Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji
starosta obce

starosta obce

V neděli 30.4.2017 od 15:00 proběhne v kostele sv. Jiří v Přáslavicích svěcení nově zrekonstruovaného oltáře. Přítomni budou i zástupci biskupství. Všichni občané jsou srdečně zváni.

Přítomní členové:  Mgr. Ondřej Havrda, Vlasta Špačková, Jiří Drahoňovský, Petr Šafář ml., Václav Richter

 1.  Žádosti o přidělení obecního bytu :
  – Andrea Maierová, Hnanice
  – Ladislava Pavlasová, Turnov
  Rada vzala žádosti na vědomí. Vzhledem k plnému obsazení DPS bude žádost evidována v pořadníku.
 2. Městský úřad Turnov zasílá:
  – závazné stanovisko se souhlasem s vyjmutím zemědělské půdy ze ZPF pro stavebníka – Obec Karlovice
  – oznámení o zahájení územního řízení stavba „ Cyklostezka Radvánovice – Borek, 1.etapa – stavebník Obec Hrubá Skála
  – výzvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce – stavebník Tomovy parky s.r.o.
  – oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání „Účelová komunikace Janův Kout“ – stavebník Obec Karlovice
 3. Krajský úřad Libereckého kraje zasílá
  – jmenování svého zástupce do konkurzní komise na ředitele M
  – informaci o vypsání dotačního titulu Podpora ochrany přírody a krajiny. Více informací na dotace.kraj-lbc.cz
 4. Investor Jiří Tykva žádá o vyjádření ke stavbě RD p.p.č. 639/30 k.ú. Karlovice. Souhlas je vydán, stavba se nachází v zastavěném území obce.
 5. Belontis Design s.r.o. ( pořadatel Sedmihorského léta) žádá o přidělení dotace na propagaci akce. Rada rozhodla o přidělení dotace ve výši 25 000,- Kč.
 6. Česká školní inspekce jmenuje svého zástupce do konkurzní komise na ředitele MŠ.
 7. Krajská veterinární správa zasílá nařízení rušící opatření mající zabránit šíření ptačí chřipky kolem ohniska v Kacanovech.
 8. Dne 1.3.2017 proběhlo jednání se zástupci České pošty s.p., obec dostala nabídku převzít pobočku pošty v Radvánovicích ve formě Pošty partner. Obec by v současné situaci jen velmi obtížně zajišťovala personální obsazení pobočky. Je preferováno zachování současného stavu, případně při personálních změnách na obecním úřadě je možné zvažovat začlenění pobočky do organizační struktury obecního úřadu.
 9. Tělovýchovná jednota Český ráj žádá o přidělení dotace na zajištění provozních nákladů při úklidu Skalního města. Rada rozhodla o přidělení dotace ve výši 10000,-Kč
 10. Dne 28.3.2017 proběhlo jednání všech zainteresovaných k problematice plánované rekonstrukce propustku na I/35 lokalita Hurtík. Vznikla komplikovaná situace s možnými objízdnými trasami, částečným nebo úplným uzavřením silnice I/35. Obec bude preferovat zkrácení času, po který bude osada Radvánovice stavebními pracemi a uzavírkami dotčena.
 11. SaM silnice a mosty a.s.žádá o vyjádření k plánované objížďce způsobené opravou mostu v Rovensku p.T. ( Podtýn). Objízdná trasa je plánována po silnici I/35 na Turnov. Obec Karlovice upozornila na plánovanou rekonstrukci propustku na I/35 lokalita Hurtík.
 12. Firma NEOGENIA nabízí spolupráci v oblasti mobilního rozhlasu. Dle Rady nebyla předložena nabídka, která by byla finančně zajímavější než stávající stav.
 13. Firma ViktoriaPlay zasílá povinné vyúčtování z provozování výherního hracího automatu. Tržba za rok 2016 z VHP byly 264377.- Kč.
 14. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zasílá seznam pozemků v k.ú. Karlovice, které nemají řádně identifikované majitele. Seznam je k nahlédnutí na OÚ nebo http://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-2140-0-85/
 15. Agentura ochrany přírody zasílá
  – rozhodutí o zrušení ochrany 21 ks památných stromů v Arboretu Bukovina
  – rozhodnutí o povolení výjimky ochrany stromořadí v CHKO Český ráj, jedná se o údržbu některých stromořadí sousedících se rekonstruovanými lesními cestami, výjimka se uděluje Lesům ČR.
  – oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o Přírodní rezervaci Bažantník
 16. Centrum pro zdravotně postižené LK žádá o příspěvek na provoz. Organizace zajišťuje péči pro občany obce Karlovice. Rada rozhodla o přidělení dotace ve výši 12000,-Kč.
 17. Rada obce dle § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako zástupce zřizovatele Mateřské školy Sedmihorky příspěvkové organizace, rozhodla o vyhlášení konkurzu na ředitele (ku) Mateřské školy Sedmihorky příspěvkové organizace.
 18. Pozice ředitele (ky) MŠ Sedmihorky nebyla obsazena, neboť do konkurzu konaného v dubnu 2017 se nepřihlásil jediný uchazeč. Bude vyhlášen další konkurz viz bod 17. Žádáme všechny občany mající tip na možné adepty na tuto pozici, aby předali informaci na obecní úřad.
 19. FK Sedmihorky z.s., požádal o změnu nájemní smlouvy na sportovní areál Sedmihorky. Změnu smlouvy si vyžadují dotační podmínky MŠMT. Rada žádost projednala a schvaluje změnu ve smyslu prodloužení nájemní smlouvy o dalších15 let a úpravu podmínek pro vypovězení smlouvy.
 20. Horolezecký festival Český ráj žádá příspěvek na uskutečnění festivalu v roce 2017. Rada rozhodla o přidělení dotace ve výši 5000,- Kč
 21. Včelařský spolek pro Mladou Boleslav a okolí z.s. žádá příspěvek na provoz. Rada rozhodla o přidělení dotace ve výši 5000,-Kč
 22. Firma Eliprom s.r.o. žádá o vyjádření k přípojce kNN na parcele p.č.639/30 k.ú. Karlovice. Bylo vydáno souhlasné stanovisko.
 23. Firma BIMONT s.r.o. žádá o vyjádření k přípojce kNN na parcele p.č 1095/1. k.ú. Karlovice. Bylo vydáno souhlasné stanovisko.
 24. Rada obce schvaluje smlouvu o právu stavebníka provést stavbu. Stavba bude provedena na p. p.č. 1121 investor Ing. Jan Pozdníček, Sedmihorky 28.
 25. Klub přátel železnic Českého ráje žádá o příspěvek na provoz parních vláčků v Českém ráji. Rada rozhodla o přidělení dotace ve výši 5000,- Kč
 26. Ministerstvo vnitra zasílá posouzení zákonnosti obecně závazné vyhlášky 2/2016. Vyhláška byla přepracována a schválena na zasedání zastupitelstva obce 2/2017.
 27. VZP ČR zasílá zprávu z kontroly plateb pojistného na veřejném zdravotním pojištění. Je konstatováno, že ke dni 1.3.2017 není evidován nedoplatek.
 28. Mikroregion Český ráj žádá příspěvek na provoz cyklobusů v turistické sezoně 2017. Rada rozhodla o přidělení dotace ve výši 6000,-Kč
 29. Krajská hygienická stanice LK zasílá návrh Monitorovacího kalendáře pro koupací sezónu 2017, týká se rybníku Bažantník
 30. Ministerstvu vnitra je zasláno vyjádření týkající se skladebnosti správní struktury státu v ORP Turnov ( otázka vzniku nového okresu Turnov ???, přičlenění Turnovska k Liberci ???, přičlenění Turnovska k Semilům???). Obec Karlovice má platné usnesené Zastupitelstva obce Karlovic ze dne 23.6.2016, ve kterém podporuje vznik okresu Turnov. Město Semily zasílá své stanovisko k danému problému, podporuje vyšší samostatnost města Turnov a přičlenění celého ORP Turnov do okresu Semily.
 31. Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy zasílá dopis, ve kterém vyjadřuje podporu a spolupráci v tlaku na Ministerstvo pro místní rozvoj s cílem znovu podporovat dotačním titulem vznik a obnovu mateřských škol.

Přítomní členové:  Mgr. Ondřej Havrda, Vlasta Špačková, Jiří Drahoňovský, Petr Šafář ml., Václav Richter

 1. Žádosti o přidělení obecního bytu :
  – Eva Šonská, Radvánovice 3
  – Libuše Neshybová, Rovensko pod Troskami
  – Zbyněk Kratochvil, Praha
  – Chmeliková Jana
  Rada vzala žádosti na vědomí. Vzhledem k plnému obsazení DPS bude žádost evidována v pořadníku.
 2. Městský úřad Turnov zasílá:
  – společný souhlas na novostavbu rodinného domu – stavebník Petr Prokopec
  – rozhodnutí o umístění stavby – chodník Doubravice – stavebník Obec Hrubá Skála
  – zastavení řízení – vrtaná studna – stavebník Jaromír Kysela
  – výzvu k doplnění – účelová komunikace Janův Kout – stavebník Obec Karlovice
  – výzva k doplnění – Mateřská škola Sedmihorky – stavebník Obec Karlovice
 3. Krajský úřad Libereckého kraje zasílá
   – oznámení o zahájení dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2016. Kontrola bude provedena 8.3.2017. Prosíme občany, aby svoji případnou návštěvu obecního úřadu odložili na jiný den. Děkujeme.
  – žádost o informaci týkající se hrobů vysídleného německého obyvatelstva. (V k.ú. Karlovice se takovýto typ hrobů nenachází.)
  – stavební povolení na stavbu „ I/35 Radvánovice – propustek“ stavebník ŘS
  – změnu autobusové linky 540 370 Liberec – Brno. Dojde k novému zastavení autobusu v zastávkách Sedmihorky a Radvánovice od 5.3.2017.

    pracovní dny a sobota neděle sobota neděle
  Liberec 9:30 13:35 14:35 17:55
  Turnov Terminál 9:55 14:00 14:10 17:30
  Sedmihorky 10:00 14:05 13:56 17:16
  Radvánovice 10:02 14:07 13:54 17:14
  Hradec Králové 11:20 15:25 12:40 16:00

  – rozhodnutí ve věci napadení územního rozhodnutí elektrické přípojky stavebník p. Malý. Územní rozhodnutí napadl pan Ing. Nosek. Odvolací orgán ( Krajský úřad LK ) námitku zamítl.
  – žádost o aktualizaci sítě vodárenských zařízení a plánované výstavby

 4. Včelařský spolek pro Mladou Boleslav a okolí z.s. žádá příspěvek na provoz. O případné výši příspěvku rozhodne rada po schválení rozpočtu na rok 2017.
 5. Horolezecký festival Český ráj žádá příspěvek na uskutečnění festivalu v roce 2017. O případné výši příspěvku rozhodne rada po schválení rozpočtu na rok 2017.
 6. Lesy ČR informují o plánu těžby na k.ú. Karlovice a o plánovaných akcích. Bude provedena rekonstrukce cesty Pelešanská ( za autocampem Sedmihorky) v období jaro 2017 a cesty Prokopská ( Lázně Sedmihorky – Osudová) podzim 2017. S těmito rekonstrukcemi je spojena těžba kolem těchto komunikací. Významně bude také káceno v areálu Arboreta Bukovina. Těžba je vyžádána havarijním stavem stromů. Bude provedena celková obnova areálu s výsadbou nových stromů.
 7. Euroregion Nisa zasílá informaci o členském příspěvku na rok 2017 ve výši 3830.-Kč.
 8. Ministerstvo vnitra ČR posuzuje zákonnost vyhlášky č.2/2016 ( o rušení nočního klidu) obce Karlovice. Zatím nebylo vydáno stanovisko.
 9. Firma ELMOS Liberec s.r.o. žádá vyjádření k výměně úsekového vypínače v lokalitě Sedmihorky u Motelu Even a Roudný u sila. Je vydáno souhlasné stanovisko.
 10. Ředitelství silnic a dálnic ČR zasílá informaci o možnosti úpravy křižovatky I/35 – Zelená cesta. Případná úprava musí vzejít z podnětu Libereckého kraje. ŘSD je pouze správce majetku. V dané věci bude dále jednáno.
 11. Finanční úřad pro Liberecký kraj ÚzP v Turnově informuje o rozšíření pracovní doby v období 27.3. – 3.4.2017 viz vývěsky. Občané mají možnost zažádat o údaje k zaplacení daně z nemovitých věcí prostřednictvím emailu viz. nástěnka.
 12. Ministerstvo vnitra uspořádalo dne 15.2.2017 jednání se zástupci obcí ORP Turnov. Byly předloženy návrhy na uspořádání státního uspořádání v lokalitě Turnov ( vznik okresu Turnov). Bližší informace budou podány na jednání zastupitelstva obce dne 2.3.2017.
 13. Firma Aqua ČR předkládá vyúčtování nákladů za správu vodovodů v k.ú. Karlovice. Celkový výsledek je ztráta 99 473.- Kč. Rada doporučí zastupitelstvu obce ponechání stávající ceny pro tento rok a zvážení navýšení ceny od 1.1.2018.
 14. Státní veterinární správa vyhlašuje v k.ú. Karlovice pásmo dozoru s ohledem na výskyt ptačí chřipky v obci Mašov. Veškeré informace jsou zveřejněny na vývěskách a webu obce.
 15. Rada obce projednala návrh rozpočtu na rok 2017. O rozpočtu rozhodne zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 2.3.2017.
 16. Rada obce dle § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako zástupce zřizovatele Mateřské školy Sedmihorky příspěvkové organizace, rozhodla o vyhlášení konkurzu na ředitele (ku) Mateřské školy Sedmihorky příspěvkové organizace.
 17. Spolek Lungta žádá o připojení k mezinárodní kampani „ Vlajka pro Tibet“ Rada dlouhodobě zastává názor, že obec nemá zasahovat do mezinárodní politiky. Toto je výsadou Vlády ČR. Občané se mohou samostatně připojit k této akci a projevit svoji vůli.
 18. Česká pošta s.p. zasílá informativní dopis o plánech na vytvoření Pošty Partner v naší obci. Očekáváme zahájení jednání o případné angažování obce v projektu.
 19. Hasičský záchranný sbor LB provedl kontrolu krizového řízení obce. Nebyly shledány závady.
 20. Obec Karlovice a Město Semily společně vyvolaly jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Jedná se o dotace na mateřské školy.  
 21. Agentura ochrany přírody zasílá rozhodnutí o:
  – zahájení řízení o udělení výjimky a umožnění ošetření a obnovu stromořadí v CHKO Český ráj, jedná se o dubovou alej podél cesty Pelešanská
  – zahájení řízení o zrušení ochrany 21 ks památných stromů v Arboretu Bukovina, stromy jsou v havarijním stavu.

Přítomní členové:  Mgr. Ondřej Havrda, Vlasta Špačková, Jiří Drahoňovský, Petr Šafář ml., Václav Richter

 1. Rada schválila z předložených nabídek výběr nájemce na nebytové prostory č.p. 52 Sedmihorky ( obchod Karlovice) paní Ludmilu Švedovovou. S paní Švedovovou bude podepsána smlouva o pronájmu objektu č.p. 52 Sedmihorky od 1.3.2017.

OBEC KARLOVICE

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014

o místním poplatku ze vstupného

Zastupitelstvo obce Karlovice se na svém 19. zasedání dne 15. května 2014 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 • Obec Karlovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze vstupného (dále jen „poplatek“).
 • Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).[1]

 

Čl. 2

Předmět poplatku a poplatník

 • Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.[2]
 • Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.[3]

 

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

 • Poplatník je nejpozději 15 dnů před konáním akce povinen ohlásit správci poplatku druh akce, datum, hodinu a místo jejího konání, výši vstupného, případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti.
 • V ohlášení poplatník dále uvede jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka.[4]
 • Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[5]
 • Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[6]
 • Do 10 dnů po skončení akce je poplatník povinen ohlásit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.

 

Čl. 4

Sazba poplatku

Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:

 1. kulturní akci a sportovní akci ………………………… 5 %,
 2. prodejní akci a reklamní akci…………………………20 %,

 

Čl. 5

Splatnost poplatku

 Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne skončení akce.

 

Čl. 6

Osvobození a úlevy

 • Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejné prospěšné účely.[7]
 • Od poplatku se dále osvobozují:
  1. obec Karlovice,
  2. akce, jež jsou plně nebo částečně dotovány z rozpočtu obce Karlovice.

 

Čl. 7

Navýšení poplatku

 • Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[8]
 • Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[9]

 

Čl. 8

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku ze vstupného, ze dne 3. března 2011.

 

 

Čl. 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

 

 

 

 

 

            ……………………………..                                                       ……………………………………

                Alena Cvrčková                                                                Vlasta Špačková

                 místostarostka                                                                          starostka

 

 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 20.5.2014

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

 

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 16.6.2014

[1]              § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2]              § 6 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3]              § 6 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4]              § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

[5]              § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[6]              § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[7]              § 6 odst. 1 věta poslední zákona o místních poplatcích

[8]              § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[9]              § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích