. Karlovice
 8. Přijetí daru cesty
 9. Nová silnice Palírna Roudný
 10. Diskuse, usnesení, závěr

 

pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zasedání zastupitelstva zahájil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: p. Ing. Švejda, p. Šafář ml.

Ověřovateli zápisu budou: p. Šafář st., pí. Špačková

Zapisovatelkou bude pí. Hájková

 

pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zpráva o činnosti rady obce

     – vyvěšeno na vývěskách i na webových stránkách obce

     18:15 přišla pí. Vítková

 

 1. Závěrečný účet obce za rok 2018 + účetní uzávěrka

      – na webových stránkách

      – zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce za rok 2018 bez výhrad

      pro 13     proti 0     zdržel se 0

      – zastupitelstvo schvaluje účetní uzávěrku za rok 2018 v předloženém znění

     pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice za rok 2018

      – zastupitelstvo bere na vědomí

      – zastupitelstvo bere na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu Český ráj za rok 2018

 

 1. Rozpočtová změna č.2 

18:40 přišla pí. Segečová

pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Prodej části pozemku p.p.č. 776 k.ú. Karlovice (revokace)

– prodej pozemku p.p.č. 776/2 k.ú. Karlovice paní ………… za částku 35,- Kč/m2 a p.p.č. 776/3 k.ú. Karlovice manželům ….. za částku 35,- Kč/m2 vše dle geometrického plánu č. 867-18/2018 odděleno z parcely p.č. 776 k.ú. Karlovice

pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Koupě pozemku 800/25 k.ú. Karlovice

      – zasahuje do komunikace, za cenu 30Kč/m2

     

      pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Přijetí daru cesty

      – komunikace nad poštou v Radvánovicích k rodinným domům

 

 1. Nová silnice Palírna Roudný

      – komunikace k rekreačním objektům, údržba probíhá, stav dostačující

 

 1. Diskuse

– p. starosta Havrda – obec obdržela e-mail od p. Ing. Fr. Zikudy – zástupce provozovatele vodovodu firmy AQUA ČR, ve kterém zdůrazňuje nutnost aktualizovat znění provozní smlouvy, potřebu vytvořit fond na obnovu a rozvoj vodovodů a objektů (Alois), vysvětluje situaci ohledně propojení vodovou Sedmihorky-Radvánovice a upozorňuje na možnost odstoupení od smlouvy, v případě neřešení zmíněných problémů

– zahájí se jednání s OÚ Hrubá Skála a s AQUA ČR

– p. starosta Havrda – pošta Radvánovice – je třeba sundat střechu, jako nosníky fungují komíny, 3 varianty – pouze zateplení, 1 podkrovní byt 105m2 nebo 2 pokoje navíc pro stávající vrchní byty

– p. starosta Havrda – na polní cestě problém s osvětlením a požární vodou (není hydrant a Libuňka i Roudný jsou daleko)

 

Usnesení přečetl pí. Špačková

pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

Zastupitelstvo ukončeno v 21:05.

Karlovice dne 20.6. 2019

Mgr. Ondřej Havrda   –  starosta

Ověřovatelé zápisu:    pí. Špačková                    Šafář st.

Zapsala:  pí. Hájková