Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji
starosta obce

starosta obce

Obec Karlovice nebude pořádat sbírku poskytne. Budou poukázány finanční prostředky přímo některé z postižených obcí. Dovolujeme si poprosit občany, aby i oni využili transparentních účtů jednotlivých obcí. Máme za to, že právě samospráva v místní obci ví, kdo finanční prostředky potřebuje nejvíce a kam je směřovat.

Obec Hrušky – 123-4548350207/0100

https://hrusky.cz/urad/aktualne-z-uradu-a-obce/8-aktuality/299-transparencni-ucet-pro-financni-pomoc-obcanum-obce-hrusky

Městys Moravská Nová Ves – 6013203349/0800

https://www.mnves.cz/aktualita-2956/ostatni/transparentni-ucet-tornado-moravska-nova-ves

Obec Mikulčice – 299222440/0300

https://www.mikulcice.cz/

Řepka – žluté zlo? Ale kdeže

 

            Řepka je jistě nejkontroverznější plodina posledních let, proto mi dovolte vnést mezi širokou veřejnost drobnou osvětu.

            Období květu řepky je každoročně spojeno s velkou kampaní v médiích i mezi samotnými lidmi, kteří mají na tuto problematiku velmi zkreslený pohled. Kdo ví, jestli by byla řepka trnem v oku všech, kdyby kvetla bíle? Zcela chápu, že nemusí úplně všem „vonět“, jelikož jako každá brukvovitá rostlina obsahuje pro tuto čeleď typické látky. Dalším nesporným faktem je, že kvete ve stejnou dobu jako většina jehličnanů, avšak jejich pylová zrna jsou mnohonásobně lehčí a menší, tudíž se velmi snadno přenášejí větrem, kdežto pylová zrna řepky nelétají, jsou těžká lepkavá a hrudkují se. Bohužel mnohdy dochází k mylným představám, že za to „žluté všude“ může právě ona.

            Řepka je výborný přerušovač obilných sledů, který oproti ostatním plodinám disponuje mohutným kořenovým systémem, jež udržuje půdu v dobrém stavu, zadržuje živiny a vodu a tudíž působí protierozně a je bezesporu jednou z nejlepších předplodin pro pšenici, která je na živiny náročná. V neposlední řadě patří řepkový olej mezi jeden z nejkvalitnějších olejů vůbec, daleko kvalitnější než olej slunečnicový.

            Pravdou ovšem zůstává, že plochy řepky v celé České republice nejsou zrovna zanedbatelné,  nicméně v hospodářském roce 2020/21 došlo k mírnému poklesu výměry o 4,8 % (dle ČSÚ). Bohužel tato plodina je také politika a pouze osvěta lidí může toto prokletí prolomit. Nehleďme na řepku jako na zlo, tato plodina si to nezaslouží.

 

            Za ZEA-LAND, s.r.o.

           Ing. Šmirausová Jana

U S N E S E N Í

z 18. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne  5. května 2021 v Karlovicích.

 

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

 

a/  s c h v a l u j e : 

 1. Přijetí daru od manželů ……………….. a to 52 m vodovodu zkolaudovaného dne 3.6.2020 MěÚ Turnov č.j. OZP/20/1737/HOJ
 2. Koupi pozemku p.p.č. 1192 k.ú. Karlovice za cenu 105 000 Kč od pana …………………….
 3. Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví parcely p.č. 788 k.ú. Karlovice. Parcela rozdělena GP 954-30/2021. Obec Karlovice získá nově vzniklou parcelu p.č. 788/1 k.ú. Karlovice, pan …………………. p.p.č. 788/2 k.ú. Karlovice.
 4. Prodej pozemku p.p.č. 653/52 k.ú. Karlovice, který vznikl dle GP 955-33/2021 oddělením od parcely p.č. 653/48 k.ú. Karlovice. Kupujícím je paní …………………. 1/3 a paní ……………… 2/3 za cenu dle znaleckého posudku č. 3125-5/21 v hodnotě 44 885 Kč.
 5. Poskytnutí účelového daru ve výši 107 000 Kč na obnovu soch sv. Víta a sv. Václava v kostele sv. Jiří v Přáslavicích. Příjemcem daru je Římskokatolická farnost – děkanství Turnov.
 6. Prominutí pohledávek ve výši 16 287 Kč z důvodu nevymahatelnosti a jejich účetní odpis specifikovaných v příloze č.1.
 7. Rozpočtové opatření č. 1/2021

b/  b e r e  n a v ě d o m í : 

 1. Připomínky a podněty zaznamenané v zápise.
 2. Zprávu o inventarizaci majetku za rok 2020.


 c/  u k l á d á   R a d ě  o b c e  a  s t a r o s t o v i:

 1. Zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise.

 

           Václav Richter                                                           Ing. Václav Švejda

                                                     Mgr. Ondřej Havrda

 

Zápis

ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 5. května 2021 na Obecním úřadu Karlovice

 

Zasedání obce řídil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 15 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

Přítomni
: p. Mgr. Havrda, p. Kobrle, pí.Bc. Hájková, p. Šafář st., pí. Vítková, pí. Richterová, p. Ing. Švejda, p. Staněk,  p. Richter, p. Hlubuček, pí. Špačková, p. Šafář ml.,  p. Drahoňovský, pí. Segečová, p. Ing. Šťastný
Omluveni: —    
Neomluveni: —  
Přítomni:        5 občanů

Pro jednání byl navržen následující program, doplněn p. Havrdou o body 8-10:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady obce
 3. Přijetí daru – část vodovodního řádu p.p.č. 1141/11 k.ú. Karlovice
 4. Koupě pozemku p.p.č. 1192 k.ú. Karlovice
 5. Směna pozemku p.p.č. 788 k.ú. Karlovice
 6. Prodej pozemku p.p.č. 653/48 k.ú. Karlovice
 7. Rozpočtové opatření č. 1/2021
 8. Dar – obnova
 9. Inventarizace majetku
 10. Pronájem Bowlingu
 11. Diskuse, usnesení, závěr

pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zasedání zastupitelstva zahájil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: pí. Špačková, p. Ing. Šťastný

Ověřovateli zápisu budou: p. Ing. Švejda, p. Richter

Zapisovatelkou bude pí. Hájková

pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zpráva o činnosti rady obce

      – vyvěšeno na webu a na vývěskách

 

 1. Přijetí daru – část vodovodního řádu p.p.č. 1141/11 k.ú. Karlovice

      – dar od manželů …………………….

      – cca 52 m vodovodního řádu
pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Koupě pozemku p.p.č. 1192 k.ú. Karlovice

      – cena dle znaleckého posudku 105 000Kč
pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Směna pozemku p.p.č. k.ú. Karlovice

      – zrušení a vypořádání spoluvlastnictví parcely p.č. 788 k.ú. Karlovice; parcela rozdělena GP 954-30/2021; obec Karlovice získá nově vzniklou parcelu p.p.č. 788/1 k.ú. Karlovice, p …………….. p.p.č. 788/2 k.ú. Karlovice
pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Prodej pozemku p.p.č. 653/48 k.ú. Karlovice

      – prodej pozemku p.p.č. 653/52 k.ú. Karlovice, který vznikl dle GP 955-33/2021 oddělením od parcely p.č. 653/48 k.ú. Karlovice; za cenu dle znaleckého posudku č. 3125-5/2021 v hodnotě 44 885 Kč
pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Rozpočtové opatření č. 1 /2021
  – příjem – od státu 29 959,82 Kč

          – výdaj – 500 000 Kč na projektovou dokumentaci na rekonstrukci hasičárny

           – dotace mzdy 157 884,- Kč – odměny DPS
pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Dar – obnova soch do kostela

– poskytnutí účelového daru ve výši 107 000 Kč na obnovu soch sv. Víta a sv. Václava v kostele sv. Jiří v Přáslavicích; příjemcem daru je Římskokatolická farnost – děkanství Turnov
pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Inventarizace majetku

      – pí. Špačková seznámila zastupitelstvo s inventarizační zprávou

– prominutí pohledávek ve výši 16 287 Kč z důvodu nevymahatelnosti a jejich účetní odpis specifikovaný v příloze č. 1
pro 14     proti 0     zdržel se 1

 

 1. Pronájem Bowlingu Sedmihorky

      – výběrové řízení bude hodnoceno podle několika kritérií

      – bude třeba předložit podnikatelský záměr, který bude součástí nájemní smlouvy

 

 1. Diskuse, usnesení, závěr

      – rada obce schválila nákup úsekového radaru (50 000Kč)

 

Usnesení přečetla pí. Špačková.
pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

Zastupitelstvo ukončeno v 18:50.
Karlovice dne 5.5.2021

Mgr. Ondřej Havrda – starosta
Ověřovatelé zápisu:  Ing. Václav Švejda,  Václav Richter
Zapsala: pí. Jana Hájková