Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Aktuality

U S N E S E N Í
z 11. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 12. března 2020 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/ s c h v a l u j e :
1) Schodkový rozpočet na rok 2020 – příjmy ve výši 19 411 580,- Kč
– příjmy včetně dotací 21 375 191,-Kč
  příjmy celkem včetně financování 30 876 700,- Kč
– výdaje ve výši 28 927 241,- Kč
   výdaje celkem včetně financování 30 876 700,- Kč
2) Dotační titul dle předložených dokumentů určený k poskytování individuálních dotací na výstavbu DČOV, financovaný z rozpočtu obce Karlovice.(max. výše dotace 40 000,-Kč/ )
3) Prodej pozemku st.p.č. 273/3 k.ú Karlovice za cenu 500 Kč/m2. Kupujícím je Autocamp – Sedmihorky veřejná obchodní společnost.
4) Přistoupení obce Karlovice do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv ČR.
5) Dotační titul dle předložených dokumentů určený k poskytování individuálních dotací na hygienické rozbory a vyčištění studní sloužících k zásobení domácností pitnou vodou, financovaný z rozpočtu obce Karlovice. (max. výše dotace 50 000,-Kč/ )
6) Přijetí daru od pana Aloise Trakala, Radvánovice 34 a to parcely p.č. 1141/55 v k.ú. Karlovice dle GP č. 903-9/2020.
7) Předloženou cenovou nabídku na akci „Výměna oken v domě č.p. 107 Radvánovice“. Vzhledem k typu zakázky je využito možnosti popsané ve vnitřní směrnici obce č. 15 a není poptáváno více uchazečů.
8) Předloženou cenovou nabídku na akci „Projektová dokumentace Zelená cesta“. Vzhledem k typu zakázky je využito možnosti popsané ve vnitřní směrnici obce č. 15 a není poptáváno více uchazečů.

b/ bere na vědomí :
1) Všeobecné informace a informace o probíhajících akcích.

c/ u k l á d á Radě obce a starostovi:
1) Zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise.
2) Vypsat dotační titul na DČOV dle schválené dokumentace.
3) Podepsat smlouvu na prodej pozemku p.st.č. 273/3 k.ú. Karlovice.
4) Vyplnit a podepsat přihlášku SMS ČR.
5) Vypsat dotační titul na rozbory a vyčištění studní dle schválené dokumentace.
6) Podepsat darovací smlouvu na pozemku p.p.č. 1141/55 k.ú. Karlovice.
7) Podepsat smlouvu na provedení prací „Výměna oken v domě č.p. 107 Radvánovice“ s vybranými dodavateli.
8) Podepsat smlouvu na provedení prací „Projektová dokumentace Zelená cesta“ s vybraným dodavatelem

Vítězslav Hlubuček                                                                   Miroslav Kobrle

                                                  Mgr. Ondřej Havrda

 

Zápis

z 11. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 12. března 2020 na Obecním úřadu Karlovice

 

Zasedání obce řídil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 11 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

Přítomni: p. Mgr. Havrda, p. Kobrle, pí.Bc. Hájková, pí. Špačková, p. Hlubuček, p. Ing. Šťastný, p. Šafář st., pí. Vítková, pí. Richterová, pí. Segečová,  p. Richter, p. Drahoňovský (přišel 17:20) 

Omluveni:  p. Staněk, p. Šafář ml., p. Ing. Švejda

Neomluveni:  

Přítomni:         2 občani

 

Pro jednání byl navržen následující program (program doplněn p. Havrdou o body 6-10):

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady obce
 3. Rozpočet na rok 2020
 4. Dotační titul ČOV
 5. Prodej pozemku 273/3 k.ú. Karlovice
 6. Členství obce v Sdružení místních samospráv ČR
 7. Dotační titul „Studna“
 8. Darovací smlouva pozemek p.p.č. 1141/55 k.ú. Karlovice
 9. Oprava oken bytového domu Radvánovice 107
 10. Projektová dokumentace „Zelená cesta“
 11. Diskuse, usnesení, závěr

 

pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zasedání zastupitelstva zahájil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: pí. Richterová, p. Šafář st.

Ověřovateli zápisu budou: p. Hlubuček, p. Kobrle

Zapisovatelkou bude pí. Hájková

pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zpráva o činnosti rady obce

      – byl vyvěšen na vývěskách a na webových stránkách

 

 1. Rozpočet na rok 2020

– bude vyvěšen na vývěskách a na webových stránkách

      – zastupitelstvo schvaluje schodkový rozpočet na rok 2020:

            příjmy včetně financování ve výši     30.876.700 Kč

                  výdaje ve výši                                    28.927.241 Kč

                  financování                                          1.949.459 Kč

      pro 12     proti 0     zdržel se 0

 1. Dotační titul ČOV

– dotační titul k poskytování individuálních dotací na výstavbu domácích čistíren odpadních vod

– dotace nebude určena pro novostavby a domy, kde se lze napojit na kanalizaci

– dotace ve výši 40 000 Kč bude proplacena po kolaudaci

– podmínky ČOV v dokumentaci

      pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Prodej pozemku 273/3 k.ú. Karlovice

– pozemek pod garáží v Autokempu, Autokemp nabídl cenu 500Kč/m2, rada doporučuje prodat

      pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Členství obce v Sdružení místních samospráv ČR

– poplatek OSA (Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním)

– cena 2500 Kč paušál + 2 Kč * 750 osob

       pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Dotační titul „Studna“

– dotační titul k poskytování individuálních dotací na hygienické rozbory a vyčištění studní sloužících k zásobení domácností pitnou vodou – max. 5 000Kč za rok

– tam, kde není veřejný vodovod

      pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Darovací smlouva pozemek p.p.č. 1141/55 k.ú. Karlovice

– přijetí daru

      pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Oprava oken bytového domu Radvánovice 107

– zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku na výměnu oken, je využito možnosti popsané ve vnitřní směrnici obce č.15 a není poptáváno více uchazečů

      pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Projektová dokumentace „Zelená cesta“

      – schvaluje cenovou nabídku, je využito možnosti popsané ve vnitřní směrnici obce č.15 a           není poptáváno více uchazečů

       pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Diskuse, usnesení, závěr

– p. Jakubec – u Sv. Jána zajistit skálu, jestli nepraská

– obnova aleje Volavec – Černý Háj

– p. Richter  se ptá na cenu vody – p. Plichta ještě nedodal

 

Usnesení přečetla pí. Richterová.

pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

Zastupitelstvo ukončeno v 19:40.                                             Karlovice dne 12.3.2020

Mgr. Ondřej Havrda – starosta

Ověřovatelé zápisu:     p. Hlubuček,  p. Kobrle

Zapsala: pí. Hájková

Vážení občané,
vzhledem k hektické situace najdete všechny relevantní dokumenty týkající se opatřeních směřujícím k potlačení pandemie koronaviru na úřední desce obce.

Obecní úřad a jeho zaměstnanci jsou Vám k dispozici na mailu obec@karlovice-sedmihorky.cz nebo telefonu 604 787 141.

Velmi rádi Vám pomůžeme, ale prosím dbejte na svoje i naše zdraví.

Děkujeme.
Mgr. Ondřej Havrda – starosta

U S N E S E N Í

z  10. zasedání  zastupitelstva Obce Karlovice,  konaného dne  13. února 2020 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e : 

 1. Výzva k podání nabídky s názvem „Služby provozovatele na akci Provozování Obecního vodovodu v obci Karlovice“
 2. Dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů s obcí Hrubá Skála
 3. Dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů s Vodohospodářským sdružením Turnov.
 4. Návrh Služební provozní smlouvy k provozování obecního vodovodu v obci Karlovice.
 5. Úpravu rozpočtového provizoria v bodě 3. c) jsou doplněny následující akce.
  výstavba odpady …………………950 000.- Kč
  materiál fotbal ……………………100 000.- Kč
  plot …………………………………………40 000.- Kč
  doplnění projektu Hrobka…………50 000.- Kč
  oprava voda Bowling ………………..30 000.- Kč
 6. Dohodu o změně katastrální hranice města Rovensko pod Troskami a obce Karlovice, ve které dochází ke zmenšení katastrálního území Štěpánovice u Rovenska pod Troskami o parcely p.č. 507/2, 500/2 a 944/8. Výměra katastrálního území obce Karlovice bude o parcely p.č. 507/2, 500/2 a 944/8 zvětšena.
 7. Smlouva o zřízení věcného břemena služebnosti p.p.č. 1293/61 a 1594/15 k.ú. Karlovice se Státním pozemkovým úřadem.
 8. Trasu průjezdu Rally Bohemia 2020.

b /  b e r e  n a v ě d o m í : 

 1. Rozpočtové opatření 6/2019

 c/  u k l á d á   R a d ě  o b c e  a  s t a r o s t o v i:

 1. Zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise.
 2. Zveřejnit návrh prodeje pozemku p. st. č. 273/3 k.ú. Karlovice
 3. Připravit na další Zastupitelstvo obce prodej p.p.č. 768/9 k.ú. Karlovice.

 Jiří Drahoňovský                                                                              Václav Švejda  
                                                    Mgr. Ondřej Havrda

Zápis

z 10. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 13. února 2020 na Obecním úřadu Karlovice

Zasedání obce řídil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 15 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

Přítomni: p. Mgr. Havrda, p. Kobrle, pí.Bc. Hájková, pí. Špačková, p. Hlubuček, p. Ing. Šťastný, p. Drahoňovský, p. Šafář st., pí. Vítková, pí. Richterová, pí. Segečová, p. Staněk, p. Šafář ml., p. Ing. Švejda,  p. Richter 

Omluveni:   

Neomluveni:  

Přítomni:         5 občanů

Pro jednání byl navržen následující program (program doplněn p. Havrdou o body 7-10):

 1. Zahájení
 2. Výběrové řízení na provozovatele vodovodu
 3. Pozemek p.p.č. 768/7 k.ú. Karlovice
 4. Úprava rozpočtového provizoria 2020 (výdaje)
 5. Úprava katastrálního území Karlovice / Rovensko p.T.
 6. Smlouva o zřízení věcného břemene 1293/61 a 1594/15 k.ú. Karlovice
 7. Rally Bohemia
 8. Rozpočtové opatření 6/2019
 9. Komunikace „Polní cesta“
 10. Pozemek číslo st.p. 273/3
 11. Diskuse, usnesení, závěr

pro 15     proti 0     zdržel se 0

 1. Zasedání zastupitelstva zahájil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: pí. Špačková, p. Richter

Ověřovateli zápisu budou: p. Švejda, p. Drahoňovský

Zapisovatelkou bude pí. Hájková

pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Rally Bohemia

– 12.7.2020, stejná trasa jako loňský rok

pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Výběrové řízení na provozovatele vodovodu

– p. Plichta nás seznámil s výběrovým řízením

– tři dokumenty

 1. a) Výzva k podání nabídky (sektorová veřejná zakázka, bude zaslána min. 3 vybraným uchazečům + bude vyvěšena, 5 let provozovatel, kritérium – cena, můžeme zrušit bez udání důvodů )
 2. b) Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů (zajištění plynulé dodávky pitné vody, hlavní vodoměr – měření vody, jakost dodávané vody, cena předávané vody)
 3. c) Služební provozní smlouva (Vlastník – stanoví cenu vodného a stočného, vybírá vodné a stočné na obecní účet, ale provozovatele ekonom/ka připraví faktury, schvaluje plán obnovy na rok ve výši 100tis Kč, poskytuje součinnost, realizuje na své náklady plán obnov dle plánu, realizuje investice, platí provozovateli; Provozovatel (firma) – předkládá nabídku, zajišťuje dodávku vody, provádí údržbu+řeší havárie+zajištění náhradní dodávky vody, vede majetkovou evidenci, navrhuje provozní řád, provádí kontrolu kvality vody, komunikace s odběrateli, spolupracuje na tvorbě plánu obnov a investic, výměna vodoměrů, stanovisko ke stavbám (i vlastník), napojování za dohledu provozovatele)

      Výzva k podání nabídky

      pro 15     proti 0     zdržel se 0

      Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů

      s obcí Hrubá Skála

      pro 15     proti 0     zdržel se 0

      s Vodohospodářským sdružením Turnov

      pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

      Služební provozní smlouva

      pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Pozemek p.p.č. 768/7 k.ú. Karlovice

– cesta v areálu sila k nové prodejně

– rozdělen geometrickým plánem – 945 m2

– původně zamýšlena směna za pozemky 1224/21 (tréninkové hřiště u Bowlingu) a část cesty v Janově Koutě

– do příštího zastupitelstva zjistit ceny pozemků a poté nebude směna, ale prodej a koupě

 

 1. Úprava rozpočtového provizoria

– 950 tis. Kč – přístřešek na odpad za obchodem v Sedmihorkách

– 440 tis. Kč – provoz MŠ

– 100 tis. Kč – materiál na fotbal ( střídačky, sítě, lajnovačka)

– 40 tis. Kč – plot (mobilní okolo hasičárny, aby se zamezilo navážení nevhodného materiálu na čarodejnice)

– 50 tis. Kč – doplnění projektu na Hrobka

– 30 tis. Kč – oprava vodovodu Bowling

 

      pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Úprava katastrálního území

– zastupitelstvo schvaluje dohodu o změně katastrální hranice města Rovensko p.T. a obce Karlovice, ve které dochází ke zmenšení katastrálního území Štěpánovice u Rovenska pod Troskami o parcely p.č. 507/2, 500/2 a 944/8, katastrální území obce Karlovice bude o tyto parcely zvětšeno

 

      pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti p.p.č. 1293/61 a 1594/15 k.ú. Karlovice s Pozemkovým fondem

     

      pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Rozpočtové opatření 6/2019

– příjmy:    25 tis. Kč pojístná náhrada za poničený mostek a obrubníky v Sedmihorkách

                  16 200 Kč pojístná náhrada a doplatek za služební vozidlo

– výdaje:    6 tis. Kč peněžní dary – vítání občánků

                  22 tis. Kč veřejné osvětlení – el. energie

                  36 800 Kč snížení rezervy

                              3 965 923 Kč ČOV Radvánovice, změna zaúčtování-technické zhodnocení

                              50 tis. Kč zálohy na plyn a el. energii (bude přefakturováno MŠ)

 

– rada schválila a zastupitelstvo bere na vědomí

 

 1. Komunikace „Polní cesta“

– jednání s Policií ČR

– 3 etapy (odbočovací pruhy na Zelenou cestu, narovnání a rozšíření Zelené cesty na 8m, cesty „Polní“ široké 8m)

      – řešení – Polní cesta omezena rychlostí 30, bude jednosměrná, souběžná cesta s I35 nebude u    křižovatky na Zelenou cestu ústit, ale bude zaslepena

 

 1. Pozemek číslo st.p. 273/3 k.ú. Karlovice

      – v areálu autokempu, restitucí nevráceno, kvůli postavené garáži na tomto pozemku, proto         dostala pozemek obec

      – zveřejní se návrh prodeje pozemku

 

 1. Diskuse, usnesení, závěr

– 28.2. 2020 Honební společenstvo na myslivně

– 4.4. 2020 od 17 hodin bude promítání z cest pana Padrůňka

 

Usnesení přečetla pí. Špačková.

pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

Zastupitelstvo ukončeno v 21:00.
Karlovice dne 13.2.2020
Mgr. Ondřej Havrda – starosta

Ověřovatelé zápisu: Ing. Švejda , Drahoňovský
Zapsala: pí. Hájková