Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Darina Netrefová

Vážení cestující!

Dne 14.7.2024 budou ve dvou oblastech Libereckého kraje probíhat rychlostní zkoušky automobilového závodu Rallye Bohemia za úplné uzavírky dotčených komunikací. Z toho důvodu dojde v této době k níže uvedeným odlišnostem na autobusových linkách 341, 395 a 591.

RZ Kvítkovice – linka 591 – uzavírka v době 7:15 hod. – 16:15 hod.

Zastávka Radostná p.Koz.,Lestkov,odb. bude obsluhován  a na svém náhradním stanovišti, které bude zřízeno na sil.č. II/282 v blízkosti křižovatky se sil.č. II/283. Uzavírkou budou dotčeny spoje 101, 102, 105. Spoj 106 již pojede dle platného jízdního řádu. Spoje 101 a 105 vyčkají v zastávce Rovensko p.Tr.,nám. na svůj odjezd dle platného jízdního řádu. Spoj 102 bude ze zastávky Troskovice odjíždět se zpožděním cca 10 min.

Po dobu uzavírky budou bez obsluhy autobusové zastávky Radostná p.Koz.,VolavecKarlovice,SvatoňoviceKarloviceKarlovice,SedmihorkyKarlovice,Radvánovice;

Karlovice,Radvánovice,u hřištěRovensko p.Tr.,ŠtěpánoviceRovensko p.Tr.,Blatec.

Autobusy na lince 591 budou mezi Lestkovem a Rovenskem pod Troskami jezdit po sil.č. II/282 přes Václaví.

RZ Radostín – linky 341, 395 – uzavírka v době 8:00 hod. – 17:00 hod.

Uzavírkou budou dotčeny spoje 105, 107, 102 a 104 linky 530341 a spoje 104, 111 a 113 linky 540395. Autobusy dotčených spojů pojedou po sil.č. III/28719 z Dalešic, dále po sil.č. III/28721 přes Mukařov, Sněhov, Malou Skálu a sil.č. I/10 do Turnova.

Po dobu uzavírky budou bez obsluhy autobusové zastávky Pulečný,Klíčnov; Pulečný,Kopanina,rozhledna; Frýdštejn,na Barborce; Frýdštejn,náves; Frýdštejn,Voděrady; Frýdštejn,Roudný; Frýdštejn,Kaškovice; Jenišovice; Jenišovice,Steblík; Turnov,Malý Rohozec; Turnov, Vesecko,hl.sil.; Frýdštejn,Sestroňovice,odb.; Jenišovice,Marjánka. Po dobu uzavírky budou dotčenými spoji navíc dočasně obsluhovány zastávky Malá Skála,Mukařov,Filka a Malá Skála,Mukařov,Protivná.

Za způsobené komplikace se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Veškeré informace naleznete zde

U S N E S E N Í

z 10. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice,
Karlovice 12, 511 01 Karlovice, IČO 00275824, konaného dne 21. března 2024 v Karlovicích.

 

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a: 

a/ schvaluje:

 • Ověřovateli zápisu pana Václava Švejdu a pana Ondřeje Staňka. Členy návrhové komise pana Jana Špínu a paní Jaroslavu Vítkovou a zapisovatelkou paní Janu Hájkovou.
 • Schodkový rozpočet na rok 2024 –  příjmy včetně dotací ve výši     32 298 488,00
  –  výdaje včetně rezervy ve výši    51 312 180,00
  –  rezerva činí                                     7 873 123,00
  –  financování                                  19 013 692,00
 • Smlouvu s vlastníky p.p.č. 1197/1 k.ú. Karlovice v předloženém znění.
 • Smlouvu o dílo na výměnu kotelny v bytovém domu Radvánovice č.p. 100 s firmou PRO-PET VODA TOPENÍ PLYN s.r.o, IČ: 21200149 v hodnotě 1 024 668,18 Kč s přenesenou daňovou povinností. Smlouva je uzavřena na základě cenové nabídky s ohledem na nutnost zabezpečit teplo a teplou vodu pro seniory v domě č. 100 Radvánovice.
 • Dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů s obcí Hrubá Skála v předloženém znění.
 • Podle § 6 odst. 5 písm. b) Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon), Zadání Územního plánu Karlovice, v předloženém znění a je označen jako Příloha č. 1 tohoto usnesení.

 

b/ bere na vědomí:

 • Plán investičních akcí na rok 2024 v předloženém znění.
 • Podněty a připomínky uvedené v zápisu.

c/ ukládá Radě a starostovi

 • Pracovat na realizaci investičních akcí.
 • Podepsat smlouvu s vlastníky p.p.č 1197/1 k.ú. Karlovice
 • Podepsat smlouvu o dílo s firmou PRO-PET VODA TOPENÍ PLYN s.r.o,
 • Podepsat dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů s obcí Hrubá Skála

 

Ing. Václav Švejda                                                                           Ondřej Staněk

                Mgr. Ondřej Havrda

Z Á P I S

z 10. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 21. března 2024 na Obecním úřadu Karlovice

Zasedání obce řídil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 13 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

Přítomni: p. Bc. Hájková, p. Mgr. Havrda, p. Hlubuček, p. Mgr. Illich, p. Kobrle, p. Koucká, p. Pařízek, p. Šafář st., p. Špína, p. Ing. Švejda, p. Vítková, p. Ing. Šťastný, p. Staněk (přišel 18:40)

Omluveni: p. Špačková, p. Šafář ml.

Neomluveni:

Přítomni: 6 občanů

Pro jednání byl navržen následující program, doplněn o body 5-8:

 1. Zahájení

 2. Zpráva o činnosti v obci

 3. Rozpočet obce na rok 2024

 4. Investiční akce 2024

 5. Smlouva Machovi – cesta x pozemek

 6. Smlouva PRO-PET VODA TOPENÍ PLYN s.r.o. kompletní výměna kotelny v objektu DPS Radvánovice č.p. 100

 7. Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů s obcí Hrubá Skála

 8. Zadání Územního plánu Karlovice

 9. Diskuse, usnesení, závěr

pro 12 proti 0 zdržel se 0

1. Zasedání zastupitelstva zahájil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: p. Vítková, p. Špína

Ověřovateli zápisu budou: p. Staněk, p. Ing. Švejda.

Zapisovatelkou bude p. Hájková

pro 12 proti 0 zdržel se 0

2. Zpráva o činnosti v obci

vodojem Alois se dokončuje, bude se napouštět a kontrolovat kvalita vody

zahájena akce zateplení Radvánovice č.p.107

ČOV pošta a OÚ příprava

4. Investiční akce 2024

zateplení a výměna oken Radvánovice 107

vodojem

silnice Svoboda – OÚ, Janův Kout, Vrabčina

veřejné osvětlení ALEJ Sedmihorky + Svatoňovice

schodiště DPS

přestavba bytu na Bowlingu

silnice átriáky

knihovna Radvánovice (nad obchodem)

hasičárna

voda Svatoňovice

Zelená cesta

 1. Rozpočet obce na rok 2024

– vyvěšen na webu

– zastupitelstvo schvaluje rozpočet v předloženém znění

pro 13 proti 0 zdržel se 0

5. Smlouva Machovi cesta x pozemek

oprava cesty Roudný 790/1 k.ú. Karlovice

– pruh 3 m pozemku z 1197/1 k.ú. Karlovice

pro 13 proti 0 zdržel se 0

6. Smlouva PRO-PET VODA TOPENÍ PLYN s.r.o. kompletní výměna kotelny v objektu DPS Radvánovice č.p. 100

– 1 024 668 Kč

pro 13 proti 0 zdržel se 0

 1. Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů s obcí Hrubá Skála

pro 13 proti 0 zdržel se 0

 1. Zadání Územního plánu Karlovice

zastupitelstvo schvaluje zadání Územního plánu Karlovice

pro 13 proti 0 zdržel se 0

 1. Diskuse, usnesení, závěr

– lampy alej

– rekonstrukce ve 107

Usnesení přečetla p. Vítková

pro 13 proti 0 zdržel se 0

Zastupitelstvo ukončeno v 20:00

Karlovice dne 21.3.2024

Mgr. Ondřej Havrda

starosta

Ověřovatelé zápisu: p. Staněk, p. Ing. Švejda

Zapsala: p. Hájková

U S N E S E N Í

z 9. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice,
Karlovice 12, 511 01 Karlovice, IČO 00275824, konaného dne 22. února 2024 v Karlovicích.

 

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a:

a/ schvaluje:

 • Ověřovateli zápisu paní Vlastu Špačkovou a pana Petra Šafáře st. Členy návrhové komise pana Václava Švejdu a pana Aleše Pařízka a zapisovatelkou paní Janu Hájkovou.
 • Na základě výběrového řízení „Snížení energetické náročnosti BD Radvánovice č.p. 107“ podpis smlouvy o dílo s nejvýhodnější nabídkou, kterou podala firma PF Stavitelství s.r.o., Divišova 234, Pardubice 530 03, IČO 05406595.

 

b/ bere na vědomí

 • Hodnocení výběrové komise veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti BD Radvánovice č.p. 107“.

c/ ukládá Radě a starostovi

 • Zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise.
 • Podepsat smlouvu s nejvýhodnějším dodavatelem na akci „Snížení energetické náročnosti BD Radvánovice č.p. 107“ s firma PF Stavitelství s.r.o., Divišova 234, Pardubice 530 03, IČO 05406595.
 • V případě odstoupení firmy PF Stavitelství s.r.o., Divišova 234, Pardubice 530 03, IČO 05406595 z výběrového řízení nebo jejího vyřazení uzavřít smlouvu na „Snížení energetické náročnosti BD Radvánovice č.p. 107“  s další firmou dle pořadí hodnocení výběrové komise, tedy s firmou L&P stavební s.r.o., IČO 63906236. Stejný postup uplatnit do uzavření smlouvy o dílo.
 • Vybrat technický dozor na akci „Snížení energetické náročnosti BD Radvánovice č.p. 107“ na základě předložených nabídek.

 

Vlasta Špačková                                                                               Petr Šafář st.

                    Mgr. Ondřej Havrda

Z  Á P I S

z 9. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 22.únore 2024 na Obecním úřadu Karlovice

Zasedání obce řídil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 14 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

Přítomni: p. Bc. Hájková, p. Mgr. Havrda, p. Hlubuček, p. Mgr. Illich, p. Kobrle, p. Koucká, p. Pařízek, p. Šafář st., p. Špína, p. Ing. Švejda, p. Vítková, p. Ing. Šťastný, p. Špačková, p. Šafář ml.

Omluveni: p. Staněk

Neomluveni:

Přítomni: 3 občani

Pro jednání byl navržen následující program:

 1. Zahájení

 2. Zpráva o dění v obci

 3. Výběrové řízení na „Snížení energetické náročnosti BD Radvánovice 107“

 4. Diskuse, usnesení, závěr

pro 14 proti 0 zdržel se 0

1. Zasedání zastupitelstva zahájil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: p. Pařízek, p. Ing. Švejda

Ověřovateli zápisu budou: p. Špačková, p. Šafář st.

Zapisovatelkou bude p. Hájková

pro 14 proti 0 zdržel se 0

2. Zpráva o dění v obci

další zastupitelstvo na konci března

plánované opravy komunikací – od Sedmihorek ke kostelu, od rybníka na spodní Roudný, mezi „átriáky“ Radvánovice

– řeší se schodiště před DPS Radvánovice

– příprava na vodovod ve Svatoňovicích

– oprava chodníku v Radvánovicích směr Roudný

– pokračování – vodojem

– rybník Roudný – úprava pláže, návrh na stabilizaci hráze, odbahnění, revitalizace

– rybník má 3 vlastníky

– červotoč v kostele – lavice, varhany – nutno řešit

 1. Výběrové řízení na „Snížení energetické náročnosti BD Radvánovice 107“

– zateplení bytového domu, natření podhledů, výměna hlavních dveří, vnitřní parapety, výměna oken

– přišlo 12 nabídek

– zastupitelstvo bere na vědomí hodnocení výběrové komise veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti BD Radvánovice 107“

pro 14 proti 0 zdržel se 0

– schvaluje na základě výběrového řízení „Snížení energetické náročnosti BD Radvánovice 107“ podpis smlouvy o dílo s nejvýhodnější nabídkou, kterou podala firma PF Stavitelství s.r.o., Divišova 234, Pardubice 530 03, IČO 05406595

pro 14 proti 0 zdržel se 0

– ukládá radě a starostovi podepsat smlouvu s nejvhodnějším dodavatelem na akci „Snížení energetické náročnosti BD Radvánovice 107“ s firmou PF Stavitelství s.r.o., Divišova 234, Pardubice 530 03, IČO 05406595

pro 14 proti 0 zdržel se 0

– v případě odstoupení firmy PF Stavitelství s.r.o., Divišova 234, Pardubice 530 03, IČO 05406595 z výběrového řízení nebo jejího vyřazení, uzavřít smlouvu na „Snížení energetické náročnosti BD Radvánovice 107“ s další firmou dle pořadí hodnocení výběrové komise tedy s firmou L&P stavební s.r.o., IČO 63906236. Stejný postup uplatnit do uzavření smlouvy o dílo

pro 14 proti 0 zdržel se 0

– vybrat technický dozor na akci „Snížení energetické náročnosti BD Radvánovice 107“ na základě předložených nabídek

pro 14 proti 0 zdržel se 0

 1. Diskuse, usnesení, závěr

– 9.3. – prodejní výstava ručních prací

– 23.3. – maškarní zábava

– 21.4. – pouť

Usnesení přečetl p. Pařízek

pro 14 proti 0 zdržel se 0

Zastupitelstvo ukončeno v 18:40

Karlovice dne 22.2.2024

Mgr. Ondřej Havrda

starosta

Ověřovatelé zápisu: p. Špačková,  p. Šafář st.

Zapsala: p. Hájková