Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji
starosta obce

starosta obce


Vážení spoluobčané,
se zármutkem v srdci vám oznamujeme, že v úterý 28.12.2022 nás navždy opustil náš vážený a milý spoluobčan pan Jindřich Jakubec, emeritní zastupitel obce Karlovice a dlouholetý kronikář obce. Těžko hledat slova, která dokáží vyjádřit smutek nad ztrátou tak cenného člověka. Jen stěží si představit, že při konání veřejných akcí nebude přítomen se svým fotoaparátem, odbornou radou, pomocnou rukou.

Všichni, kdo jsme znali pana Jakubce, víme, že vše dělal s plným nasazením a celým srdcem. Jeho znalost Českého ráje – zvláště pak okolí Lázní Sedmihorky, byla nepřekonatelná a jeho lásku k mapám, skalnímu městu a obci lze jen stěží postihnout.

Pan Jakubec se nesmazatelně zapsal do dění v obci, a tak se stane součástí obecní kroniky které věnoval tolik času.

S úctou a poděkováním vzdáváme čest jeho památce.

U S N E S E N Í

z  2. zasedání  zastupitelstva Obce Karlovice,
Karlovice 12, 511 01 Karlovice, IČO 00275824, konaného dne  22. listopadu 2022 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zpráv a:

a/  schvaluje :

 1. Ověřovateli zápisu pana Davida Šťastného a pana Tomáše Illicha. Členy návrhové komise paní Kateřinou Kouckou a pana Václava Švejdu a zapisovatelkou paní Jana Hájková.
 2. Rozpočtové opatření č. 3/2022 v předložením znění.
 3. Konání Rally Bohemia 2023 na k.ú. Karlovice, dle předloženého návrhu trati.
 4. Nákup pozemku p.p.č. 1141/50 k.ú. Karlovice a to za cenu 80 Kč/m2.
 5. Nákup pozemku p.p.č. 1141/38 k.ú. Karlovice a to za cenu 80 Kč/m2.
 6. Obecně závaznou vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
 7. Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 56 600.- Kč s Mikroregionem Český ráj.
 8. Rozpočet Mateřské školy Sedmihorky na rok 2023 v předloženém znění.
 9. Nájemné v obecních bytech od 1.1.2023 ve výši 60 Kč/m2.
 10. Vodné s účinností od 1.1.2023 pro všechny odběratele ve výši 38,- Kč/m3 bez DPH.
 11. Stočné s účinností od 1.1.2023 pro všechny odběratele napojené na obecní ČOV ve výši 20,- Kč/m3 bez DPH.
 12. Stočné s účinností od 1.1.2023 pro všechny odběratele bez napojení na obecní ČOV ve výši 10,- Kč/m3 bez DPH.
 13. Podání žádosti o dotaci ,,Oprava místní komunikace v Karlovicích” z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj.
 14. Rozpočtové provizorium na rok 2023 v předloženém znění.
 15. V souladu s ust. § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, mimořádnou odměnu starostovi ve výši 90 000 Kč za mimořádné úsilí při administraci (žádost o platbu, závěrečná zpráva), realizaci dotačního projektu Vybavení hřiště MŠ Sedmihorky herními prvky a Automobil pro Pečovatelskou službu Radvánovice a podání dotačních žádostí na dopravní automobil pro JSDH Karlovice.

b/ bere na vědomí

 1. Ukončení činnosti pana Jindřicha Jakubce ve funkci kronikáře obce Karlovice, a to ke dni 31.12.2022

c/ ukládá Radě a starostovi

 1. Zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise.
 2. Vybrat nového kronikáře obce Karlovice
 3. Vybrat firmu na zajištění vypsání výběrové řízení na rekonstrukci vodojemu a jímacího zařízení vodovodu Sedmihorky.
 4. Vypsat výběrové řízení na rekonstrukci vodojemu a jímacího zařízení vodovodu Sedmihorky.
 5. Projednat rozpočtové opatření č.4/2022 s potřebnými úpravami zahrnující skutečný stav k 31.12.2022. Výše jednotlivých úprav nesmí přesáhnout 100 000.- Kč.

 

Ing. Davida Šťastného  Mgr. Tomáše Illich  Mgr. Ondřej Havrda

 

Zápis

z 2. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 22. listopadu 2022 na Obecním úřadu Karlovice

 

Zasedání obce řídil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.
Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 14 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

Přítomni: pí Bc. Hájková, p. Mgr. Havrda, p. Hlubuček, p. Mgr. Illich, p. Kobrle, pí Koucká, p. Pařízek, p. Šafář st, p. Šafář ml., pí Špačková, p. Špína, p. Ing. Šťastný,                                 p. Ing. Švejda, pí Vítková, p. Staněk (přišel 17:15)

Omluveni:
Neomluveni:
Přítomni:        8 občanů

Pro jednání byl navržen následující program, doplněn o bod 17,18:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady
 3. Kronika obce Karlovice
 4. Rozpočtové opatření č. 3
 5. Rally Bohemia
 6. Koupě pozemku p.p.č. 1141/50 k.ú. Karlovice
 7. Koupě pozemku p.p.č. 1141/38 k.ú. Karlovice
 8. Obecně závazná vyhláška o stanovení obecného odpadového hospodářství na území obce Karlovice
 9. Obecně závazná vyhláška 2/2022 – Požární řád obce Karlovice – ZRUŠENO
 10. Smlouva o poskytnutí dotace
 11. Rozpočet MŠ Sedmihorky na rok 2023
 12. Stanovení ceny nájemného v obecních bytech v roce 2023
 13. Stanovení ceny vodného a stočného v roce 2023
 14. Podání žádosti o dotaci MMR
 15. Rozpočtové provizorium na rok 2023
 16. Mimořádná odměna starostovi obce za kompletní administraci dotačních titulů v roce 2021 a 2022
 17. Příspěvek Lesní klub Skaláček
 18. Výběrové řízení vodojem Sedmihorky
 19. Diskuse, usnesení, závěr

pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zasedání zastupitelstva zahájil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: pí. Koucká, p. Ing. Švejda
Ověřovateli zápisu budou: p. Mgr. Illich, p. Ing. Šťastný
Zapisovatelkou bude pí. Hájková

pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zpráva o činnosti obce

– bude dostavěna cesta „Polní“
– koupí se štěpkovačka
       – u parkoviště na Motorestu bude nové zábradlí
– v bytech na poště se vymění kotle

 

 1. Kronika obce Karlovice

pan Jindřich Jakubec žádá o ukončení své kronikářské činnosti k 31.12.2022, je kronikářem od roku 2008
– hledá se nový kronikář

 

 1. Rozpočtové opatření č. 3

      – příjmy:        dotace na volby prezidenta – 9 400Kč

                              průtoková dotace MŠ z Ministerstva školství – 377 010Kč

dotace z Lib.kraje na sociální služby (DPS Radvánovice) – 100 000Kč

výdaje:         pitná vody (od SČVK a Hrubé Skály) – 160 000Kč

průtoková dotace MŠ – 377 010 Kč

dotace Mikroregionu Český ráj – 56 600Kč

štěpkovač  – 100 000Kč

dotace na sociální služby – 100 000Kč

zastupitelstvo, odchodné – 21 000Kč

volby do zastupitelstev – 1 488Kč

výdaje na volby prezidenta – 9 400Kč

OÚ dohody – 13 000Kč

snížení rezervy – 252 088Kč

 pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Rally Bohemia

      – 8.7.2023 – uzavírka 9:30-19:00
      – změna trasy – od kamenictví v Sedmihorkách – Janův kout – Sedmihorky hasičárna – rybník Roudný – spodní Roudný – Volavec

pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Koupě pozemku p.p.č. 1141/50 k.ú. Karlovice

      – 80Kč/m2

pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Koupě pozemku p.p.č. 1141/38 k.ú. Karlovice

      – 80Kč/m2

pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Obecně závazná vyhláška o stanovení obecného odpadového hospodářství na území obce Karlovice                                                                                   pro 15     proti 0     zdržel se 0
 1. Smlouva o poskytnutí dotace

      – elektrocentrála + výměna map – 56 600Kč

pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Rozpočet MŠ Sedmihorky na rok 2023

– herní prvek – v rozpočtu MŠ

– klimatizace v kuchyni  – vyškrtnuto – bude z rozpočtu obce

 

pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Stanovení ceny nájemného v obecních bytech v roce 2023

– nyní je nájem 55Kč za m2

– navrhovaná cena od 1.1.2023 je 60Kč za m2

pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Stanovení ceny vodného a stočného v roce 2023

– vodné: od 1.1.2022 je cena 35Kč/m3 bez DPH

                  – navrhovaná cena od 1.1.2023 je 38Kč za m3

pro 12     proti 2     zdržel se 1

 

stočné: od 1.1.2021 je cena             stočného s napojením na ČOV 15Kč/m3

stočného bez napojení na ČOV 8 Kč/m3

– navrhovaná cena od 1.1.2023:

napojení na ČOV 20Kč/m3             pro 15     proti 0     zdržel se 0

       bez napojení na ČOV 10Kč/m3      pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Podání žádosti o dotaci „Oprava místní komunikace v Karlovicích“ z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj

– oprava silnice na Roudném (spodní)

pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Rozpočtové provizorium na rok 2023

– na 3 měsíce, nejdéle do doby schválení rozpočtu na rok 2023

pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Mimořádná odměna starostovi obce za kompletní administraci dotačních titulů v roce 2021 a 2022

      – odměna za mimořádné úsilí při administraci (žádost a platbu, závěrečná zpráva), realizaci        dotačního projektu Vybavení hřiště MŠ Sedmihorky herními prvky a Automobil pro      Pečovatelskou službu Radvánovice a podání dotačních žádostí na dopravní automobil pro JSDH Karlovice

      – p. starosta Havrda je ve střetu zájmu – nebude se hlasování účastnit

       – návrh na tajné hlasování

pro 12     proti 0     zdržel se 3

– návrh na odměnu ve výši 90 000Kč – hlasování proběhne tajně

pro 14     proti 0     zdržel se 1

 

 1. Lesní klub Skaláček

– žádá o dar

pro 0     proti 14     zdržel se 1

 

 1. Výběrové řízení vodojem Sedmihorky

– možnost dotace? Max. 1 800 000Kč od Libereckého kraje

– zastupitelstvo ukládá radě obce a starostovi vybrat firmu na zajištění vypsání výběrového        řízení na rekonstrukci vodojemu a jímacího zařízení vodovodu Sedmihorky

pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

– zastupitelstvo ukládá radě obce a starostovi vypsat výběrové řízení na rekonstrukci      vodojemu a jímacího zařízení vodovodu Sedmihorky

pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

– zastupitelstvo ukládá radě obce a starostovi projednat rozpočtové opatření č.4/2022      s potřebnými úpravami zahrnující skutečný stav k 31.12.2022, výše jednotlivých úprav nesmí        přesáhnout 100 000Kč

 

 1. Diskuse, usnesení, závěr

– hřbitovní řád (loučka)

– 10 uchazečů na obecního úředníka

– obecní byt nad prodejnou v Radvánovicích – nabídka prostor na vybudování dle konceptu       obce

– vodojem ve Svatoňovicích – v řešení

– Myslivecké sdružení Bažantnice Sedmihorky nabízí k odprodeji černou zvěř – pouze celý       kus – 45Kč/kg – info na 724 184 801

– 10.12.2022 se koná na myslivecké chatě v Karlovicích poslední leč

– 4.12.2022 od 17 hodin pořádá SDH Karlovice Mikulášskou nadílku a rozsvěcení vánočního    stromečku

– 11.12.2022 se koná koncert Carmina k kostele v Přáslavicích

 

pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

Usnesení přečetl p. Ing. Švejda

pro 15     proti 0     zdržel se 0

Zastupitelstvo ukončeno v 20:45.
Karlovice dne 22.11.2022

Mgr. Ondřej Havrda – starosta

Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Tomáš  Illich , Ing. David  Šťastný
Zapsala: pí. Hájková

Státní veterinární správa (SVS) z důvodu přibývajících ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky v České republice vyhlašuje mimořádná veterinární opatření s celostátní působností. Všem chovatelům drůbeže s výjimkou běžců a holubů od zítřejšího dne zakazuje chovat drůbež pod širým nebem a nařizuje umístit chované ptáky do budov v hospodářství. Chovatelé, u kterých není možné chovanou drůbež trvale uzavřít, musí alespoň omezit venkovní prostory do nichž má drůbež přístup a v maximální míře minimalizovat kontakt chované drůbeže s volně žijícími ptáky. Cílem přijímaných opatření je zamezení šíření nákazy do chovů.

Celý článek : https://www.svscr.cz/svs-z-duvodu-sireni-ptaci-chripky-zakazuje-venkovni-chov-drubeze/

Myslivecké sdružení Bažantnice Sedmihorky nabízí k odprodeji černou zvěř (divoké prase). Odběr pouze celý kus. Cena 45 Kč/kg. Informace na telefonu 724 184 801.

Dne 10.12.2022 se na myslivecké chatě v Karlovicích koná poslední leč. Zájemci o myslivost jsou zváni. Připraveno je občerstvení i muzika.