Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

U S N E S E N Í
z 4. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice,
Karlovice 12, 511 01 Karlovice, IČO 00275824, konaného dne 23. března 2023 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a:

a/ schvaluje :
1) Ověřovatele zápisu pana Václava Švejdu a pana Ondřeje Staňka. Členy návrhové komise paní Janu Segečovou a paní Kateřinu Kouckou
a zapisovatelkou paní Janu Hájkovou.
2) Schodkový rozpočet na rok 2023 – příjmy včetně dotací ve výši 25 883 386,00,- Kč
– výdaje včetně rezervy ve výši 46 707 391,00,- Kč
– rezerva činí 11 956 577,- Kč
– financování 20 824 005,00,- Kč
3) Dotační titul na podporu individuální výstavby domovních ČOV a septiků v obci Karlovice dle předloženého návrhu.
4) Dar ve výši 20 000,- Kč pro Tělovýchovnou jednotu Český ráj – spolek.

b/ bere na vědomí
1) Informaci o dění v obci.

c/ ukládá Radě a starostovi
1) Zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise.
2) Zastupovat obec na valné hromadě Honebního společenstva Karlovice.

Ing. Václav Švejda               Ondřej Staněk                   Mgr. Ondřej Havrda

 

Zápis

ze 4. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 23. března 2023 na Obecním úřadu Karlovice

 

Zasedání obce řídil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.
Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 13 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.
Přítomni: Bc. Hájková, Mgr. Havrda, p. Hlubuček, Mgr. Illich, p. Kobrle, p. Koucká, p. Pařízek, p. Šafář st., p. Špína, Ing. Švejda, p. Vítková, p. Staněk (přišel 17:15), p. Šafář ml.
Omluveni: Ing. Šťastný, p. Špačková
Neomluveni:
Přítomni:        6 občanů

Pro jednání byl navržen následující program, doplněn o bod 6:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady
 3. Rozpočet 2023
 4. Dotační titul DČOV 2023
 5. Dary pro organizace
 6. Honební společenstvo Karlovice
 7. Diskuse, usnesení, závěr

 

pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zasedání zastupitelstva zahájil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: p. Segečová, p. Koucká
Ověřovateli zápisu budou: Ing. Švejda, p. Staněk
Zapisovatelkou bude p. Hájková

pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zpráva o činnosti obce

– zveřejněno výběrové řízení vodojem

– voda v Radvánovicích – při výměně chlorovacího zařízení byla voda cítit chlorem

– okna v bytovce 107 a DPS seřízeny

– MMR – dotační titul na digitalizaci územního plánu

 

 1. Rozpočet 2023

      – příjmy:

                  – dotace na DPS (1 095 597 Kč)

– úřad práce (91 199 Kč)

 

výdaje:

– silnice Roudný (1 200 000 Kč)

– cesta átriové domy (500 000 Kč)

– oprava komunikace zadní Radvánovice (300 000 Kč)

– zelená cesta – projekt, dokumentace (200 000 Kč)

– vodojem I. Etapa (6 000 000 Kč)

– výměna šoupat Roudný (200 000 Kč)

– ČOV pošta + OÚ (300 000 Kč)

– ČOV dotace (200 000 Kč)

– čelo propustek Hurtík (200 000 Kč)

– nová třída MŠ + klimatizace (1 600 000 Kč)

– světla, dveře na sál OÚ (65 000 Kč)

– fotbalistům 2 branky (120 000 Kč)

– dětské hřiště Roudný (200 000 Kč)

– nátěr, zateplení obchod Radvánovice (300 000 Kč)

– výměna veřejného osvětlení + rozvaděč (600 000 Kč)

– hřbitov údržba, loučka (200 000Kč)

– výkup pozemků (200 000 Kč)

– plat pracovníkovi z ÚP (91 199 Kč)

– schodiště DPS (600 000 Kč)

– zábradlí, balkony DPS+107 (300 000 Kč)

– projektová dokumentace nová hasičárna (500 000 Kč)

– nákup dopravního auta hasičům (3 000 000 Kč)

–  voda rezervní fond (100 000 Kč)

– dokoupení programů na OÚ (40 000 Kč)

– dary spolkům – (200 000 Kč) fotbalisti, Bažantnice Sedmihorky, včelaři Turnov, včelaři   Mladá Boleslav, vláčky, Spokojený domov, TJ Český ráj

schodkový rozpočet na rok 2023  příjmy včetně dotací ve výši       25 883 386,00,- Kč
výdaje včetně rezervy ve výši     46 707 391,00,- Kč
rezerva činí                                       11 956 577,- Kč
financování                                  20 824 005,00,- Kč

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Dotační titul domovní čistírny vody + septik 2023     

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Dar TJ Český ráj (horolezci)

– 20 000 Kč

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Honební společenstvo Karlovice

      – p. starosta bude zastupovat obec na valné hromadě honebního společenstva

      – p. Richter z Bažantnice Sedmihorky požádal o hlasy na valné hromadě

      – po zveřejnění zájemců se zastupitelstvo dohodne komu dá hlasy

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Diskuse, usnesení, závěr

Usnesení přečetla p. Koucká

pro 13     proti 0     zdržel se 0

Zastupitelstvo ukončeno v 19:00.
Karlovice dne 23.3.2023

Mgr. Ondřej Havrda – starosta
Ověřovatelé zápisu:  Ing.  Václav Švejda, Ondřej Staněk
Zapsala: Bc. Jana Hájková