Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Aktuality

Pro případné zájemce jsme připravili dokumentaci potřebnou pro zaregistrování jako kandidáta do voleb do Zastupitelstva obce Karlovice.  Každý kandidát musí odevzdat na Městský úřad v Turnově ” Kandidátní listinu”, “Prohlášení kandidáta”, “Petici”. Na petici musí být minimálně 31 podpisů. Kandidát si nesmí podepsat kandidátní listinu sám.

VYPLNĚNÉ VZORY

Kandidátní listina – VZOR

Prohlášení kandidáta – VZOR

Petice – vzor

DOKUMENTY PRO VYPLNĚNÍ

Kandidátní listina – DOC

Prohlášení kandidáta – DOC

Petice

DOKUMENTY V PDF

Kandidátní listina – pdf

Prohlášení kandidáta – PDF

Petice – pdf

U S N E S E N Í

z  22. zasedání  zastupitelstva Obce Karlovice,  konaného dne  14. června 2018 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e :

 1. Bez výhrad Závěrečný účet Obce Karlovice za rok 2017.
 2. Účetní závěrku za rok 2017 v předloženém znění.
 3. V souladu s ust. §67 a §68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovení počet členů zastupitelstva Obce Karlovice na volební období 2018 – 2022 na 15 členů.
 4. Rozpočtovou změnu č. 2/2018.
 5. Prodej části pozemku p.p.č. 776 k.ú. Karlovice paní Soně Erbanové za částku 35,- Kč/m2.
 6. Stanovení výše nájemného za podlahovou plochu v obecních bytech na částku 42,-  Kč/m2.
 7. SMLOUVU O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE –
  SLUŽEBNOSTI  č. IV-12-4014129/VB/01

b/  n e s c h v a l u j e :

 1. Obecně závaznou vyhlášku č.1/2018 o stanovení místního koeficientu pro daň z nemovitých věcí.
 2. Stažení žaloby ve věci zrušení spoluvlastnictví s Ing. Noskem p.p.č 1141/52, 1131/2, 1115 k.ú. Karlovice.
 3. Úpravu usnesení č. 10 ze dne 23. června 2016 o zřízení okresu Turnov
 4. Záměr prodeje pozemku 300/3 a 301/1 k.ú. Karlovice

  c/  b e r e  n a  v ě d o m í :

 1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice za rok 2017

  d/  u k l á d á   R a d ě  o b c e  a  s t a r o s t o v i:

 1. Zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise.
 2. Nepodávat odvolání proti opravě chyby v údajích katastru nemovitostí p.p.č. 126/2 k.ú. Karlovice.
 3. Sepsáním a podpisem smlouvy s paní Soňou Erbanovou na část pozemku p.p.č. 776 k.ú. Karlovice. Kupující uhradí geometrické zaměření stávajícího stavu, zápis do katastru nemovitostí. Kupující získá část pozemku tak, aby nebyla přerušena parcela p.č. 776 k.ú. Karlovice a vyvolat jednání o p.p.č. 313/6, 313/8, 313/7 k.ú. Karlovice.
 4. Úpravou nájemních smluv, tak aby byly v souladu s platnou legislativou.
 5. Zajištěním příprav pro možnost podání dotace na výstavbu MŠ v rámci IROP.

 

Jiří Drahoňovský                                                                               Vlasta Špačková
Tomáše Kylouška                                                                             Václava Richtera
                                                    Mgr. Ondřej Havrda


Zápis

z 22. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 14. června 2018 na Obecním úřadu Karlovice

Zasedání obce řídil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 12 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

Přítomni: p.Mgr. Havrda, pí. Segečová,, p. Kobrle, pí. Vítková, p. Drahoňovský, p. Cvrček, pí.Bc. Hájková, p. Kyloušek, pí. Špačková,, p. Richter, p. Bajer, p.Ing. Šťastný   

Omluveni:  p. Šafář ml., p. Šafář st., pí. Richterová

Neomluveni:

Přítomni: 4 občané

 

Pro jednání byl navržen následující program (program doplněn o 10-14):

 1. zahájení
 2. zpráva o činnosti rady obce
 3. závěrečný účet obce za rok 2017
 4. zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice za rok 2017
 5. ustanovení počtu zastupitelů pro volební období 2018-2022
 6. rozpočtová změna 2/2018
 7. prodej části pozemku p.p.č. 776 k.ú. Karlovice
 8. stanovení výše nájmu v obecních bytech
 9. stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitého majetku
 10. smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-4014129/VB/01
 11. dotace na výstavbu MŠ v rámci IROP
 12. stažení žaloby ve věci zrušené spoluvlastnictví
 13. skladebnost – okres Turnov
 14. záměr prodeje pozemku 300/3 a 301/1 v k.ú. Karlovice
 15. diskuse
 16. usnesení, závěr

 

pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zasedání zastupitelstva zahájil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: pí. Vítková, p. Bajer

Ověřovateli zápisu budou: p. Kyloušek, p. Richter

Zapisovatelkou bude p. Hájková

pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zpráva o činnosti rady obce

 

 1. Závěrečný účet obce za rok 2017

– schvaluje bez výhrad

pro 12     proti 0     zdržel se 0

– účetní uzávěrka 2017 – při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky

pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice za rok 2017

– zastupitelstvo bere na vědomí

 

 1. Ustanovení počtu zastupitelů pro volební období 2018-2022

– stávající počet 15 zastupitelů

pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Rozpočtová změna 2/2018

      pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Prodej části pozemku p.p.č. 776 k.ú. Karlovice

      – 35 Kč/m2

      pro 11     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Stanovení výše nájmu v obecních bytech

      – 35Kč/m2 nyní, nájemné se může zvednout až na  42Kč/m

– dva návrhy 40Kč/mnebo 42Kč/m2

 

–  40Kč/m2

      pro 4     proti 0     zdržel se 8

– 42Kč/m2

      pro 10     proti 1     zdržel se 1

 

 1. Stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitého majetku

      – Obecně závazná vyhláška č.1/2018 o stanovení místního koeficientu pro daň z nemovitých věcí

pro 0     proti 12     zdržel se 0

 

 1. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-4014129/VB/01

pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Dotace na výstavbu MŠ v rámci IROP

      – smlouva na 20000Kč bez DPH na přípravné práce

      pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Stažení žaloby ve věci zrušené spoluvlastnictví

– žádá 150tis. Kč za odprodej

– přijdeme o soudní výlohy

– počkat na výrok soudu 17. července 2018

– stáhnout žalobu 

      pro 0     proti 11     zdržel se 0                       (odešla p. Hájková 19:30)

 

 1. Skladebnost – okres Turnov

–  úpravu usnesení ze dne 23.6.2016

      pro  0     proti 10     zdržel se 0                      (odešel p. Bajer 19:35)

 

 1. Záměr prodeje pozemku 300/3 a 301/1 v k.ú. Karlovice

       pro 0     proti 10     zdržel se 0    (odešel p. Kyloušek 19:50)

 

 1. Diskuze

Usnesení přečetla p. Špačková

pro 9     proti 0     zdržel se 0

 

Zastupitelstvo ukončeno v 20:30.                                             Karlovice dne 14.6.2018

Mgr. Ondřej Havrda  starosta

 

Ověřovatelé zápisu:

 1. Kyloušek
 2. Richter

Zapsala:

Jana Hájková

V úterý 26.6.2018, po celý den, bude uzavřena voda v zadních Radvánovicích, z důvodu rekonstrukce vodovodního řádu. Vzhledem ke komplikovanosti opravy jsou možné odstávky v celé osadě Radvánovice.

V úterý 26.6.2018 od 11:00 do 14:00, bude plánovaně upouštěn plyn z rekonstruované části plynovodu u sila Roudný. Postup se vyznačuje hlučností a zápachem plynu, vše je prováděno pod dozorem odborné firmy.

Zabraňte úhynu včel a ostatních živočichů.

Albert Einstein jednou údajně řekl, že až vymřou včely, lidstvo je přežije o čtyři roky. Bez opylení nebude úroda, zvířata pojdou hlady a lidé s nimi.
Takto to bohužel dopadá, když si chcete zachránit stromy chemickým postřikem a neuvědomíte si, že tím zabíjíte včely, ale nejen včely, ale i veškerý hmyz. V přírodě je spousta různého hmyzu, který pomáhá s opylením rostlin. Tento hmyz je součástí potravního řetězce dalším živočichům, jako jsou ptáci. Totéž platí i při používání herbicidů při hubení plevelů na zahrádkách. Hlavně účinná látka „glyfosfát“ obsažený ve většině přípravků na hubení plevelů. https://www.margit.cz/roundup-ohrozuje/
Prosíme Vás o ohleduplnost, a když už jste přesvědčeni, že to bez chemického postřiku nejde, nestříkejte během dne, ale až večer, ( po západu slunce, ale max. do 23 hod.) kdy už včely nepracují. Bez nich Vám stejně stromy nezarodí!

Toto je apel hlavně na zahrádkáře, kteří používají různé herbicidy v nekontrolované koncentraci a dávkování. U profesionálních zemědělců je situace lepší, tam se používá kontrolovaná dávka na 1m2.

 
Všem děkují za pochopení místní včelaři.

U S N E S E N Í
z 21. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 23. května 2018 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/ s c h v a l u j e :
     1) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace s Mikroregionem Český ráj

b/ bere na vědomí :
    1) Všeobecné informace a informace probíhajících akcích.
    2) Bere na vědomí jmenování pana Mgr. Zbyněk Neumann pověřencem ve smyslu Nařízení                                                        
         EU č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016.

c/ u k l á d á Radě obce a starostovi:
    1) Zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise.

Tomáš Kylouška                                                                                                                        Václav Richtera

                                                                         Mgr. Ondřej Havrda

 

Zápis

z 21. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 23. května 2018 na Obecním úřadu Karlovice

 

Zasedání obce řídila místostarostka pí. Špačková.

Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 13 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

Přítomni: pí. Segečová,, p. Kobrle, pí. Vítková, p. Šafář st., p. Ing. Šťastný,  p. Cvrček, pí.Bc. Hájková, p. Kyloušek, pí. Špačková, p. Šafář ml., p. Bajer, p. Drahoňovský, p. Richter   

Omluveni:  p.Mgr. Havrda,  pí. Richterová

Neomluveni:

Přítomni:  2 občani

 

Pro jednání byl navržen následující program (doplněn o bod 3):

 1. zahájení
 2. veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace s Mikroregionem Český ráj
 3. GDPR
 4. diskuse, usnesení, závěr

 

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zasedání zastupitelstva zahájila paní místostarostka Vlasta Špačková.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: p. Bajer, pí. Vítková

Ověřovateli zápisu budou: p. Kyloušek, p. Richter

Zapisovatelkou bude p. Hájková

 

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace s Mikroregionem Český ráj

– obec získá 180 tis. Kč na opravu komunikací

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

– pověřenec Mgr. Zbyněk Neumann

– koordinátor Mgr. Ondřej Havrda

– zastupitelstvo bere na vědomí

 

 1. diskuse

příští zastupitelstvo 14.6.2018

– komunální volby 5.- 6. 10.2018

 

Usnesení přečetl p. Bajer

 

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

Zastupitelstvo ukončeno v 17:55                                 Karlovice dne 23.5.2018

Mgr. Ondřej Havrda – starosta

Ověřovatelé zápisu:    p.Kyloušek       p. Richter

Zapsala:     Jana Hájková