Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Aktuality

U S N E S E N Í

z  10. zasedání  zastupitelstva Obce Karlovice,  konaného dne  13. února 2020 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e : 

 1. Výzva k podání nabídky s názvem „Služby provozovatele na akci Provozování Obecního vodovodu v obci Karlovice“
 2. Dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů s obcí Hrubá Skála
 3. Dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů s Vodohospodářským sdružením Turnov.
 4. Návrh Služební provozní smlouvy k provozování obecního vodovodu v obci Karlovice.
 5. Úpravu rozpočtového provizoria v bodě 3. c) jsou doplněny následující akce.
  výstavba odpady …………………950 000.- Kč
  materiál fotbal ……………………100 000.- Kč
  plot …………………………………………40 000.- Kč
  doplnění projektu Hrobka…………50 000.- Kč
  oprava voda Bowling ………………..30 000.- Kč
 6. Dohodu o změně katastrální hranice města Rovensko pod Troskami a obce Karlovice, ve které dochází ke zmenšení katastrálního území Štěpánovice u Rovenska pod Troskami o parcely p.č. 507/2, 500/2 a 944/8. Výměra katastrálního území obce Karlovice bude o parcely p.č. 507/2, 500/2 a 944/8 zvětšena.
 7. Smlouva o zřízení věcného břemena služebnosti p.p.č. 1293/61 a 1594/15 k.ú. Karlovice se Státním pozemkovým úřadem.
 8. Trasu průjezdu Rally Bohemia 2020.

b /  b e r e  n a v ě d o m í : 

 1. Rozpočtové opatření 6/2019

 c/  u k l á d á   R a d ě  o b c e  a  s t a r o s t o v i:

 1. Zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise.
 2. Zveřejnit návrh prodeje pozemku p. st. č. 273/3 k.ú. Karlovice
 3. Připravit na další Zastupitelstvo obce prodej p.p.č. 768/9 k.ú. Karlovice.

 Jiří Drahoňovský                                                                              Václav Švejda  
                                                    Mgr. Ondřej Havrda

Zápis

z 10. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 13. února 2020 na Obecním úřadu Karlovice

Zasedání obce řídil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 15 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

Přítomni: p. Mgr. Havrda, p. Kobrle, pí.Bc. Hájková, pí. Špačková, p. Hlubuček, p. Ing. Šťastný, p. Drahoňovský, p. Šafář st., pí. Vítková, pí. Richterová, pí. Segečová, p. Staněk, p. Šafář ml., p. Ing. Švejda,  p. Richter 

Omluveni:   

Neomluveni:  

Přítomni:         5 občanů

Pro jednání byl navržen následující program (program doplněn p. Havrdou o body 7-10):

 1. Zahájení
 2. Výběrové řízení na provozovatele vodovodu
 3. Pozemek p.p.č. 768/7 k.ú. Karlovice
 4. Úprava rozpočtového provizoria 2020 (výdaje)
 5. Úprava katastrálního území Karlovice / Rovensko p.T.
 6. Smlouva o zřízení věcného břemene 1293/61 a 1594/15 k.ú. Karlovice
 7. Rally Bohemia
 8. Rozpočtové opatření 6/2019
 9. Komunikace „Polní cesta“
 10. Pozemek číslo st.p. 273/3
 11. Diskuse, usnesení, závěr

pro 15     proti 0     zdržel se 0

 1. Zasedání zastupitelstva zahájil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: pí. Špačková, p. Richter

Ověřovateli zápisu budou: p. Švejda, p. Drahoňovský

Zapisovatelkou bude pí. Hájková

pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Rally Bohemia

– 12.7.2020, stejná trasa jako loňský rok

pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Výběrové řízení na provozovatele vodovodu

– p. Plichta nás seznámil s výběrovým řízením

– tři dokumenty

 1. a) Výzva k podání nabídky (sektorová veřejná zakázka, bude zaslána min. 3 vybraným uchazečům + bude vyvěšena, 5 let provozovatel, kritérium – cena, můžeme zrušit bez udání důvodů )
 2. b) Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů (zajištění plynulé dodávky pitné vody, hlavní vodoměr – měření vody, jakost dodávané vody, cena předávané vody)
 3. c) Služební provozní smlouva (Vlastník – stanoví cenu vodného a stočného, vybírá vodné a stočné na obecní účet, ale provozovatele ekonom/ka připraví faktury, schvaluje plán obnovy na rok ve výši 100tis Kč, poskytuje součinnost, realizuje na své náklady plán obnov dle plánu, realizuje investice, platí provozovateli; Provozovatel (firma) – předkládá nabídku, zajišťuje dodávku vody, provádí údržbu+řeší havárie+zajištění náhradní dodávky vody, vede majetkovou evidenci, navrhuje provozní řád, provádí kontrolu kvality vody, komunikace s odběrateli, spolupracuje na tvorbě plánu obnov a investic, výměna vodoměrů, stanovisko ke stavbám (i vlastník), napojování za dohledu provozovatele)

      Výzva k podání nabídky

      pro 15     proti 0     zdržel se 0

      Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů

      s obcí Hrubá Skála

      pro 15     proti 0     zdržel se 0

      s Vodohospodářským sdružením Turnov

      pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

      Služební provozní smlouva

      pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Pozemek p.p.č. 768/7 k.ú. Karlovice

– cesta v areálu sila k nové prodejně

– rozdělen geometrickým plánem – 945 m2

– původně zamýšlena směna za pozemky 1224/21 (tréninkové hřiště u Bowlingu) a část cesty v Janově Koutě

– do příštího zastupitelstva zjistit ceny pozemků a poté nebude směna, ale prodej a koupě

 

 1. Úprava rozpočtového provizoria

– 950 tis. Kč – přístřešek na odpad za obchodem v Sedmihorkách

– 440 tis. Kč – provoz MŠ

– 100 tis. Kč – materiál na fotbal ( střídačky, sítě, lajnovačka)

– 40 tis. Kč – plot (mobilní okolo hasičárny, aby se zamezilo navážení nevhodného materiálu na čarodejnice)

– 50 tis. Kč – doplnění projektu na Hrobka

– 30 tis. Kč – oprava vodovodu Bowling

 

      pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Úprava katastrálního území

– zastupitelstvo schvaluje dohodu o změně katastrální hranice města Rovensko p.T. a obce Karlovice, ve které dochází ke zmenšení katastrálního území Štěpánovice u Rovenska pod Troskami o parcely p.č. 507/2, 500/2 a 944/8, katastrální území obce Karlovice bude o tyto parcely zvětšeno

 

      pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti p.p.č. 1293/61 a 1594/15 k.ú. Karlovice s Pozemkovým fondem

     

      pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Rozpočtové opatření 6/2019

– příjmy:    25 tis. Kč pojístná náhrada za poničený mostek a obrubníky v Sedmihorkách

                  16 200 Kč pojístná náhrada a doplatek za služební vozidlo

– výdaje:    6 tis. Kč peněžní dary – vítání občánků

                  22 tis. Kč veřejné osvětlení – el. energie

                  36 800 Kč snížení rezervy

                              3 965 923 Kč ČOV Radvánovice, změna zaúčtování-technické zhodnocení

                              50 tis. Kč zálohy na plyn a el. energii (bude přefakturováno MŠ)

 

– rada schválila a zastupitelstvo bere na vědomí

 

 1. Komunikace „Polní cesta“

– jednání s Policií ČR

– 3 etapy (odbočovací pruhy na Zelenou cestu, narovnání a rozšíření Zelené cesty na 8m, cesty „Polní“ široké 8m)

      – řešení – Polní cesta omezena rychlostí 30, bude jednosměrná, souběžná cesta s I35 nebude u    křižovatky na Zelenou cestu ústit, ale bude zaslepena

 

 1. Pozemek číslo st.p. 273/3 k.ú. Karlovice

      – v areálu autokempu, restitucí nevráceno, kvůli postavené garáži na tomto pozemku, proto         dostala pozemek obec

      – zveřejní se návrh prodeje pozemku

 

 1. Diskuse, usnesení, závěr

– 28.2. 2020 Honební společenstvo na myslivně

– 4.4. 2020 od 17 hodin bude promítání z cest pana Padrůňka

 

Usnesení přečetla pí. Špačková.

pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

Zastupitelstvo ukončeno v 21:00.
Karlovice dne 13.2.2020
Mgr. Ondřej Havrda – starosta

Ověřovatelé zápisu: Ing. Švejda , Drahoňovský
Zapsala: pí. Hájková

Zpráva krizového štábu Libereckého kraje:
Upozorňujeme obyvatele kraje na hrozící orkán o rychlosti až 145 km/h. Doporučujeme rodičům, aby v pondělí dne 10.2. nechali svoje děti doma. Hrozí zastavení dopravy, pády stromů a další komplikace v dopravě. Provoz škol bude v omezeném režimu zajištěn. Absence bude omluvena. Vaše bezpečnost je pro nás na prvním místě.
Krizové řízení LK z pověření hejtmana LK.

Pan Zdeněk Brožek odešel na svůj poslední výlet ve svém životě. Výlety a zájezdy pro obec a její občany organizoval po mnoho roků. V letech 1994 až 2006, tj. po tři volební období byl členem zastupitelstva Obce Karlovice a také členem rady obce.

Čest jeho památce

 

U S N E S E N Í
z 9. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 12. prosince 2019 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/ s c h v a l u j e :
1) Rozpočtové opatření 5/2019 ve výši změn 595 331,97 Kč.
2) Smlouva o smlouvě budoucí zřízení věcného břemena služebnosti č. 43/2019-36210/Ha
3) Smlouva s LK o dopravní obslužnosti 2020 – 2023
4) Smlouva o zřízení věcného břemena č. IV-12-4016438/VB/02
5) Obecně závaznou vyhlášku 1/2019 o místním poplatku ze psů
6) Obecně závaznou vyhlášku 2/2019 o místním poplatku z pobytu
7) Zřizovací listinu organizace: Mateřská škola Sedmihorky – příspěvková organizace s platností od 13.12.2019.
8) Smlouvu o výpůjčce s Mateřská škola Sedmihorky
9) Rozpočet Mateřské školy Sedmihorky p.o.
10) Rozpočtové provizorium na rok 2020
11) Neuvolněným členům Zastupitelstva obec Karlovice za výkon funkce odměny od 1.1.2020, za měsíc v následujících částkách:
       místostarosta: 20 300,- Kč
       člen rady : 2 500,- Kč
       předseda výboru/komise/zvláštního orgánu obce: 1500,- Kč
       člen výboru/komise/zvláštního orgánu obce: 1500,- Kč
       člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 1000,- Kč
12) Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č.j. UZSVM/HSM/2169/2019-HSMM
13) Smlouva o zřízení věcného břemene číslo 6DHM190…. na pozemku 1097/12 k.ú. Karlovice.
14) Smlouva o nájmu pozemku číslo 6DHM190….. pozemku 1097/12 k.ú. Karlovice

b/ b e r e n a v ě d o m í :
1) Kontrolní zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj v roce 2019.
2) Protokol o výsledku kontroly : Kontrola vykonaná u Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj v roce 2019.
3) Rozpočet Mikroregionu Český ráj na rok 2020.

c/ u k l á d á R a d ě o b c e a s t a r o s t o v i:
1) Zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise.
2) Schválit rozpočtové opatření č.6/2019 s potřebnými úpravami zahrnující skutečný stav k 31.12.2018. Výše jednotlivých úprav nesmí přesáhnout   100 000.- Kč, mimo položku opravy ČOV, kterou lze přesunout v rámci kapitoly.

Jana Segečová                                                                                                            Vlasta Špačková

                                                            Mgr. Ondřej Havrda

 

Zápis

z 9. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 12. prosince 2019 na Obecním úřadu Karlovice

Zasedání obce řídil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 13 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

Přítomni: p. Mgr. Havrda, p. Kobrle, pí.Bc. Hájková, pí. Špačková, p. Hlubuček, p. Ing. Šťastný, p. Drahoňovský,, p. Šafář st., pí. Vítková, pí. Richterová, pí. Segečová, p. Staněk, p. Šafář ml. 

Omluveni:   p. Ing. Švejda,  p. Richter (přijde později)

Neomluveni:  

Přítomni:        6 občanů

 

Pro jednání byl navržen následující program (program doplněn p. Havrdou o body 13-17):

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady obce
 3. Rozpočtová změna č. 5
 4. Závěrečná zpráva – Mikroregion Český ráj
 5. Informace o provozování vodovodu + vodojem
 6. Smlouva o smlouvě budoucí zřízení věcného břemena služebnosti č. 43/2019-36210/Ha
 7. Smlouva s Lib. Krajem o dopravní obslužnosti
 8. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-4016438-VB/02
 9. Obecně závazná vyhláška o poplatku za psa
 10. Obecně závazná vyhláška z ubytovací kapacity
 11. Zřizovací listina MŠ Sedmihorky
 12. Rozpočet MŠ Sedmihorky
 13. Rozpočtové provizorium
 14. Odměňování členů obecního zastupitelstva
 15. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č.j. UZSVM/HSM/2169/2019-HSMM
 16. Smlouva o zřízení věcného břemene č. 6DHM190 na pozemku 1097/12 k.ú. Karlovice
 17. Smlouva o nájmu pozemku č. 6DHM190 na pozemku 1097/12 k.ú. Karlovice
 18. Diskuse, usnesení, závěr

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zasedání zastupitelstva zahájil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: pí. Vítková, p. Šafář st.

Ověřovateli zápisu budou: pí. Špačková, pí. Segečová

Zapisovatelkou bude pí. Hájková

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zpráva o činnosti rady obce

– bude vyvěšen na vývěskách a na webových stránkách

 

 1. Rozpočtová změna č. 5

– příjmy:

dotace na hasiče 25 tis. Kč

MŠ dotace IROP na asistenku na 2 roky 350 tis. Kč

věcná břemena 20 tis. Kč

prodej pozemku 6 tis. Kč

tříděný odpad 27 tis. Kč

vratka za cestu Zdolce 167 tis. Kč

– výdaje:

čištění kanálů 350 tis. Kč

sněhové zábrany na MŠ 34 tis. Kč

dovybavení MŠ 250 tis. Kč

dotace MŠ na asistenku 350 tis. Kč

navýšení na sportovní areál 15 tis. Kč

hasičská dotace 25 tis. Kč

hasičská nádrž 130 tis. Kč

 

dar pro rodinu Třešňákových z Borku 30 tis. Kč

      pro 10     proti 0     zdržel se 3

      odhlasována první varianta 30 tis. Kč, proto se nehlasovalo pro druhou variantu 40 tis. Kč

 

 1. Závěrečná zpráva – Mikroregion Český ráj

      Kontrolní zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj v roce 2019 – zastupitelstvo bere na vědomí
      Protol o výsledku kontroly: Kontrola vykonaná u Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj v roce 2019 – zastupitelstvo bere na vědomí
      Rozpočet Mikroregionu Český ráj na rok 2020 – zastupitelstvo bere na vědomí

 

 1. Informace o provozování vodovodu + vodojem

– obec Hrubá Skála navrhuje stejnou cenu vody pro Hrubou Skálu a Karlovice

– schůzka 18.12.2019

– firma AQUA ČR prodlouží smlouvu o 4 měsíce

– výběrové řízení únor – březen 2019

– vodojem – Ing. Bláha předal zprávu

 

 1. Smlouva o smlouvě budoucí zřízení věcného břemena služebnosti č. 43/2019-36210/Ha

pro 12     proti 1     zdržel se 0

 

 1. Smlouva s Lib. Krajem o dopravní obslužnosti

– na roky 2020/2023

– 90 Kč/občan/rok

– 70 tis. Kč /rok

– 18:15 přišel p. Richter

pro 13     proti 0     zdržel se 1

 

 

 1. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-4016438-VB/02

pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Obecně závazná vyhláška o poplatku za psa

pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Obecně závazná vyhláška z ubytovací kapacity

pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zřizovací listina MŠ Sedmihorky

pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

Smlouva o výpůjčce (zahrnuje stavby a pozemky MŠ)

 pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Rozpočet MŠ Sedmihorky na rok 2020

– byl vyvěšen na webových stránkách

 pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Rozpočtové provizorium na rok 2020

– rozpočtové provizorium se stanovuje na 3 rozpočtové měsíce, tj. leden, únor a březen 2020, nejdéle však do doby schválení rozpočtu na rok 2020 zastupitelstvem obce Karlovice

– zastupiteltvo ukládá radě obce a starostovi schválit rozpočtové opatření č. 6/2019 s potřebnými úpravami zahrnující skutečný stav k 31.12.2019, výše jednotlivých úprav nesmí přesáhnout 100 000 Kč, mimo položku opravy ČOV, kterou lze přesunout v rámci kapitoly

pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Odměňování členů obecního zastupitelstva

– odměny zůstanou beze změny

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č.j. UZSVM/HSM/2169/2019-HSMM

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Smlouva o zřízení věcného břemene č. 6DHM190 na pozemku 1097/12 k.ú. Karlovice

pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Smlouva o nájmu pozemku č. 6DHM190 na pozemku 1097/12 k.ú. Karlovice

pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Diskuse, usnesení, závěr

– pluhování – Roudný Věma, zbytek p. Kolář z Rovenska

– pí. Špačková – povedlo se vymalovat poštu

– poděkování Včelařského spolku Mladá Boleslav za příspěvek

– poděkování p. Macháčka za podporu fotbalistů

 

Usnesení přečetla pí. Vítková.

pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

Zastupitelstvo ukončeno v 19:40.
Karlovice dne 12.12. 2019

Mgr. Ondřej Havrda – starosta

 

Ověřovatelé zápisu:    pí. Špačková             pí. Segečová
Zapsala:    pí. Hájková